Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu.

Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda.

Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda.

“Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda hem Moldovada”, — açıkladı Vitaliy Burlaka, “Stabilnosti” kurumun başı.

Başka devletlerdän turistlär var nicä gelsinnär regionun şarap kurumnarına, angıları girdilär turistik marşrutuna. Ona var nicä eklensinnär genç şarapçılarda.

“Bu pek meraklı, da bölä bölüm nicä şarapçılık, pek  meraklı turistlerä deyni. Şarap bizä deyni kulturanın bir payı, da meraklandırȇr her keret insannarı. Bu unikal kolaylık teklif etmää turistleri, annatmaa bizim dolay için, nicä yaşardılar bizim dedelär, halk adetlerimiz, imeklerimiz için”, — söler şarapçı Aleksandr Sırbu.

Rumıniyadan uzmannar nışannadılar, ani marşrutların açılması zeedeledecek turistlerin sayısını hem kaavileştirecek davletin ekonomikasını.

“Sizdä şarapçılık üüsek uurda. Var neya biz üürenelim. Onun için türlü gezintilär vererlär eni haberleri. Bu pek önemli turizmanın ilerlemesinä. Turistlär göreceklär nesä meraklı hem eni”, — söledi proektın koordinatoru  Ruminiyadan Radu Oprä.

 

“Bän pek sevinerim, ani işledik komandaylan Gagauziyadan, Rumıniyadan. Ȇkspertlär yaptılar kendi işini, savaştılar yapmaa saytı, angısına girip var nicä üürenmää lääzımnı haberleri marşutlar için. Turistlär taa çok gelerlär dinnenmäk günnerindä, da onnara lääzım hazırlamaa nicä  meraklı, ölä da  faydalı ekskursiyaları”,- söledi proektin menecerı Ruminiyadan Oana Daşbog.

Oluşta pay aldılar studentlar da  KDU hem Komrat kolecindän. Onnar urguladılar bölä buluşmakların faydalıını hem çizgiledilär, ani kabledilmış haberlär yardım edeklär üürenmektä.

“ Bän sanȇrım, ani bütün prezentaţiya pek faydalı bizim regiona deyni, bizim turizm bölümün ilerlemesinä,  neçinki onu lääzım ilerletmää, annatmaa onun için”.

 

 “Bän düşünerim, ani onnar pek faydalı, neçinki bölä oluşlarda biz alȇrız becermek, angısı bizä lääzım olacek ileri dooru zanaat uurunda üürenärkänä”.

KDU  ekonomika kafedrasının başı Svetlana Kuraksina nışannadı, ani bölä buluşmaklarda studentlar üürenerlär çok meraklı işleri, da var nicä alsınnar ideyä açmaa deyni kendi kurumnarını.

“Bölä oluşlar lääzımnı, neçinki studentlär üürenerlär turizm uurunda da var kolaylıkları görmää o erleri, angıları var bizdä, neylän zengin bizim Moldova, ki diil sade görmää, ama üürenmää  dooru götürmää biznesı”,- nışannadı KDU ȇkonomika  kafedrasının başı Svetlana Kuraksina.

Üç günün içindä proektin pay alannarı  bulunaceklar Moldovanın meraklı erlerindä, hem şarap kurumnarında. Ȇkskursiyaylan onnar şansora bulundular Komrat şarap kurumunda, angısı girdi  turist marşrutuna.

Proekt finaslanȇr Evropa Birliinän Günduusu programmasına görä, hem  giriştirildi Komrat  “Stabilnosti”  merkezinnän.
Источник grt.md
246

İlgili statyalar

Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän. Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar. “Şarapçılık bölümündä…

KDU-tin stüdentlerinä annattılar şarap turizmasının perspektivaları için hem nesoy açmaa bu uurda işi

