Nicä karıların hem adamnarın haklarını seçim proţesindä birtürlü yapmaa, açıkladılar seminarda Komratta

 Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezi iki  günün süresindä  Komratta  geçirdi  seminarı  «Seçim proţesindä  gender  aspekti» temaya görä. Oluşun baş  neeti  göstermää, ani  seçimnerdä nicä  karılar, ölä  dä  adamnar birtürlü  sayıda  kandidat  olsunnar. Seminarın süresindä politika  partiyaları  temsilcilerin,erli cümnä  administraţıya  azaları, mass-mediya uzmannarı hem  vatandaşlar bu temaya kendi bakışlarını açıkladılar.

Gender aspektleri  lääzım seçim proţesindä  dooru konuda  gösterilsin  bakmayarak   stereotiplara. Devletin  Seçim kodeksindä  belli   politika partiyalardan  adamnarın  hem karıların  sayısı, nışannadı istoriya  doktoru, doţent, Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezin azası Arina Kraycdan.   

«Açan  belli  ediler   Moldova Devletin Parlamentinä seçimnerin kandidatları hem  onnarın listeleri, mutlaka  onnarın arasından  40 %  ya karı  yada  adam  olsun. Bölä  olacȇk  kolaylık hepsi  pay alsın seçimnerdä», — nışannadı Arina Kraycdan.   

Kanona görä  vatandaşların  herbir  kategoriyasına seçim proţesindä birtürlü  hakları  vermää lääzım. Hem  karılar  hem  da adamnar  bir uurda  lääzım  öndercilik etsinnär. Kabledilmiş kanonnar   verer  kolaylık  bir uurda karılara  hem  adamnara  bakmayarak  yaşlara pay  almaa kararların kabledilmesindä.

«Moldovada ii  örneklär  var. Onnarın hatırınnan bizim parlamenttä  karı da var. Var  kolayımız  gençleri dä  Parlamentä  katmaa. Erli  uurda  gender  aspektindä  türlü  stereotiplär  var, onuştan  da  engel  ederlär  gençlerä», — söledi seminarın trenerı Mihail Rotar.

Seminarın pay alannarı  tanıştılar  gender  aspektlerinnän seçim proţesindä.

«Sayȇrım, ki  bölä  seminarlar  lääzım yapılsınnar. İnsanda  az  bilgi  bu  uurda var. Bilsinnär  kendi  haklarını hem  karılar, hem  adamnar. Az bilmää, ama  lääzım bilmää onnarı  kullanmaa da», — nışannadı daavacı Timur  Kovalöv.

Seminarın süresindä katılannarlan praktika  zanaatları  da geçirlendi.

Seminar  birleşik  halkların kurumun yardımınnan hem Şveţıyanın para yardımınnan geçiriler.
Источник grt.md
281

İlgili statyalar

Merkez seçim komisiyasının bücetı iisildi

Gagauziya bücetında 2022 yılına  avtonomiyanın Bakannık komiteti belli etti 1 million 334 dört bin ley Merkez Seçim komisiyasına. Ama Halk topluşun deputatları  braktılar onun işinä 900 bin ley. Onnar nışannȇȇrlar, ani harçları lääzım iisiltmää. GHT viţe-spikeri Aleksandr Tarnavskiy  açıkladı başka bakışı GRT kanalında “Обсуждаем вместе” programasında. Merkez Seçim komisiyasının harçlarını  deputatlar  azalttılar 60 proţendä. Bunu haberledi  GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. Bölä kararı deputatlar kablettilär, açan bakardılar 2022 yılına bücetını. Bu sebepä görä Merkez Seçim komisiyasının çalışannarın çoyu kazanç parasız kaldılar, nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy.  ALEKSANDR TARNAVSKİY  GHT viţe-spikerı : — «Biz yannış yaptık Merkez Seçim komisiyasının bucetindä, bu diil…

ÇALIŞANNARI KORUMAK GÜNÜ

Halklararası  çalışannarı korumak günü heryıl  çiçek ayın 28-dä  bakılȇr. O nışannanȇr,ki  korumaa işleyännärin  haklarını. Bu  günü  başladılar  nışannamaa 2003-cü  yıldan. Bu  yıl  Moldova Devletin  kuvetleri  Milli saalıı koruyan hem devlet iş inspekţıyasının Agenstvosunnan barabar iş planını belli ettilär. Oluşlar  «Kurmaa işleyennerin  haklarını » temaya görä  geçirileceklär.  Gagauziyanın işleyenneri  ta sık    kanonca çalışmȇȇrlar, vakıdında  kazanç  paralarını  kabletmeerlär,iş saatları  taa zeedä ,nekadar lääzım. Söleyeräk  korunçlu iş koşulları  için,Gagauziyada 1 kişi  iş erindä  geçindi, 4 olayda insannarın saalı iştän  yufkaladı ,çizgiledi  iş inspekţıyasının başın görevindä  duran  İvan Komur. İVAN KOMUR iş inspekţıyasının başın görevindä  duran: «Geçti  yıl  için sölärsäydik, Gagauziyada  29  razgelmä  iş…

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…

Gagauziyada lafediler herbir uurdan deputatların toplantısının geçirilmesi için

Gagauziya Halk Topluşun (GHT) deputatları açıkladılar bakışlarını Moldovada ȇkonomika durumu için. GHT deputatları Nikolay İvançuk, Sergey Çimpoeş hem Mihail Jelezoglo press — konferenţiyada açıkladılar belli edilmiş kolaylıkları ki yardım etmää bu uurlarda. Energetika, imäk mallarına hem izmetlerä paalar büüyerlär her gün. Bölä durumda Gagauziyanın kuvetleri lääzım birleşsinnär, da maasuz çözümneri işletsinnär. Sergey Çimpoeş:“Pek büük kuraklık bu yıl, da biz pek düşüneriz berekedin az olması için, nesoy mallar satılaceklar hem neredän çiftçilär paraları kazanaceklar”. Paraları lääzım erli bücettan aarttırmaa, nışannadı GHT deputatı Mihail Jelezoglo. Ama bu uurda meraları lääzım teklif etsin hem göstersin Gagauziyanın Bakannık komiteti. Mihail Jelezoglo: “Şindiki zamannnarda, açan…

17 09 21 MERKEZ SEÇİM KOMSİYASI HAZIR SEÇİMNERÄ

Ceviz ayın 19-da avtonomiyada geçecieklär seçimnar Gagauziyanın Halk Topluşuna. Onnarda pay alacêk 123 kandidat. Gagauziyanın merkez seçim komissiyasının hazırlık durumu için annattı komisiyanın başı  Yana Kovalenko. Bületennär GHTopluşuna seçimneri için artık tiparlandılar, ceviz ayın 18 –dä onnarı daadacêklar avtonomiyanın hepsi seçim bürolarına. Toplu sayıda hazırlandı 116 086 bülleten. «Bületennär tiparlandılar Gagauziyada ofițial olan dillerdä: gagauz dilindä – 3 966 parça, devlet dilindä — 3 073 parça, hem rus dilindä  -109 047 parça», — haberledi Gagauziyanın MSK başı Yana Kovalenko. Seçim büroları çekedeceklär kendi işini Pazar günü saat 7 – dan sabalen  sat 9 –za kadar avşama. GH Topluşuna seçimnerin geçirilmesini 47 gözledici izleyecek, ölä…