Paskalara bu yıl paalar belli kalktı

Paaların büümesinnän petrol mallarına, Moldovanın ekonomika agentleri  karşı gelerlär imäk malların paalılanmasınnan da. Bundan kaare büüyer harçlar gaz hem elektroenergiyaya. Bölä, ekmek mallarını pişirän kurumunda, angısı Komratta bulunȇr, haberleerlär, ani onnar paaları kaldırdılar. Paskalar bu yıl  taa paalı olaceklar.

Paskellä yortusuna Komrat kasabasında ekmek yapan kurumu paskaları yapȇr. Bu iş başlȇȇr 2 afta ileri Paskelleyadan. Hergün 5 kişi yapȇr 3 bin paska.

“Bu  işlän zanaatlanȇr 3 smena. Uzmannarın bir payı  ekmää pişirerlär,  başkaları gözellederlär, kalanı  da paketleerlär”, — açıkladı usta Praskovya Mitioglo.

Harçların büümesi getirdi ona, ani kendi mallarına kurum paaları 15-20 % kaldırdı. Geçän yıl paskanın paası edärdi 42 ley. Bu yıl o paalılandı 7 leya. Büünkü günä 650 gramlık paskayı var nicä  49 leya satın almaa.

“Un, drojdi, saya, tuz, şeker – hepsi paalılandı. Gaz, su, şafk – hepsi bu belli eder paaları. Biz istämeeriz koymaa pek büük paaları, ki bizim gelirlerimizi zeedeletmää, ama insannar zorluk çekmesinnär. Hepsini yavaş-yavaş yapȇrız”, — annatı işletmenin menedjerı Semön Kamilçu.

Bu işletmä yapȇr türlü çeşitli paskaları.  Onnarı şindän sora satȇrlar  avtonomiyanın tükennerindä. Hergün getirerlär taazä mal, ki insannar hazırlansınnar Paskellä yorularına.
Источник grt.md
184

İlgili statyalar

“İsteerlär  bizi  öldürmää!” Komradın yaşayannarı oloyun paalılanması için

Ofiţıal  statistika  gösterer, ani  oloyun paası  gün — gündän  üüseler. Ekspertlär  söleerlär, ani paaların büümesi ansızdan  bir  iş  diil, ama  yaşayannar kahırlanȇrlar. Oloyun paasının  ansızdan üüselmesi şaştırdı  insanı. Devletin  büük  tükennerindä oloyun bir litrası 48 leydän  50 leyä kadar büüdü. Komratta kimi satmak  erlerdä taa var oloy eski paaylan 40  ley  bir litra için. Vatandaşların  laflarına görä, paalar  10  leyä  kalktı, ama  yok ne yapmaa, hep okadar geler sıra satın almaa. «Ne yapmaa?  Şindi  hepsi paalı. Pensiya etmeer. Büün çıktık imelik almaa. Bir küçük poşet için 300 ley  verdik.  Pensiya bitti. Uşaklar yardım ederlär. Nezaman onnar bizä  alȇrlar, nezaman  biz…

Moldovada avtobus biletları genä paalılandılar

Kasaba hem küü aralarında gezän avtobuslara biletlar genä paalılandılar. Paa zeedelendi 9 banä bir kilometra için.  Devlet hatalı olaylar komissiyası  kararladı, ani paalar koyulaceklar petrol malların paasının üüselmesinä görä bitki edi günün içindä.  Karar işleyecek  hatalı durumun süresindä. Durum paaların üüselmesinnän  kasaba hem küü aralarında marşrutlara diişilecek  her afta. Tariflär üüselerlär  bakarak petrol malların paasınına. Hesaplamalar hepsinä bir türlü – eski paaya eklenecek 9 ban her bir kilometra için.  Örnek gibi,  Kongazdan gelärdilär insannar 15 leyä, büün sä paa kaltı 20 leya yakın. Valkaneştän Kişinöva paa kurȇr 130 ley, Komrada 65. VLADİMİR ÇEBAN,  Komrat avtogaranın başı: “Kongaz, Kirsovo hem başka…

Okullarda büüdü harçlar üürenicileri doyurmak için: var mi diişilmeklär menüda

Üürenicilerä, angıları harcȇȇrlar bütün kuvedini üürenmeyä, lääzım vakıdında imää. Esaba alarak, ani üürenmäk kurumunda onnar en çok vakıt  bulunȇrlar, doyurmak sisteması  en önemli  faktor, angısı  belli eder evlatların saalıını. Komradın Nikolay Tretyakov adına liţeyindä aşçılar hergün eni menü  hazırlȇȇrlar. Büün uşaklar idilär sütlü  kaşa, ekmek saayayınnan hem peynirlän, çay. 5-ci  klasın  üürenicileri  Aleksandr hem Üliyä söledilär, ani  hergün  iyerlär okulda. ÜLİYA, üürenici: «Bän hergün imäk zalasına gelerim,çünkü  datlı  imekleri hazırlȇȇrlar.Bizdä  becerikli  aşçılar. Tatlı  hoşav izä  kaynadȇrlar. Liţeydä hepsi  datlı. En pek severim imää kaşayı  çaylan. Menüyü  diiştirmesinnär. Herbir imäk tatlı». Kaliteli imäk en önemli faktor, angısı belli eder uşakların saalıını.…

Şafkın paası var nicä büüsün

Premyer energi kurumu  danıştı Ȇnergetika uurunda agentstvosuna isteklen kaldırmaa paayı  şafka  20  proţendä kirez (iyün) ayın birindän, o var nicä büüsün 2 leydän 17 bandän  2 ley  71 banä  kadar kilovat saat için. Energetika uurunda  agentstvosu  kabledecek kararı  beş günün içindä. Taa bir energiya uurunda kompaniyası  danıştı bu  agentstvoya  ki zeedeletmää şavkın paasını. Laf gider  Furnizare Energi Nord kurumu için. Onnar plana koydular üüseltmää paayı 2 leydän 51 bandan 2 leya  93 banä kadar. Bizim televizion gruppamız üürendi  regionun yaşayannarından,  nicä  belli olacek onnarın  bücetindä şavk paasının üüselmesi. Şavka paanın enidän bakılması baalı onunnan, ani Moldova onu satın alȇr taa…

Harmannarı ekmää deyni yaşayannar läzım olacek taa çok para harcasınnar

Gagauziyanın çiftçi kurumnarında giderlär ilkyaz kır işleri, enikunu başladılar satın almaa  tuumnarı hem beslemäk materiallarını yaşayannar da. Onnarı ekerlär diil sade tepliţalarda, ama kendi harmannarında da. Petrol malların  paasının zeedelenmesinnän paalar  tuumnara kaldılar hep o uurda. Ama gübrelerä kalktılar, bakarak geçän yıla.  Ne büün alȇrlar insannar ekmää deyni, var mı para bu işlerä,  hem beklemää mi paayın zeedelenmesini,  üürendi bizim korespondentımız. Baba marta ayın havası taa suuk tuumnarın ekilmesi için, ama arpacıkları hem sarmısakları hep ölä  var nicä ekmää.  İnsannar bu vakıt  yakışȇr alsınnar satın tuumnarı hem gübreleri,  arpacık, sarmısak hem kartofi. Nicä söleerlär panayırın satıcıları, büünkü günä pek az…