Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

2022-ci yılda ömürä geçirlän Moldova yazıcılar Birliin hem Kişinev primariyasının ortak proektı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” (“Scriitorii pentru Capitală, Capitală pentru Scriitorii”) çerçevesindä Kasımın 10-da Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında geçti bir buluşma Kişinev Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin lițey klaslarında üürencilerin hem Akademik hem yazıcı Todur ZANET arasında.

Buluşmayı kısa ön sözlän açtı Mihail ÇAKİR adına bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), angısı kısadan tanıştırdı lițeycileri bibliotekanın o günkü musaafirlerinnän – buluşmanın modiratorunnan, Moldova yazıcılar Birliin vițe-predsedatelinnän İvan PİLKİNän (İvan Pilchin) hem Akademik hem yazıcı Todur ZANETlän. Nedän sora yazıcı İvan PİLKİN annattı “Yazıcılar Baş kasaba için, Baş kasaba Yazılcılar için” proektını hem birkaç laflan açıkladı Todur ZANETin biografiyasınш, nedän sora da söz verildi o günkü buluşmanın baş musaafirinä.

Bakmadaan ona, ani buluşmanın temasıydı “Sevda için yazmaa isteerim…”, Todur ZANET çıktı bu temanın sınırlarından da, sıravardı gösterip kendi literatura hem bilim kiyatlarını okuyculara, romın dilindä annattı onnara gagauzları, gagauz kulturasını, ortak aaçık tragediyamızı, kendi dramaruegiya hem proza yaratmaklarını hem, beelliiki, poeziyasnı.

Ayırı bir konu oldu gagauz yazıcının büük romın yazıcısının Mihay EMİNESKUnun “Luçafar” hem “Çezara” yaratmalarının gagauz dilinä çevirmesi teri için, o zorlukları için, ani bu yolda üz-üzä karşılaştı. Todur ZANET okudu gagauzça birkaç dörtlük “Luçafar” yaratmasından, gösterip, ani gagauz dilindä dä öter Mihay EMİNESKU, ama diil çevirici hem urguladı, ani gagauz dilinin zenginnii verdi kolayını bu iki derin yaraytmayı gagauz dilinä dä hep ölä zengin çevirmää.

Buluşmanın soruş-cuvap kısımında, gagauz yazıcısı annattı gagauz hem moldonan yazıcıların arasında dostluk baaları, avtonomiyanın kurulmasını, Gagauz Milli Gimnasının nasıl yazıldıını hem o uzak yıllarda kendisinä KGB tarafından yapılan baskılar için, ani sora onun tarafından yazılı olan “Sistema” adlı pyesanın temelinä yattı.

Baştan sona kadar romın dilindä geçän buluşma okadar meraklı oldu, ani gagauz yazıcısınnan selfi yapmak için kuyraa Mihail KOGĂLNİCEANU lițeyin üürencileri dizildilär hem onnarın lițeyindä taa geniş bir buluşmaya buyur ettilär.

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma

Mihail ÇAKİR adına bibliotekasında Todur ZANETlän romın dilindä buluşma
Источник anasozu.com
256

İlgili statyalar

Kongaz “Todur Zanet” lițeyindä romın dili hem literaturası için laf gitti

Kasım ayın 30-da  Kongaz “Todur Zanet” adına teoretik lițeyindä oldu bir buluşma, neredä romın dilindä laf gitti romın dili hem literaturası için. Buluşmada pay aldılar Moldova yazıcılar Birlii başı Teo KİRİAK (Teo CHİRİAC) hem yazıcı Todur ZANET. Yazıcı, poet hem publițist Teo KİRİAK buluşmada annattı memlekettä romın dilin hem literaturasının önemni olduu için, söledi nicä çalışêr Moldova yazıcılar Birlii, ne uurlarda örüyer literatura hem baaşladı “Todur Zanet” adına teoretik lițeyin bibliotekasına moldoban klasika yazıcıların hem poetların kiyatların hem da Moldova yazıcılar Birlii jurnalını. Todur ZANET tä, romın dilindä lafederäk, annattı Mihay EMİNESKUnun “Luçafar” hem “Çezara” yaratmaklarının gagauz dilinä çevirmesindä çalışmaları…

Kişinevun Mihail ÇAKİR adına bibliotekası yıldönümünü kutladı

1992-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 4-dä Kişinevda açıldı Mihail ÇAKİR adına gagauz bibliotekası. Kovid salgının beterinä bu önemni datanın 30-cu yıldönümü vakıdında bakılmadı. Ama te şindi, Kasımın 24-dä, bu olaylan ilgili olarak bibliotekada bir kutlama sırası oldu. Kutlama sırası başladı Kişinevun merkez mezarlıında bulunan Aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun, Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin hem onun eşinini İrinanın mezarına çiçek koyulmasından hem saygı duruşundan, neredä pay aldıar “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă), Moldova gagauzların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Gagauziya Radio hem Televideniye (GRT) cümne Kompaniyasının Gözledici komitetın predsedateli Mihail VLAH hem bu kompaniayanın zaametçileri Polina BARBOVAylan Valentina KOROLÄK, Akademik…

Kongazda akademik hem yazıcı Todur ZANETin 65-ci yıldönümünü kutladılar

Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyindä oldu bir yaratma sırası, ani ilgiliydi bu yul Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnanan akademik hem yazıcı Todur ZANETin dumaa yaşın 65 yıldönümünnän. Yaratmak sırası hazırlanmıştı Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykası Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAnın, lițeyin üüredicilerin hem büük klaslarda üürencileri tarafından. Yubilärdan kaarä bu yortuya buyur edilmiştilär Kongaz küüyün gimnaziyaların direktorları hem gagauz dilindä üüredicileri, uşak başçaların başları hem terbiedicileri, Kultura evin direktoru hem zaametçileri, anımış gagauz türkücüleri hem türkücüykaları, Todur ZANETin odnoklasnikleri, dostları hem okuycuları. Pek meraklı hem düşünülmüş kutlama sırasında, lițeyin…

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş. Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET. “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”. “Farben der Kunts” literatura…

TİKA Kişinev Mihail ÇAKİR bibliotekasını TİKA eniletti hem donattı

Moldovanın baş kasabasında olan hem gagauzların apostolunun hem da aydınnadıcısının Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan bibliotekaya Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından eniletmä hem donatma proektı başa çıkarıldı. Nicä bildirdi “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă) Kişinev Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan munițipal biblioteka kuruldu 1992-ci yılda. Burada 26 565 kiyat var, angısınnarın 1542-si gagauz dilindä. Canabisi urguladı, ani kurulma günündän beeri, bu bibliotekada hiç bir kerä bölä büük remont yapılmadı hem şükür etti Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıına, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU başta olarak, bütün Kişinev TİKA ofisin zaametçilerinä  bu gözäl proektın…