Moldovanın advokatlar merkezi yardım eder Ukraina vatandaşlarına hak uurunda

Kaçannarın hakları hem kurallar onnara deyni Moldova Respublikasında. Nesoy yaşamaa da kanonnara uymaa bizim devletimizdä, hem nesoy soruşları taa ilin çözmää Moldovanın advokatlar merkezinnän. Bu hem başka soruşları açıkladılar Ukrainada kaçannar Komrat kasabasında advokatların merkezindän uzmannarlan. Taa geniştän açıklȇr Anna Altıyeva.

Kaliteli hem açık üridik yardımına, nasaatlarına baalı migraţiya soruşlarınnan, olarak kaçan Moldova memleketindä kolaylık danışmaa veriler advokatların merkezinnän.

VİKTORİYA ŢEPURDEY, Moldovada OXFAM proektin koordinatoru: “OXFAM proektın çerçevelerindä biz kaçan insannarlan geçireriz türlü olayları baalı onnarın haklarınnan hem kurallarlan, angıları onnar lääzım mutlaka kullansınnar, çünkü sade bizimnän açıklarkan onnar dertlerini çözerlär”.

Taa çoyu soruşlar, angıları kalkêrlar Ukraina vatandaşların hem komuşu devletlerin vatandaşların önündä Moldovada, baalı dokumentlerin hazırlamasınnan. Çünkü gelmeleri taa kolay olêr, nekadar gitmeleri, söledi advokat Aureliya Bagrin. Ukraina vatandaşlarında hep ölä soruş kalktı nekadar var nasıl durgunsunnar Moldovada, kaçan olarak.

AURELİYA BAGRİN, Moldova advokatlar hak merkezin uzmanı : “Biz onnara yardım ederiz hak tarafından, açıklêêrız süreleri hem kanonnarı, ne var nasıl yapsınnar Moldovada, ne da yasak, hep ölä uşaklarını nesoy erleştirsinnär, ne türlü ödekleri kablederlär göçmennär Moldovada”.

Üristlarlan buluşarak, göçmennär annattılar ne zorluklarlan karşı geldilär Moldovada. Birazını şaştırdı pek paalar memleketimizdä.

YANA ŞTERNOVA, Ukrainadan kaçan göçmen: “ Zordu sınaşmaa paalara, grivna sayısında sansın taa zeedä, ama çevirdiynän leyä hepsi paalı Moldovada”.

SVETLANA KUHAR, Ukrainadan kaçan göçmen: “Bütün mediţina paalı, zor, hepsi konsultaţiyalar para tarafından pek paalı, nereyi da gitmesäk her erdä para öderiz, biraz zor”.

Ukrainadan kaçan göçmennerä üridik yardımını verer Birleşik Milletlelär dünnä kurumu OXFAM proektın çerçevesindä barabar Moldova advokatlar hak merkezinnän. Artık beş ay sıravardı onnar daavaları belli ederlär, ki dooru uurda ilerletmää hakları hem kuralları kaçannara deyni Ukrainadan. Bölä toplantıları merkezin uzmannarı Moldovanın 10 dolayında geçirdilär Ukraina vatandaşlarına deyni.
Источник grt.md
197

İlgili statyalar

Moldovada 200- zä yakın Ukraina vatandaşı başladılar işlemää

Moldovada iş buldular 187 insan, angıları Ukrainada cenktän devletimizä kaçtılar. Onnardan 139 karı. Onnar programist, injener, terzi, satıcı, ofiţiant, vraç işleerlär. İş vermäk agentstvosu haberleer, ani insannarın taa çoyu Kişinövda iş buldular. 125 kompaniya hazır bu insanarı işä kabletmää. Bu neetlär için onnar  açtılar  2092 iş erini. Taa 161 insan koyuldu sayıya agentstvoda ki iş bulmaa. Moldovada mart ayın 1-ndän Ukrainadan kaçan insannara taa ilin iş bulmaa. Bunun için Hükümet  ilinnetti kuralları. İnsannar iştän kaarä var nicä başka yardımı da kabletsinnär. Gagauziya İş vermäk agentstvosuna Ukrainadan kaçan 4 insan danıştı. Ama biri dä onnardan taa kendilerinä deyni uygun  iş bulamadı.…

Turkiyenin “Maavi Yarımay” kurumu Gagauziyada bulunan Ukrainadan kaçan insannara yardım verdi