Şarap turizmasının uurunda eni bilgileri kablettilär gençlär seminarda, angısı geçti Komratta. Pay aldılar onda studentlar  KDU-tän hem Galaţ universitetından. Seminarda KDU  üüredicileri ekonomika kafedrasından annattlar türlü aaraştrmaklar için şarap turizmasında Gagauziyada. Lektor Svetlana Genova urguladı, ani bu işin yardımınnan studentlarda peydalandılar eni kolaylıklar katılmaa biznesa. Galaţtan üürenici Florina nışannadı, ani seminar çok faydalı, ii bilgileri verdi, angıları sora lääzım olaceklar ona kendi iş kurumunu şarap turizması uurunda açmaa. Lekţiyalar hem praktikalar uyandırȇrlar havez gençlerdä kendi işini başlamaa, paylaştı KDU studenti Natalya. Kabledilmiş bilgilerin yardımınnan studentlar gelecektä var nicä  ilerlesinnär hem dä kendi iş kurumnarını yapsınnar, illerlederäk Moldovada şarap turizmasını, nışannadı…

Moldovanın üülen tarafında açıldı turistlär için dört lisapet marşrutu

Dört turizm marşrutu uzunnuklan 173  km açıldı Moldovanın üülen tarafında. Artık  nişannı olan yollarda hem pıtikalarda ürümaa, kaçmaa, ya da lisapetta gezmaa var nasıl, göreräk bizim taraflarımızın gözellini. Bölä bir proekt yapmaa deyni oldu kolaylık USAID  kurumun yardımınanan. Bu kurumun başı  Skott Hoklander vardır geldi bizim taraflarımıza lisapetlän dä. “USAID yardımcı oler bu sektorda Moldova devletinda 2012 yıldan beeri. Da biza bu pek önemli, neçin ki burada bizim iş ortaklarımız. Biz isteriz yapmaa öla ki birlestirmaa biznes hem turizma  sferalarını. Nereyi geleceklär turistlar da görebileceklär Moldovanın üülen tarfanda var olan gözellikleri”, — söledi  USAID  kurumun başı. Yakın 20 sportçu lisapetlärlän…

Video: Şarapçılık uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanılması

İlk sıra avtonomiyanın baş kasabasında  geçti seminar şarapçılık bölümün hem IT sektorun uzmannarı için. Şarapçılık malların ȇksportu panayırlarda sayılȇr şarap yapan malların uzmannarın ilk davası.  Olmaa deyni taa ii konkurent, uzmannar kullanȇrlar şindiki zamanın tehnologiyalarını. IT kompaniyaların Asoţiyaţiyasının prezidenti Väçeslav Kunev annattı,  angı enilikleri var nasıl kullanmaa şarapçılık bölümündä, neetlän ilerletmää hem da yapmaa şarap mallarını taa kaliteli Gagauziyada. “Hepsi eni şindiki tehnologiyalar baalı baaların dikilmesinnän, büütmesinnän, şarap malların yapılmasınnan. Ama hem önemli  şarap malların satılaması. Çoyu üürendilär yapmaa kaliteli şarapları, ama nicä hem kimä satmaa var nasıl kendi şarap mallarını, ama diil başkaların bunu annadacez”, — açıkladı Väçeslav Kunev.…

Video: Genç şarapçılar – Sırbu kardaşları şarabin paasını bilerlär

İki genç kardaş Evgeniy hem Aleksandr Sırbu — somelye. Diil çoktan birleşip onnar başladılar şarap yapmaa. Genç şarapçılar büük havezlän işini ilerlederlär. Onnarın ustalıı şansora tanıldı üüsek ödüllärlan. Onnarın baaları Taraklı dolayın Vinogradovka küüyündä bulunȇrlar. Nicä edän bu zanaat çeketti süjetımız açıklȇȇr. Komrat Devlet Universitetini başarıp şarapçı zanaatında Aleksandr Sırbu Valkaneşin şarap zavodunda master ţehta işledi. 2003-cü yılda Moskvanın restoranında somelye karyerasını çekettirer. Orada da Aleksandr «Nostalji»  somelye okulunu başarȇr. Hep bu zanaatı onun kardaşı Evgeniy kabletti. Büün onnar  Kaberne Savinyon üzümünü büüderlär 1,8 gektarda.   Evgeniy Sirbu, şarapçı: «Saşa şarabın yapması için cuvap eder, bän malın yapması hem tanıması için. Bän beenerim baalarda işlemää, o maazalarda».  …