Prezidentlan Başkan buluştular: ön planda romun hem gagauz dilini üürenmäk

Prezidentlan Başkan buluştular: ön planda romun hem gagauz dilini üürenmäk

Kasımın 25-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU çaardı kendi rezidențiyasına Gagauziya Başkanını hem Gagauziya İspolkom azalarını da yaptı onnarlan bir iş toplantısı.

Toplantıda devletin başı açıkladı, ani Prezidentın Administrațiyası dikkatlı gözleder gagauz tarafında olan işlerin ilerlemesini hem erindeki kuvetlärlän bir konstruktif işbirliinä umut eder.

“Bz isteeriz, ani Gagauziyadan insannarda taa islää yaşamak olsun, ölä nicä biz isteeriz islää yaşamak memleketimizin hepsi vatandaşlarına. Bizim keezimiz – hepsi yaşanılan erlär ekonomika ilerlemesi için kolaylıkları kullansınnar”, – dedi Maya SANDU.

Komrat ofițial kişileri annattılar devletin başına avtonomiyanın problemaları için hem aslıya çıkarılan proektlar için. İncelendi soruş gagauz regionunda romın hem gagauz dillerinin üürenmesinin efektli konțepțiyasının kurulması, deyni Gagauziya şkolalarını başarannar duysunnar kendilerini cümneyä hepptän integrațiya edilmiş.

Prezedent Maya SANDU teklif etti Gagauziyanın erindeki kuvetlerin administrațiyaları arka olsunnar o reformalara, ani çekettirildi memlekettä, özelliklän daavacılık hem korupțiyaylan güreş uurunda. Devletin başı aklılarına getirdi, ani lääzım cümneyi kaavileştirmää, ama diil lääzım vatandaşların demokratiya serbestliklerini kısıtlamaa. Bitkidä Maya SANDU açıkladı, ani diil çoktan seçilän Gagauz Halk Topluşun organnarı kurulduu gibi, gagauz avtonomiyasına bir vizit yapacek, bildirer presedinte.md saytı.

Foto: presedinte.md
Источник anasozu.com
394

İlgili statyalar

Maya SANDU Kongazda biznesmen karılarınnan buluştu

Moldova prezidentın pres-slujbası bildirdi, ani Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Moldova prezidentı Maya SANDU buluştu Kongaz küüyündä Gagaziyadan hem Taraklı rayonundan ellidän zeedä biznesmen karılarlan. Bildiriler, ani bu karılar kendi biznes çalışmalarınnan insannara iş eri vererlär, ufak biznesmennera yardım ederlär da bununnan memleketin kalkınmasına yardımcı olêrlar. Prezident Maya SANDU açıkladı, ani “Biznesmen karıları annattılar, nicä bizneslarını ilerlettilär, ne türlü malları yapêrlar hem nicä onnarı önä sürerlär. Onnar annattılar karşılanan problemaları. Biz inceledik memlekettä olan durumu, ekonomika ilerlemesinin potențialını hem devlet aracılıınan erindeki biznesa arka olma programaları, angısının arasında erindeki turizmanın ilerlemesi dä var”. Bundan kaarä Maya SANDU dedi: “Selemneerim benimnän lafedennerin…

Maya Sandu deputatlarlan buluştu

KDU-dän sora MD prezidenti buluştu GHT deputatlarınnan da. Ne iş için laf gitti buluşmakta bizim sıradakı süjetimizdä. Açıklayarak kendi umudunu ikitaraflı başarılı işbirliin gerçeklenmesinä, MD prezidentinä danıltı gagauziyanın başkan İrina Vlah. İRİNA VLAH Gagauziyanın Başkanı: — “Bän bilerim, ani bizi dalgalandırȇrlar birtürlü problemalar.  Bizim baş daavamız açıklamaa onnarı. Ki bizim yaşayannarımız kendilerini islää duysunnar da devletimizdän kaçmaa istämesinnär, ama burada kendi geleceklerini görsünnär. İsteeriz, ani bizim uşaklarımız serbest devlet, gagau hem rus dillerindä lafetsinnär. Bunun için biz lääzım taa sık buluşalım hem hepsi bu problemaları açıklayalım. Umutlanȇrım ani bu iş olacȇk”. GHT başı Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani Gagauziyanın yaşayannarını pek…

