Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän.

Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar.

“Şarapçılık bölümündä çalışer 20 proţent insan Moldovada, ileri dooru kurumnar birleşärsaydılar klasterlara, ozaman zeedelenecek insannarın sayısı, angıları çalışaceklar bu sferalarda, ekonomika efektı olacek eni turistik erlerin açılması. Bu getirecek eni finans gelirlerini  ekonokikamıza, ilerleyeceklär şarap kurumnarı da”,- açıkladı Svetlana Genova.

Moldovada yapıldı dört  şarap marşrutu, angılarına girdi  Gagauziyanın da kurumnarı. Sırbu kardaşları  hazır katılmaa bu marşruta, da şaştırma turistleri  unikal şarpalarlan, halk imeklerinnän.

“Küçük kurumnarın ilerlemesi- bu pek önemli şarap sektoruna deyni, zerä  bu bölüm olȇr taa meraklı, ki diil sade büük kurumnar yapȇrlar şarapları, angılarını satȇrlar HoReCaya,  ama açan yapȇrlar  kuçük  kurumnar türlü şarapları, ozaman onnar meraklandırȇrlar turistleri”, — söledi şarapçı Alik Sırbu.

Gagauziyanın şarap kurumnarın kimileri şindän sora kablederlär turistleri, onnara var neylän musaafirleri şaştırmaa.  Bizim region  teklif eder turistleri türlü sferalara, da nekadar taa çok kurum katılacek bu işlerä, okadar  taa çok  iş erleri açılacek, hem  kurumnar da ilerleyecek, nışannadı proektın menecerı Vitaliy Burlaka.

“Şarap kurumnarın bir payı şindän sora pay alȇrlar proekttä, onnar imzaladılar  memorandumu baalantılar için  da kurdular klastȇrı. İleri dooru olacek platforma  ki tutturmaa  hem  vermää subsidiyaları  şarapçılık turizmasına. Ama biz akţȇnt yapȇrız küçük kurumnara da,  ki ilerletmää bu uurda da potenţıalı,  da açmaa turistlrerä bizim regionu ii taraftan”, — haberledi Vitaliy Burlaka.

Proekt yapılȇr  barabar  Rumın kollegalarınnan, angıları nışannadılar bizim regionun meraklıını hem şarap, hem kultura kurumnarın özeliini.

“Bu proektin içindä  biz geçirdik aaraştırmaları Rumıniyaya Vasluy, Galaţ hem Yassı  bölgelerindä. Biz belli ettiki turistik marşrutlarını. Bu işlerdä pay aldılar  universitetlerin  üüredicileri da.  Bulunduk Moldovada,  baktık marşrutları — pek meraklı”, — paylaştı proektin  piar menecerı Rumıniyadan  Ozna Dajbog.

Moldovanın şarapçılık yolu 1560 kilometra, angısına girer üç bölge: Valuluy Trayan, Kodru hem Ştefan Vodȇ.  Turistlerin var kolaylıkları  üürenmää diil sade nicä büüderlär üzümneri, ama yapȇrlar, kulturayı hem adetleri bizim regionda.  Nicä nışannadı Vitaliy Burlaka, bizim kurumnarın potȇnţıalı bütündän taa diil açık.

“Şarapçılık turizması pek üüsek uurda Moldovada, ama  bän düşünerim, ani  potenţıal taa diil açık bitkiyadan. Büünkü vakıda bizdä var kaliteli şaraplar,  halkarası ödüllärlän,  ama bizdä büün yok kolaylık professional uurunda vermää  çok insana  kolaylik almaa becermek  turistik marşrutlarında”, — haberledi Vitaliy Burlaka.

Proekt finanslanȇr Evropa birliinän Eni Moldova — Rumıniya programmasına görä. Hep ölä proektä görä pay alannarın olacek kolaylıkları haberlerdän kaarä finans yardımını da kabletmää.
Источник grt.md
344

İlgili statyalar

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

Video: Şarapçılık uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanılması

İlk sıra avtonomiyanın baş kasabasında  geçti seminar şarapçılık bölümün hem IT sektorun uzmannarı için. Şarapçılık malların ȇksportu panayırlarda sayılȇr şarap yapan malların uzmannarın ilk davası.  Olmaa deyni taa ii konkurent, uzmannar kullanȇrlar şindiki zamanın tehnologiyalarını. IT kompaniyaların Asoţiyaţiyasının prezidenti Väçeslav Kunev annattı,  angı enilikleri var nasıl kullanmaa şarapçılık bölümündä, neetlän ilerletmää hem da yapmaa şarap mallarını taa kaliteli Gagauziyada. “Hepsi eni şindiki tehnologiyalar baalı baaların dikilmesinnän, büütmesinnän, şarap malların yapılmasınnan. Ama hem önemli  şarap malların satılaması. Çoyu üürendilär yapmaa kaliteli şarapları, ama nicä hem kimä satmaa var nasıl kendi şarap mallarını, ama diil başkaların bunu annadacez”, — açıkladı Väçeslav Kunev.…

KDU-tin stüdentlerinä annattılar şarap turizmasının perspektivaları için hem nesoy açmaa bu uurda işi

Şarap turizmasının uurunda eni bilgileri kablettilär gençlär seminarda, angısı geçti Komratta. Pay aldılar onda studentlar  KDU-tän hem Galaţ universitetından. Seminarda KDU  üüredicileri ekonomika kafedrasından annattlar türlü aaraştrmaklar için şarap turizmasında Gagauziyada. Lektor Svetlana Genova urguladı, ani bu işin yardımınnan studentlarda peydalandılar eni kolaylıklar katılmaa biznesa. Galaţtan üürenici Florina nışannadı, ani seminar çok faydalı, ii bilgileri verdi, angıları sora lääzım olaceklar ona kendi iş kurumunu şarap turizması uurunda açmaa. Lekţiyalar hem praktikalar uyandırȇrlar havez gençlerdä kendi işini başlamaa, paylaştı KDU studenti Natalya. Kabledilmiş bilgilerin yardımınnan studentlar gelecektä var nicä  ilerlesinnär hem dä kendi iş kurumnarını yapsınnar, illerlederäk Moldovada şarap turizmasını, nışannadı…

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…