Paskelleyä karşı Komrat gözelleşer

Paskellä  yortusuna karşı bizim kasabamız taa gözäl olȇr. Komratta eni brusçatka koyuldu.

Gagauziyanin yaşayannarı pek sevinerlär, ani Paskellä yortusuna karşı eni brusçatka koyulȇr.

“Ko diişsin dolayanı. Pek islää”.

“Taa ilin gezecez”.

“Bu pek islää. Bän ölä sayȇrım”.

“Bu pek lääzım insannara”.

Eni brusçatka koyuldu klisenin önündä.

«Paskeleya karşı bu iş yapılȇr. Andrey Valkov bu neetlerä 70 bin ley verdi», — açıkladı bu işleri yapan kurumun sayıcısı Marina Levintiy.

Komrat primariyasının tertiplemäk uurunda baş uzmanı Aleksandr Peykov annatı, ani bu iş yardım eder gözelletmää Komradı.

«Paskelä  için bu bizä bir büük baaşış .Eni elektrık sisteması  hem brusçatka koyuldu”, — söledi Peykov.  

Paslellä için Komratta pek çok iş yapȇrlar kasabayı tertiplemäk için.
Источник grt.md
227

İlgili statyalar

Komratta Paskellä için bindän zeedä yaşayan kabledecek yardım primariyadan

Paskellä yortuları için Komrat kasabasının 1200 kişi imelik poşetlarını kabledecek. Paraları  malların alması için verdi primariya. Primariyanın uzmannarı şansora çekettilär vermää insana poşetları imek mallarınnan. Onnar verilecek 80 yaşından büük pensionerlara, ilk grupanın   invalidları, çok uşaklı aylelär, kancer hastaları hem yatalak insannar, açıkladı Komrat kasabasının soţial soruşlarında baş uzmanı Olga Patutina. OLGA PATUTİNA Komrat primariyasının soţial soruşlarında   baş uzmanı  «Biz bu işi düzenledik ölä ki hepsi yardım için gelmesin birdän. Büün yaşlılara vereriz hem I grupada kolaylıksız insannara. Yavaş – yavaş insannar gelerlär. Onnar, elbetki, yardıma sevinerlär”, — söledi Olga Patutina.    «Şükür ederiz, saa olsunnar! Allah saalık versin, da…

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Kıpçakta düzerlär Kirov sokaanı

Kıpçak küüyündä Kirov sokaanda yolu düzerlär. Kıpçak küüyünün yaşayannarı annattılar, ani ilerdän bu sokaktan yamurlu havada yok niceydi geçmää. Düzmäk işleri Kirov sokaanda şindän sora başarlanȇrlar. Koyuldu 500 м2 brusçatka. Şindi insannar sevinerlär, ani erli kuvetlär verdilär para da yol düzüler. “Şindi bordürları koyȇrlar. Kirova sokaa enilener”. “Bekledik, bekledik, şindi göreriz, ani iş gider. Çok saa ol sizä hem işçilerä”. Proektı geçekleştirän kuumun temsilcisi açıkladı, ne hem nasıl yapılȇr. “Bordürları yaptık, greyderlan geçeriz, hepsi tehnologiyaya görä gider. Yapȇrız ölä, ki yaamurlardan sora su toplanmasın. İnsannar da islää, bizä yardım ederlär”, —  açıkladı İvan Küçuk. Bu sokakta kaldı koymaa 100 metra…

Komradın merkezindä izinsiz kesildi iki büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä  kasabanın alış – veriş merkezin önündä iki büük aacı kestilär. Onnarın erinä gencecik tuya aaçlarını diktilär. Primariyada nışannadılar, ani vermedilär izini aaçların kesmesinä. Kim bunu yaptı, aaraştırȇr poliţiya. Problema, baalı aaçların kesmesinnän, hepsi yaşayannarı dalgalanȇr. «Bu diil dooru. Eşillik lääzım çok olsun».   «Bän sayȇrım, ani tuya aaçazları yok nicä yaraştırmaa büük üüzek aaçlarlan». Laf gider iki aaç için, angıları kesildilär «Южный» alış-veriş merkezin yanında. Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, var mi onun haberi bu olaydan. «Bän ölä bir izin vermedim dä bilmeerim ne oldu”, — söledi Anastasov. Tabiyatı korumak kurumun uzmanı Nikolay Gerçoglo söledi, ani aalaşmaklarınnan…

Kirsovo küüyündä kurdular cümneyi korumak sovedini. Ne iş o yapacek?

Büün, kıran ayın 14-dä, Kirsovo küüyündä kuruldu Cümneyi  korumak sovedi. Onun daavası çözmää problemaları, angılarınnan küüyün yaşayannarı  karşı gelerlär. Komrat dolayında artık dört cümneyi korumak sovedi var: Komratta, Svetlıyda, Ferapontyevkada hem Avdarmada. Komrat Poliţiyasının cümneyi korumak bölümün ofiţerı Marina Garbalı nışannadı, ani hepsi küülerin yaşayannarı birtürlü  problemalarlan karşı gelerlär. “En sık problemalar: insannar beenmeerlär, ani  yollarda maşınalar  hızlı  gezerlär, esaba almȇȇrlar  yol kurallarını. Alkogol içkilerini içerlär. Zorlatmaklar aylelerdä en büük problema, hem başkaları», — açıkladı Marina Garbalı. Küüyün cümnä aktivisti Svetlana Georgieva nışannadı, ani Cümneyi korumak sovedi lääzım olsun küüyüdä. «Bu  sovettä  toplandılar  kuvetleri  temsil edennär,  yaşayannar, kim var  nicä …