Moldova daacıları Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar

Moldova daacıları  Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar. Delegaţiyaya girdi 7 kişi, birisi onnardan Çadır – Lunga dolayın daacısı. Ne onnar   üürendilär çözmää deyni ȇkologiya problemalarını avtonomiyada,  üürendi Polina Barbova.

Türkiya devletin uzmannarı yollandıraceklar Gagauziyaya  daa  çorbacılıına  tehnikayı hem tohumnarı ekmäk için. Bölä annaşmakları   «Мoldsilva» kurumun hem  Türkiya devletin  daa çorbacılıın uzmannarın aralarında kuruldu.

«Barabar üürenecez bizim durumu da kararlayacez, nesoy çeşitlär bizä taa lääzım. Neçinki klimat diişer, da sade ondan sora  çekedecez çalışmaa bu uurda», — habrledi Çadır – Lunga dolayın daa çorbacılıın uzmanı Konstantin Garçu.

Komrat  daa   kurumun öndercisi Aleksey Kulikov nışannadı, ani Türkiya devletin uzmannarın becermekleri  yardımcı olacek avtonomiyanın daacılarına.

«Biz göreriz, ne olȇr solun temperaturasınnan  bizim üülen tarafımızda, yamurlar yok, kuraklık. Güzä sa lääzım ekmää tohummarı, lääzım olacek diiştirmää erli büümneri, neçinki hepsi  tutulmȇȇrlarlar. Biz ekeriz, ama göreriz ne olȇr», — açıkladı Aleksey Kulikov.

Türkiya devletin uzmannarın becermekleri  regionun daacıları neetlenerlär  kullanmaa hergünkü işindä.

«Onnar tanıştırdılar bizi, nesoy onnarda çalışȇr pitomnik, nicä hazırlȇȇrlar tohumnarı,  nicä büüderlär, nicä ekerlär. Gösterdilär, nasıl bayırlarda çalışȇȇr  mini — ȇkskavatorlar, terassa yapȇrlar. Onnar dikerlär 1950 metradan 1970 metraya kadar daaları», — annattı Çadır – Lunga dolayın daa çorbacılıın uzmanı Konstantin Garçu.

Konstantin Garçu annattı, ani  «Molsilva» kurumu barabar ȇkologiya Ministerliinnän hazırlȇȇrlar memorandumu, nedän sora uzmannar Türkiya devletindän geleceklär Gagauziyaya.
Источник grt.md
101

İlgili statyalar

Gagauziyanın üürenicileri yardım ederlär dikmää daaları

Eşilletmäk ayın içindä daa çorbacılıın uzmannarı Komrat hem Çadır dolaylarında barabar üürenicilärlän  başladılar dikmää daaları. Moldovada sade 12 poroţent daa var. Uzmannarın bakışlarına görä bu sayı lääzım olsun taa zeedä, bakarak bizim kuru havaya. Bir gündä Komratta, Başküüyüdä hem Aydarda daa çorbacılıın uzmannarı barabar uşaklarlan  Gagauziyanın üç üürenmäk kurumnarından diktilär 6 ektar daa. Bir- iki yıldan sora fidancıklar büüyüp dönüşeceklär genç daaya. Devlet koydu davaayı zeedeletmää daa plantaţıyalarını 15 proţenda gelecek yıllarda. Gagauziyanın daa çorbacılıın başı Aleksey Kulikov  nışannadı, ani zaametçilerin hem uşakların  birleşik işi verecek ii çıkışları. “Bizim neetimiz  terbietmää uşakları hem  üüretmää onnarı korumaa hem  sevmää daaları. Biz…

Komratta Türkiye devletin kuruluş yortusu kutlanıldı

Canavar ayın 28-ndä Gagauziyada nışannadılar Türkiye Cumhuriyet Bayramını. Yortuyu geçirdi Türkiya Devleti Başkonsolluu Komratta. Türkiye Cumhuriyet yortusu başladı Türkiya, Moldova hem Gagauziya  gimnalarından. Bundan sora Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajınnan musaafirleri  tanıştırdılar. O kutladı kepsini Cumhuriyet Bayramınnan. Türkiya Devleti Başkonsolu Komratta Hasan Akdoğan nışannadı, ani 30 yıl oldu, nicä Türkiye hem Moldova devletlerin aralarında sıkı baalantılar kuruldu. Onnarı lääzım ilerletmää, çizgiledi Hasan Akdoğan. Türkiya Devleti Başkonsolu Komratta Hasan Akdoğan çizgiledi bu yortunun önemliini. Gagauziya Başkanı İrina Vlah nışannadı, ani Türkiye hem Moldova aralarında annaşmaklar yıl – yıldan taa kaavi olȇrlar hem Gagauziya lääzım olsun dostluk köprüsü  onnarın aralarında. GHT…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…

Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan. Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya  …

28 09 21 KOMRATTA GENÄ BAŞLADILAR KÖPEKLERİ OTALAMAA

Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent. Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara. Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar…