Okula hazırlanmaklar: nekadar eder şindi uşaa toplamaa üürenmäk yılına?

Eni üürenmäk yılın çeketmesinädän kaldı bir aydan az. Analar — bobalar başladılar hazırlamaa uşakları  şkolaya da almaa lääzımnı tedarlıkları, rubaları hem  cantaları. Analar aalaşȇrlar, ani  paalar bu yıl pek üüsek, bakarak geçän yıla. Onnara sıra geler bu uura harcamaa taa çok para.

27 gündän sora uşaklar döneceklär okullara.  Analara deyni harman ayı zor ay.  Lääzım maasuz almaa tedarlıkları okula, ayakabı, ruba, canta hem başka işleri. Çoyu okullarda, nışannadılar  analar-bobalar, okul forması diil lääzım. Paalar diil birtürlü. Bir çigt ayakkabı, nicä kızlara ölä da  çocuklara, tutȇr 500 leydän yukarı. Analar-bobalar  lääzım harcasınnar çok para almaa deyni lääzımnı  işleri.

“Yakın  200 ley lääzım harcamaa. Canta alȇrım,  formadan nesa lääzım almaa, nesa kaldı geçän yıldan, benim kızlarım hızlı büyerlär. Eni lääzım almaa. Bir kızım sekizincı klasta, öbürü dokuzuncu”.

“Lääzım almaa tefterleri, kalem, yazal. Benim uşaam geçer sekizinci klasa. Paalar üüsek”.

“Şindi nicä paalar kalktılar, pek paalı oldu. Ruba lääzm,  diil sade tefterlär.  Bir uşaa harcadım yakın 300 evro.  Bu yıl yok bukadar param”.

“Satın alȇrız rubaları, okul tedarlıklarını. Lääzım yakın dört bin ley”.

“ Cantayı almaa deyni lääzım veriim yakın bin ley”.

Urgulayacez, ani  Bakannık Komitetin bitki oturuşunda  kabledildi karar vermää yardımı 500 ley analara – bobalara uşaa hem onnarın analarını-bobalarını  eni üürenmäk yılı için. Bu harcamaklar bakılaceklar avtonomiyanın büdjetında. Onnarı var nicä olacek kabletsin 16 bin uşak 1-12 klaslardan. Bütün yardımın sayısı kuracek  8 million ley.  Ama bu iş olsun deyni GHT lääzım  yapsın diişilmekleri  büdjeta.
Источник grt.md
254

İlgili statyalar

Okula hazırlamaklar: ne kadar eder şindi uşaa toplamaa üürenmäk yılına?

Eni üürenmäk yılın çeketmesinädän kaldı bir aydan az. Analar — bobalar başladılar hazırlamaa uşakları  şkolaya da almaa lääzımnı tedarlıkları, rubaları hem  cantaları. Analar aalaşȇrlar, ani  paalar bu yıl pek üüsek, bakarak geçän yıla. Onnara sıra geler bu uura harcamaa taa çok para. 27 gündän sora uşaklar döneceklär okullara.  Analara deyni harman ayı zor ay.  Lääzım maasuz almaa tedarlıkları okula, ayakabı, ruba, canta hem başka işleri. Çoyu okullarda, nışannadılar  analar-bobalar, okul forması diil lääzım. Paalar diil birtürlü. Bir çigt ayakkabı, nicä kızlara ölä da  çocuklara, tutȇr 500 leydän yukarı. Analar-bobalar  lääzım harcasınnar çok para almaa deyni lääzımnı  işleri. “Yakın  200 ley…

Harmannarı ekmää deyni yaşayannar läzım olacek taa çok para harcasınnar

Gagauziyanın çiftçi kurumnarında giderlär ilkyaz kır işleri, enikunu başladılar satın almaa  tuumnarı hem beslemäk materiallarını yaşayannar da. Onnarı ekerlär diil sade tepliţalarda, ama kendi harmannarında da. Petrol malların  paasının zeedelenmesinnän paalar  tuumnara kaldılar hep o uurda. Ama gübrelerä kalktılar, bakarak geçän yıla.  Ne büün alȇrlar insannar ekmää deyni, var mı para bu işlerä,  hem beklemää mi paayın zeedelenmesini,  üürendi bizim korespondentımız. Baba marta ayın havası taa suuk tuumnarın ekilmesi için, ama arpacıkları hem sarmısakları hep ölä  var nicä ekmää.  İnsannar bu vakıt  yakışȇr alsınnar satın tuumnarı hem gübreleri,  arpacık, sarmısak hem kartofi. Nicä söleerlär panayırın satıcıları, büünkü günä pek az…

«Paalar üüsek. Sade yanından geçeriz». Komratlılar zarzavatlara hem meyvalara paalar için sezonun ortasında

Bakmayarak ona, ani zarzavatların hem meyvaların vakıdı, paalar pek üüsek. Bir kila patlıcan için yaşayannar büün öderlär on iki leydän irmiya kadar, hıyarları satın alêrlar on iki – on beş leyä, sarmısak için vererlär elli ley. Komrat kasabasının merkez panayırında insannar sakınnaşıp ta alêrlar karpuzları. Satın alannar aalaşêrlar, ani bu yıl paalar pek üüsek, ne baalı kuraklıklan hem sıcak yaz vakıdınnan, neyin beterinä bereket tä iisik oldu. Moldovanın yaşayannarı nışannadılar, ani çok bekledilär yaz vakıdını, ki imää meyva hem zarzavat, ama üüsek paaların beterinä vitaminnar için söz da gitmeer. “Bölä üüsek paalar, sade yanından geçeriz. Hepsi paalı: zarzavatlar, patlıcannar, hıyarlar,…

Video: Muzika okullarında üürenmäk paası oldu birtürlü, var lgotalar da

  Gagauziyanın Bakannık Komiteti baktı kendi sıradakı oturuşunda bir sıra soruş baalı  uşak muzika okulların işlemesinnän avtonomiyada. Alındı karar vermää para satın almaa eni muzika instrumentları.   Gagauziyanın Bakannık Komiteti  kabletti kararı, angısına görä uşakların bir paynın olacȇk kolaylıı üürenmää  muzika okullarında lgotalarlan, ki taa az ödemää  üürenmäk için. Uşaklar, angıları  çalȇrlar siirek halk instrumentlarda, ölä nicä nay, ţımbal, gayda, gadulka, kaval,  üüreneceklär parasız.  Hep ölä finans yardımı verilecek aylelerä, angıları bulunȇrlar zor durumda. MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem turizm bakannıın başı: “Üüsüz uşaklara, internat terbiedilennerinä, aaretlik hem ilk grupada kolaylıksız uşaklara 70 proţent ödemektän  kuracȇk yardım. Aylererä,  neredä var 5 uşak hem taa çok, angılarını bakȇrlar analar-bobalar,  ayledä iki uşak varsa,  ani gezerlär muzika okuluna,…

DEPUTATLARIN BRİFİNGI

İniţiativa yardım etmää deyni aylelerä  hazırlanmaa okula deyni  sayıda 500 ley. Bu proekti verdi Bakannık komiteti , ki bakılsın HT, okadarke deputatlar onu tutturmadı. Okadarke  deputatlar açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa, hem belliettilär nekadar lääzım olsun yardım. Da büün bu iş için geçirdilär brifingı.  HT  deputatların bir payı  sayȇrlar, ani lääzım vermää  bin ley herbir uşaa 1-12 klaslaradan hazırlamaa deyni onnarı okula. Hep ölä urgulandı, ani bu parayı vermää her yıl infläţıyaya görä. LEONİD KİÖSÄ GHT deputatı : — «Bizim kollegalar deputatlar kararladılar yardım etmää bizim ürenicilerä, ama orada bakılȇr sade 30 proţent bütün sayıdan.   Onun için ani büün paalar…