Moldovada korupţiyaylan güreşmäk komissiyasının azalarını seçtilär

Moldova Parlamenti kurdu korupţiyaylan güreşmäk komissiyasını, angısı kontrol edecek devlet görevlerinä, dava hem prokuroratura uurlarına kandidatların varlıını.

Korupţiyaylan güreşmäk komissiyasına girerlär 3 kandidat Moldovadan: Kişinöv apelläţiya palatasının daavacısı Tatyäna Radukanu, Yüstiţiyä hem insannarın haklarını korumak programasının temelcisi Nadejda Hriptievskaya hem daava uurunda ekspert Vitaliy Miron. Komissiyanın taa 3 azası da temsil ederlär Evropa Birliini: Viktoriya Henley, Nona Ţonţoriya hem Fan Hebel.

Moldovadan teklif edilän kandidaturalar için soruş peydalanmadı, Evropa tarafından kandidaturalar sa meraklandırdılar Parlament deputatını Vladimir Voronini.

«Evropadan alınan kandidatlar kabledeceklär ay paralarını. Bizdä Molovada bölä insannarı bulmaa yoktu mu nicä?» — sordu Voronin.

 

«Onnar kanona görä kabledeceklär ay parasını donarların tarafından», — cevapladı ona üstiţiya ministrusu.

 

«Bu insannar burada kontraktlan işleyeceklär, nicä bän anadım?” – sordu deputat – kommunist Oleg Reydman. “Dooru” – cevapladı Olesyä Stamate. “Butakım biz bitki – bitkiyä Moldovada da kablettik gastarbayterları”, — ilerletti fikirini Reydman.

 

«Bu işlär yazılı kanonda. Daava hem prokuratura uurlarına kandidatlarını korupţiyaya tarafından kontrol etmäk komissiyasının azaları Evropa Birliin Veneţian komissiyasınınnan teklif edildilär. Komissiyanın kendi sekretariatı olacek», — açıkladı Stamate.

 

«Bu pek önemli bir komissiya, hem biz lääzım seçelim bu görevä satılmayan insannarı», — nışannadı parlamentın başı İgor Grosu.

Daava hem prokuroratura uurlarına kandidatlarını korupţiyaya tarafından kontrol etmäk komissiyasına girerlär millet hem halklararası ekspertlär dä.
Источник grt.md
152

İlgili statyalar

Komrat universitetin studentlerinä annattılar Evropa Birliin bir payı olmak nedir

Moldovada Halklararası respublika institudu ofisin başı Kşiştof Lisek buluştu Komrat devlet universitetin studentlerinnän. O annattı gençlerä Evropa Birliinä integraţiyasının faydası için. Moldovada Halklararası respublika institudu ofisin başı Kşiştof Lisek studentlerä annattı lekţiyasını temaya: “Evropaya integraţiya: Evropa Birliin azası olmak nedir”. Kşiştof Lisek lafedärdi englez dilindä dä studentlär onu annardılar. Musaafir annattı, angı faydaları hem garantiyaları verer Evropa Birlii ona girän devletlerä. Lekţiya bittiynän studenlär kendi soruşlarını sordular. Studentlerin biri sordu, ne faydayı kazanȇr Evropa Birlii Moldovaya hem Gagauziyaya ilerlemäk için para verärkana. «Evropa Birlii bezbelli umutlanȇr, ani Moldova onun bir payi olacek. Evropa Birliin politikası butakım kurulu – yardım etmää…

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

Komissiya kabletti teklif edilmiş eklemeleri Gagauziyanın Temel kanonuna

Gagauziyanın Temel kanonuna — Ulojeniyeyä teklif edildi bir sıra diişilmeklär. Halk Topluşunda maasus komissiyanın azaları kararladılar  onnarı hem eklemeleri. Gagauziyanın Temel kanonun var üridik kuvedi bütün  avtonomiyada.  Kabledildi  o 1998 yılın  kirez ayın 14 — dä Halk Topluşunnan. O  belli eder baalantıları avtonomiyanın kuvetlerin aralarında, onnarn işini hem kontrol eder gitmesinnär kanona karşı, urguladı GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu. Onun laflarına görä,  Gagauziyanın temel kanonunda var çok normatıv aktları, angıları baalı  yaşamanın türlü sferalarınnan, angıları  belli ederlär Gagauziyanın  soţial- ȇkonomika ilerlemesini hem insannarın  yaşamasının kalitesini. “Büünkü oturuş başarıldı onunnan, ani  komissiyanın hepsi azaları, birindän kaarä  verdilär seslerini ki imzalamaa o…

Ușakların hakları lääzım korunsun

Gagauziyada işleer bir sıra kurum, angıarı lääzım korusunnar uşakların haklarını. Açıklayarak temaları, angıları baalı uşakların zorlanmasınnan, ilkin lääzım esaba almaa onnarın haklarını, haberledi Uşakların zorlanmasınnan güreşmäk merkezin temsilcisi Rodika Koreţki-Mokanu. «Açıklamaa bu problemayı lääzım. Bu önemli bir proekt. Bizä önemli, ki bu soruş çözülsün taa daa hızlı, izmetlär lääzım bu soruşlara  taa da  hızlı cuvap etsinnär. Lääzım herkez uşak kabletsin yardımı hem  onun için lääzımnı koşullar olsun». Komradın primarı Sergey Anastasov nışannadı, ani Komratta uşakların haklarını korumak  komissiyası var. “Bizdä primariyada  bölä komissiya var. Orayı girerlär soţiyal bakannıktan, poliţiyadan uzmannar. Bu problema çözüler. Biz işleriz barabar». Uşakların haklarını çalışȇrlar korumaa…

Video: “Yaptıkları için versinnär cuvap”. Parlamentin deputatları imunetsiz var nicä kalsınnar

Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär. Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın. İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var…