Moldova Prezidentı Maya SANDU sayêr Gagauziyanın hepsi insannarını “5-ci kolona”

Moldovanın gagauzlar cümnesinin başı Nikolay TERZİ açıkladı, ani üç yılın içindä memleketin milli cümnelerin başlarınınnan hem temsilcilerinnän ikinci buluşmasında Moldova Prezidentı Maya SANDU bildirdi, ani sayêr Gagauziyanın hepsi insannarını “5-ci kolona”. Buluşmada Prezident Maya SANDU kısadan söledi büünkü durumu, urgulayıp, ani Evropa yolunda lääzım cümneyi birleştirmää. Nikolay TERZİ açıkladı, ani buluşmada savaşıldı annatılmaa Prezidenta, ani Moldovada, titul națiyadan kaarä, taa 30%  başka națiyalardan insannar var da onnar da lääzım respublikanın öndercilliindä bulunsunnar, zerä büünkü duruma görä “Nasıl var nicä Evropay gitmää? Çünkü orada başka türlü”. Moldovanın gagauzlar cümnesinin başı Nikolay TERZİ söleer, ani, açan o savaşmış “buyur etmää Merkezlän Gagauziya…

Dmitriy Konstantinov: devletin bücetini lääzım dooru pay etmää

«Общественный интерес» bitki  programasından sora Gagauziyanın politikacılarında  peydalandı  bir  sıra soruş devletin prezidentinä. Gagauziya Halk topluşu  başı  Dmitriy  Konstantinov cuvap  etti  prezidentin kimi soruşlarına. «Общественный интерес» programasında Moldovanın prezidenti  Maya Sandu haberledi,ani  Gagauziya  94-cü  yılda kabledilmiş kanona göörä  heryıl  kableder  para  merkez bücettän,ama bakarak   devletin başka  dolaylarına  akţızı  hem NDS ödämeer. MAYA SANDU  Moldovanın Prezidenti :- «Devletin  öbür  dolayları  ödeerlär.  Gagauziya ödämeer , ama  bücet  kableder. Çıkȇr,ani  avtonomiya  kableder  para  başka  dolayların vergileri  ödeyän  insannarın hatırınnan. Bölä  yazılıydı  1994-cü  yılın  kanonunda. Ama yok nicä  sölemää , ani  Gagauziyada taa çok problemaa, nekadar  başka  dolaylarda». Gagauziya Halk topluşu  başı  Dmitriy  Konstantinov…

Moldova Prezidentı Maya SANDU Gagauziyaya gelmeer

Taa ileri annaşmaya görä, büün, Orak ayn (iyül) 11-dä, Gagauziyaya bir vizitlän geleceydi Moldov Prezidentı Maya SANDU, ama Prezidenturadan açıkladılar, ani, pek çok zaametli iş grafii olduu için, Canabisi Gagauziyaya gelmeyecek. Bu ortadan kaldırılan vizitın ön programasında vardı Moldova Prezidentı Maya SANDUnun Gagauziya öndercilerinnän buluşmaklar, Komrat rayon bolnițasına gezi, Komradın bir uşak başçasına uuramak. Neettä vardı, ani Prezident Maya SANDU büük bir intervyu verecek Gagauziyanın cümne tele-radio kompaniyasına da. Bundan kaarä Gagauziya Halk Topluşu deputatların umutları vardı sormaa Canabisinä “nicä insannar var nicä diri kalsınnar bu zarplatalarlan hem bu paalarlan?”, “neredä rus dilin korunması?”, “neçin tarafsız Moldova kableder 49 milion…