Komratta açıldı merkez, neredä Ukrainadan kaçan insannara yardım ederlär. Bu yardımı vererlär, nicä sıradalı insannar, ölä dä cümnä toplumnarı. Onnarın aralarında Türkiyenin «Maavi Yarımay» kurumu. O Ukrainadan kaçan insannara döşek tedarıklarını hem imäk mallarını verdi. «Maavi Yarımay» Türkiyanın kurumundan yardım pay edilecek Gagauziyanın her erinä, neredä Ukrainadan kaçan insannar durgundular. Ukrainadan kaçan insannar annattılar, neçin kendi Vatanından gittmää zoora kaldılar. Svetlana Yanak  birkaç günün içindä Moldovaya etişti. O annattı, ani Komradın merkez panayırında bir ayläylän tanıştı, angısı kayıl oldu kendi evindä bu insannarı kabletmää. SVETLANA YANAK, Ukrainadan kaçan: «Pek çok fukaarä insan var . Tä neredä, bän işlärdim, çok uşak…

ABD elçisi «Gagauz sofrasında» Ukrainalılar için var olan koşullarlan tanıştı

Moldovada Amerikanın büük elçisi Kent Logsdon Kongazda «Gagauz sofrası» konak evindä bulundu, ki tanışmaa verilän yaşamak koşullarınnan Ukrainadan kaçan insannarına. Moldovada Amerikanın büük elçisi Kent Logsdon turistik merkezlerindä erleştirili Ukraina cengindän kaçan insannarına verilän koşulları baktı. ««Gagauz sofrası» — o merkezlerin birisi, neredä Ukrainadan kaçan insannar ev sıcaklıını buldular. Burada insannar Harkov, Nikolaev, Herson kasabalarından bir vakıda yaşamak erini bulmuşlar», — söledi diplomat. «Gagauz sofrası» cenktän kaçan ukrainalılara veridi kolaylık dinnenmää, gecelemää, yıkanmaa yada imää bir parça ekmek. Cengin çeketmesindän beri burada 1000 -dän zeedä insan yardımı kablettilär. «Saa olsun volontörlar, gençlär, angıları yardım ettilär tutturmaa gelän insannarı. Oturttuk onnarı…

Kıpçak küüyü kabletti cektän kaçan Ukraina vatandaşlarını

Geçän dinnenmäk günnerindä Kıpçak küü kabletti Ukraina vatandaşlarını, angıları uşaklarınnan kaçtılar cenktän, brakıp evlerini, ana devletini. 25 insan erleştirildi Kıpçak küüyün soţial merkezindä. Anna geldi Odessa kasabasından. Onnan barabar taa birkaç insan geldi Moldovaya. Onnar danıştılar volontörlara, nedän sora onnarı yolladılar Kıpçak küüyün soţial merkezinä. “Biz burada geceledik. Pek ii koşullar. İdik, duş aldık. Televizor, kuhnä var. Hepsi var. Biz şükür ederiz hepsini”, — söledi Anna. Anna haberledi, ani sınırda brakȇrlar geçsinnär sade karılar hem uşaklar. Adamnar sa18 yaşından 60 yaşınadan kalȇrlar Ukrainada. “Adamnar kendi karılarını sınıradan getirerlär. Kim maşınasız,  yayan sınırı geçerlär. Burada onnarı senselelär yada volontorlar karşılȇrlar. Uşakları…

Valkaneştä «Zabota» merkezi Ukrainadan insannara bir vakıda ev oldu

Ukrayinada korkunçlu durumun beterinä Valkaneş kasabasında açıldı «Zabota» merkezi, neredä kablederlär cengtän kaçan insannarı. Nicä çalışȇr merkez şindiki zaman, üürendi  bizim korrespondent.  Valkaneş  kasabasında  «Zabota» merkezindä  şindiki  zaman Ukrayinadan gelmä 16 insan var. Ama gün-gündän onnarın sayısı zeedelener. Yüliyä Odessadan aylesinnän Gagauziyaya Palankayı  geçip  geldilär. 3  kilometradan  zeedä  yayan iki uşaklan elindä geldilär.  Etiştiynän sınıra ansızdan üürendilär bu merkez için.  «Beendik  bu  merkezi. Bizi  ii karşıladılar. İslä  doyurȇrlar. Kaçan  statusunu  kabletmää istämeeriz. Umutlanȇrız,ani  tezdä  çirkin  işlär  bitecek, dä evä  geeri  dönecez», — paylaştı Yuliya.  Yana Kiriçenko  Nikolayȇv  kasabasından kaçan. Umudu  kaybetmeer,ani  nezaman sa  evä  dönecek, ama şindi  aylesinnän «Zabota» merkezindä …