Moldovanın üülen tarafında açıldı turistlär için dört lisapet marşrutu

Dört turizm marşrutu uzunnuklan 173  km açıldı Moldovanın üülen tarafında. Artık  nişannı olan yollarda hem pıtikalarda ürümaa, kaçmaa, ya da lisapetta gezmaa var nasıl, göreräk bizim taraflarımızın gözellini.

Bölä bir proekt yapmaa deyni oldu kolaylık USAID  kurumun yardımınanan. Bu kurumun başı  Skott Hoklander vardır geldi bizim taraflarımıza lisapetlän dä.

“USAID yardımcı oler bu sektorda Moldova devletinda 2012 yıldan beeri. Da biza bu pek önemli, neçin ki burada bizim iş ortaklarımız. Biz isteriz yapmaa öla ki birlestirmaa biznes hem turizma  sferalarını. Nereyi geleceklär turistlar da görebileceklär Moldovanın üülen tarfanda var olan gözellikleri”, — söledi  USAID  kurumun başı.

Yakın 20 sportçu lisapetlärlän geldi bizim devletimizä hem kaçannar yaptılar bunu seftä, başlayarak Kagul dolayın Slobodzya Mare küündan. Turizm marşrutların açılması verecek kolaylık geliştirmaa sport hem turizm sferalarını bizim devletimzdä bölä sayer MR koşçuların birliin başı Üliyan Berku.

“Biz,insannar, angıları savaşȇrlar saalıklı yaşamayı götürmää  büük sevinmeliklän, karşılȇrız bölä proektları, zerä bu marşrutlar, ölä erlär ,nereyi var nicä dinnenmek günnerindä gelmää hem sport yapmaa, hem dolaşmaa türlü  turizm uurunda obyektlar” – söledi o.

MCTA kurumun başı Tatyana Durleşanu nişannadı, ani işlettirildi  maasuz programa, angısına göra  20-dän zeedä musafırlik evinä hem şarapçılık çorbacılıklarına yardım verilecek infrastrukturanın düzülmesi için hem eni izmetlerin açılması için.

“Böleliklän biz isteriz, ani izmetlerin sayısı zeedelensin, tee deecez  çadır, kayık, almaa da vermää onnarı kiraya. İmek turları olsun. Bunun için firınnarı koyuduk, tandır gettirdik ki turistlar annaya bilsinar bu tarafların gastronomiya özellikerini”, — nışannadı — Tatyana Durleşanu.

Moldovanın üülen tarafında bulunan  bir alay istoriya  erleri, evelki adetleri  hem imek turları birleştirildi dört turizm marşrutuna. Her birinin uzunnu yakın 40 km kurer, da onu kolayca var nicä hem yayan  hem lisapettä  geçmaa.

ANTRIM kurumun başı Natalya Țurkanu nişannadı, ani pek önemli ilerletmää  turizm sektorunu hem belli etmää meraklı marşrutları.

“Bu marşrutlar birleştirerlär türlü urları, angıları meraklı turistlar için. Biz bileriz ani yabancı erlerdän gelän turistlar isterlär taa yakın olmaa naturaya. Onuştan biz savaşȇrız yapmaa öla ki göstermää onnara bizim erlerimizi haliz bu taraftan”, — söledi Natalya Țurkanu.

Lisapet marşrutlara koyulu ekologiyalı nişannar hem QR-kodları, onnarı kolay var nicä bulmaa moldova.travel saytın yardımınnan.
Источник grt.md
195

İlgili statyalar

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

Çadır – Lungada temsil ettilär “At – prolin” turist sport kompleksin proektını

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah pay aldı Çadır kasabasının yaşayannarınnan buluşmakta. Toplantıda açıklandı «At-Prolin» kompleksın proektı. O olacek turizm merkezi. Proekta görä «At-Prolin» kompleksında lääzım peydalansın eni turistik bölümü, zamandaş ilaçlamak kolaylıkları açılsınnar, hem da beygir büütmesindä zanaatı dä ilerletmää mutlaka lääzım, nışannandı buluşmakta. Bu proektı aslıya çıkarmaa deyni, pek çok iş yapıldı, kuvet  koyuldu. Bu pek önemli bir proekt avtonomiyaya deyni, nışannadı Gagauziyanın  Başkanı İrina  Vlah. «Biz çok  düşündük, çok saydık,  türlü  ekspertlarlan hem  insannarlan  işledik, angıları  annȇȇrlar , ne  önemli  bizim devletimizä hem  avtonomiyamıza. Benim  kollegalarım  annadaceklar, nesoy  işlär yapıldı ,  neçin  biz  istedik  bu  kompleksı  çekettirmää, hem da…

Gagauziyanın turizm özelikleri için videolara prezentaţiya yapıldı

Kongaz küüyündä avtonomiyanın turizm uurunda ilerlemesinin gelecännän baalı “Gagauziya. Gözellik içindä” («Гагаузия». Красота внутри») proektin prezentaţiyası geçti. Buna görä birkaç video Gagauziyanın kultura tarafından zenginni için gösterildi. Olay Kongaz küyün turizm uurunda etno-merkezindä yapıldı. Video materiallar Gagauziyanın gözellii hem zenginnii için türlü auditoriyaya hazırlandılar. Onnar gagauzların zengin kulturası için, arhitektura yapıları için, tabiyatın gözelli için hem turizm uurunda kolaylıkları için açıklȇrlar. Videolar biznes adamın İgori Ganänın yardımınnan hazırlanıldılar. İgor Ganä: «İdeya ozaman geldi, açan kendim tanıştım Gagauziyaylan da annadım, ani bu lääzım. Gördüm, ki avtonomiyanın potenţialını var nasıl bizim becermeklerimizlän ilerletmää. Logikaya görä dooru olaceydı yapalım bişey, ki region ilerlesin.…

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…

Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara. Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda. “İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”,…