Moldovada arabayı kullanmak kimliini kabletmää olacek taa kolay. Ne diişti?

Moldova devletin hükümeti kayıl oldu devlet izmetleri Agentstvosunun proektinnän, angısınä görä şoförluk zanaatına ȇkzamennerin kurlları diişileceklär.

Çiçek ayın 1 – dän Moldova devletindä B kategoriyada şoför zanaatını kabletmää deyni lääzım olmayacek poligonda praktika ekzamenini vermää, nışannadı Evropa avtoşkolaları Asoţiyaţiyasının temsil edeni, Komratta “Şoförlar birlii” filialın öndercisi Sergey Konstantinov.

Bän sayȇrım, ani bu pek islää. Bu baalı onunnan, ani pek çok kursant üürenerlär bu kategoriyada. MRȆO (dolaylar arası registraţiya hem ȇkzamen bölümü) kurumun ȇkzamen bölümü da etiştirämeer hepsindän ȇkzameni kabletmää. Burada isteerim çizgilemää, ani  ȇkzamen  verilecek diil poligonda, ama kasabanın içindä”, — söledi o.

Filialın instruktoru Valeriy Şuparskiy nışannadı, ani bu diişilmeklär ii kursantlar için.

Bän nicä instruktor sayȇrım, ani bu pek islä iş, ani olmayacek poligon, da taa az sıra olacek MRȆOda . Bu pek islä kursantlar için o üzerä, ani kabledän bilgileri kullanabileceklär onnarı hep o vakıt praktikada”, — nışannadı Valeriy Şuparskiy.

Avtoşkolanın kursantları bölä diişilmeklerä sevinerlär.

Pek islä olacek. İnsan durmayacek çok vakıt sıralarda, ȇkzameni vermää deyni– bu ilk, ikinci da o, ani ta kolay soruşlar çözüleceklär”.

 

Bän sayȇrım, ani bu dooru bir iş, ani ȇkzameni vermeyeceklär poligonda, ama kasabada. Üürenmäk proţesindä sa poligon lääzım. Kursantlar kendi bilgilerini kullanaceklar praktikada”.

Bundan karä, azalacek dokumentlerin sayısı, angılarını kursantlar lääzım versinnär ȇkzamen için. Lääzım olacek göstermää sade kimliimni.

Komratta “Şoförlar birlii” filialında üürener 60 kursant. Te o kişilär, angıları isteerlär kabletmää şoför dokumentini AM, A1, A2, A hem B1 kategoriyalarında, onnar için polygon ȇkzameni kalȇr kuvettä.
Источник grt.md
212

İlgili statyalar

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

Moldovada deputatlardan imunitetı almak için Parlamentin kayıllıı diil lääzım olacek

Devleti önetän PAS partiyasının kanon proektinä görä, deputatlardan yakışacek alınsın imunitet, eer onnarı kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. İlk okumakta bu kanon proekti için büün çoyu deputatlar seslerini verdilär. Bu kanon proektindä laf gider Moldova Konstituţiyasının 70-ci statyasında diişilmeklär için, angıları baalı  deputatların imunitetinnän. Bu imunitet yakışacek çıkarılsın,  eer deputatları kabaatlı bularsaydılar korupţiya hem başka kanona karşı gitmäk proţeslerindä. Kanona görä bölä işlär belli olduynan, Parlamentin kayıllıı, deputatı yakalamak, daavaya çekmäk hem onun varlıını araştırmak için lääzım olmayacek. “Eer daava bulup, inandırarsaydı, sade ozaman var nicä söleyelim, ani insan kabaatlı. Bän annamȇȇrım neçin biz vereriz kolaylık…

«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız. Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını. İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç. “Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi…

Deputatlar başkanın vetosunu Bakannıklar için kanonuna geçemedilär

Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları toplandılar maasuz oturuşa ki savaşmaa kabletmää başkannan geeri urulmuş kanonu veto adımamasınınnan. Kanon, angısı baalı Gagauziyanın bakannıklarınnan, imzalanmadı başkannan da çevirildi geeri GHT-na kirez ayın 3-dä, nışannadı Başkan İşleri bakannıın öndercisinın yardımcısı Oksana Nedälko — Kalın. “İlkin bakılan Bakannık Komiteti için kanona diyşilmeklerin geliştirmesi punktları girdilär Gagauziyanın bakannıkları kanonuna da.  Kurala görä bu punktlar geeri urulduktan sora yok nicä koyulsunnar başka kanona taa 3 ay. Bu vakıt orak ayın 19-da tamannanȇr”, — nışannadı Oksana Nedälko — Kalın. Gagauziyanın başkan yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bu kanon yazılarkana esaba alınmadılar bakannıkların iş özellikleri. “En azdan 11 bakannık:…

Nezaman Gagauziyanın üürenicileri para yardımını kabledeceklär?

Ki kabletmää  deyni para yardımını,  Gagauziyanın üürenicilerin anası,bobası canavar  ayın 1-dän lääzımdı  danışmayı getirsinnär.Şinki zaman  Üüretim  bakannıı Bakannıık komitetinä  yolladı  listeyi  danışmaların sayısınnan. Onnar  lääzım  onu  baksınnar  hem  bulsunnar  avtonomiyanın bücetindän para ödemää deyni  uşaklara. Bu  yılın  ceviz  ayında  Gagauziya Halk  topluşu deputatları kablettilär  kanon , ki  avtonomiyanın  üürenicileri  bir  sıra üüretim yılın  çeketmesindä  para yardımını  kabletsinnär. Soţıal  ödemeklerin  sayısı  1 bin ley  kurer.  Fukarä hem  çok uşaklı  aylelär bir  uşak  için 1,5 bin ley  var  nicä  kabletsinnär. Parayı  kabletmää  deyni ana-bobalar  lääzım  üüretim kurumnarına danışmalarını  götürsünnär.Onnarı  canavar  ayın 1-dän kabledärdilär.Kuvetlär  adadılar  canavar  ayın 10-dan  posobiyaları  vermää. TATYANA İKİZLİ Gagauziya…