Onnarca insan verdilär Komratta kanını Dünnä donor günündä

Moldovada kirez ayın 14-dä Dünnä donor günü bakılȇr. İsteyennär bu gün var nicä kendi kanını başkalarının yaşamasını kurtarmak için versinnär.

Komrat kasabasında işleyän kan vermesi merkezin kapuların yanında taa çin sabaaylendän insan toplandı, herbiri geldi kendi kanınnan paylaşmaa.

“Biz büün saat 7-dän beeri işleeriz. Biz bu akţiyayı geçireriz diil ondan, ani bizä yok neylän hastalara yardımcı olmaa, ama isteeriz sıradan insan bizä gelip, kan versin. Biz isteeriz, ki taa çok gençlär bu iştä pay alsınnar. Sevindirer, ani gençlär bu işi annȇȇrlar, da bizä yıl-yıldan gelerlär”, — açıkladı kan vermesi bölümün öndercisi Semön Dragnev.

Kan vermäk merkezinä gelennerin taa çoyu yıllar boyunca şansora kan vererlär. Onnarın arasında bulunȇrlar GRT cümne kompaniyasının uzmannarı da.

“Bän büün yardım ederim bir insana, angısı zoor durumda bolniţada bulunarmış. Bän hiç onun adını da bilmeerim, bana telefon açtılar da teklif ettilär geleyim, bän osaat kayıl oldum çünkü annȇȇrım, ani benim kanım var nicä kiminsä yaşamasını kurtarsın. Benim kanım pek siirek karşı geler, üçüncü negativ grupa. Bana doktor bunu söledi, dä yalvardı, ani bän her üç ay geleyim kan vermää. Bän savaşacam bu işi yapmaa”, — paylaştı GRT –nın uzmanı İuliyä  Rosti.

Bir yılda yakışȇr karılar 4sıra kan versinnär, 5 sıra da adamnar. Kan vermesindän sora saalıklı insanda kan tez enilener.

“Bän kendimi pek islää duyȇrım. Verdim ikinci sıra kan. Pek isteerim, ani benim kanım kimäsä yardım etsin”.

“Bän her zaman kan vererim, hem isteerim bu ii başkaları da yapsınnar. İnanȇrım, ani benim kanım kimisä kurtaracek”.

“Bän üç ayda bir sıra kan vererim. Teklif ederim hepsini kan vermää, bizim kanımız var nicä kimäsä yardımcı olsun”.

Kan vermesi akţiyasında pay aldılar polis uzmannarı hem karabinerlär dä.

“Bän 6-cı sıra vererim kan. Bizim uzmannarımız şansora sınaştılar bu akţiyaya. Biz pek islää bu işä bakȇrız. Eer benim kanım bir kimseyä yardımcı olarsaydı, bän pek sevinecäm”.

Herbir insan lääzım annasın, ani kan vermää lääzım diil sade dünnä donorları günündä. Kan yada ondan alınan komponentlär  lääzım olȇrlar  herzaman. Onnar diil sade ilaçlasınnar hastaları, ama yardım ederlär kan verän insannara da kendisini taa ii duymaa.
Источник grt.md
325

İlgili statyalar

Moldovada 200- zä yakın Ukraina vatandaşı başladılar işlemää

Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa. Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär. Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı.…

Valentina Koroläk: “Er lääzım olsaydı taa bir keret ayırmaa zanaat, bän genä jurnalistikayı seçeceydim”

Valentina Korolään adı hem GRT kompaniyası bir birinä sıkı baalı.O herzaman açık hem güler üzlü danışȇr insannara, o GRT – nın en tanılan kişilerdän biri, o herzaman şaştırȇr siiredicileri. Televizionun baş redaktoru Valentia Koroläk — talantı bir insan. O herbirinä yardıma geler. «Bän bilerim benim Valentinayi çok yıl, biz barabar işleerız burada otuz yıl.O pek islää, talantlı bir insan», — söler kollegası için GRT-nın jurnalistı Polina Barbova.   «O pek islää, talantlı bir insan. Herzaman o verer bizä nasaat, da biz onu işideriz. O benim üüredicim», — söleer televizion haberlerin  redaktoru Tatyana Stavilova. Valentina Danilovna jurnalistika uurunda işleer Komrat televideniyasının…

Aylä dokoru: Aşılanmak en ii korunmak salgından

Moldovada başladı salgından aşılamak kampaniyası. Vakţına pay edildi saalık merkezlerinä, aşılanmaa isteyennär var nicä onu kabletsinnär. Bizim çekim gruppamız üürendi, nekadar vakţına var  Komratta, hem  isteer mi  insannar  onu koymaa. Salgınnan hastalanmamaa deyni  bu  kışın Komrat saalık merkezi 1 110  vakţına kabletti.Gagauziyanın yaşayanının taa çoyu  koydurȇr aşı. Onnar sayȇrlar, ani nakol yardım edecek  salgını  taa ilin  geçirmää. «Bän sayȇrım,ani  aşılanmaa lääzım. Açan  hastalandım Covidlan inandım, ani  vakţına yardım eder.  Bän her yıl  kışın aşılanȇrım. Taa hızlı  iileşerim».   «Elbet ki, aşılanȇrız kocamnnan. Bu  yıl  taa etiştirmedik, ama dedilär, ani  artık yakışarmış». Ama var te o insannar da, kim inanmȇȇrlar vakţınaya.…

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

Boba Sergiy karısınnan Mariyaylan Çadırdan büüderlär 5 uşaa: «O pek islä ana»

2007 – ci  yıldan beeri Moldova devletindä Hederlez ayin 14-dä bakılȇr Ana günü. Bu yortu adalı analara. Hederlez ayın 14 —dü — bu bir önemli gün hepsinä. Bu materialımızda annadȇriz çokuşaklı ana için, açık ürekli insan, sevän hem sevgili karı için Mariya Veliksarova için Çadır – Lunga kasabasından. Büünkü günnerdä analar oynȇȇrlar büük rolü türlü sferalarda. Karıların ta çoyu her günkü işlerdän karä, duudurȇrlar hem da terbiyederlär uşakları, yardımcı olȇrlar türlü işlerdä fukaarä insannara hem başkalarına.  Mariya Veliksarova Çadır – Lunga kasabasından duudurdu hem da terbieder beş uşak – dört  ool  hem bir kız. Kendi uşaklarını çokuşaklı ana savaşȇr terbietmää dinni, pravoslav kanonnarına görä,…