Mediţina sigortası programa genişlendi. Angı eni ilaçlar hem aaraştırmalar ona girdi?

Orak ayın birindän  zeedelenecek ilaçların  hem aaraştırmaların sayısı, angılarını  hastalar parasız var nicä kabletsinnär. Bunu için haberledi GRT kanalına Milli mediţina Sigorta kompaniyasının başı İon Dodon. Taa derindän bizim süjetımızda.

Hastalıkların kaliteli diagnostikası hem  ilaç tarfından yardım  – bu Milli mediţina Sigorta kompaniyasının en önemli davası, nışannadı Milli mediţina Sigorta kompaniyasının başı İon Dodon.

«Biz söleeriz şeker hastalarına deyni ilaçlar için, paliativ yardımı için hem autist hastalara deyni», — açıkladı İon Dodon.

Kanser hastalıınnan insannar hem parasız hem taa hızlı medik koşullarını kabledeceklär.

«O insannar, angıları gelerlär onkoinstitutuna yardım hem diagnostika için, beklärdilär 45 günä kadar, ama şindi bu vakıt kısaldı beş-altı günnädän, hepsi aarıştırmalar hazır olacek. Biz kontrakt bunun için imzaladık», — annattı mediţina Sigorta kompaniyasının başı.

Kabledip dokumentleri onkoinstitutundan insannar var nicä diagnostikayı geçsinnär diil sade Moldovanın  baş kasabasında, ama başka yaşamak erlerindä dä, onnarın sayısına Gagauziya da.
Источник grt.md
128

İlgili statyalar

Büük ayından pensiya sayısı diişecek. Angı kategoriyalarda?

Moldovada büük ayından enidän pensiya sayısı bakılacek. Milli soţial sigorta kasası haberleer, ani  danışmakları bunun için var nicä bu kuruma hem oflayn hem onlayn formada vermä. İnsannarın angı kategoriyasına pensiya enidän bakılacek bizim süjetımızda.   Pensiyanın enidän bakılması heryıl geçirlener. 2023 yılda yaşayannarın bir payın  soţial ödemekleri büüecek. Danışmakları bunun için var nicä versinnär o yaşayannar. angıları pensiyadan sora iki yıldan taa zeedä işledilär. Bundan kaare taa büük pensiyayı kabledeceklär üfka kolaylıklarlan insannar, angıları 1999 yıldan sora  pensiyaya çıktıynan taa 7 yıl çalıştılar. “Ki danışmayı vermää, lääzım dolay sigorta kasasına gelsin. Ya da taa da uygun olacek vermää danışmayı elektron…

Gagauziyada mediţina uzmannarını hem farmaţeftları zanaat yortusunnan kutladılar

Başküüyüdä Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların gününü nışannadılar. Uzmannarı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, MD Parlamentin deputatı İvanna Köksal hem saalık bakannıın başı Svetlana Duleva kutladılar. Mediţina uzmannarın hem farmaţeftların yortusunda 17 mediţina işçisi Gagauziuanın saalıı korumak bölümün  şannı uzman adını kablettilär. Gramotaları başkandan hem Halk Topluşundan 25 mediţina uzmanı  kabletti. Genç uzmannara hep ölä diplomnar verildilär. 2019 yıldan beeri Gagauziyada 8 genç doktor işini başladı. Doktor olmaa — Allahtan verili. Mediţina yardımını doktorlar hem onnarın yardımcıları gecä-gündüz hazır vermää. Kaliteli yardım   herbir doktorun önemli neeti, sayȇr saalık bakannıın başı Svetlana Duleva. Gagauziya  başkanı İrina Vlah nışannadı, ani  bitki 2 yılın süresindä…

Çadır-Lungada büük remonttan sora açtılar duudurtmak bölümünü

Çadır kasabasında Perinatal bölümü düzmäk işlerindän sora açıldı. Şindi o hazır kabletmää karıları hem Çadır dolayından, hem başka dolaylardan. Mediţina merkezindä var zamandaş tehnika ki kaliteli mediţina tardımını vermää. Devlettä mediţina bölümü ilerlesin deyni lääzım olsun ii infrastruktura, tehnika hem becerikli uzmannar. Bu en önemli ki eni yaşamak için koşullar olsun. “Büün biz bitki etapta bulunȇrız. Başarȇrız düzmäk işlerini. Burada var zamandaş tehnika.  Bölä tehnika var devlet mediţina kurumnarında”, — söledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. Nışannandı, ani büünkü koşullar Çadır kasabasınınperinatal merkezindä hep ölä nicä da Kişinövdakı Ana hem uşak merkezindä. Bütündän düzmäk işleri yapıldı  avtonomiya bücetindän, tehnikayı aldı…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

“Tek ödemäk için” kanon kabledildi: hepsi satıcılarda olacek kassa apparadı

2023-cü yıldan iş adamnarı lääzım olacek kassa apparatlarını kullansınnar. Gagauziyanın Halk Topluşu “Tek ödemäk için” kanonu kabletti. Deputatlar seslerini verdilär kanon için, ani 2023-cü yılın yanvarin 1-dän iş adamnarı yok nicä kassa apparatlarsız işlesinnär, eni yıldan onnarı lääzım olacek satın almaa. Deputat Aleksandr Tarnavskiy belli etti, ani iş adamnarın var vakıdı hazırlanmaa eni kurallara. Bakannık komiteti sa teklif eder kanon girsin kuvedinä bu yılın mart ayından, ondan sora, nicä bu iniţiativa Halk topluşun oturuşunda kabledilecek. Aleksandr Tarnavskiy sa sayȇr, ani bu ekonomika agentlerinä zor olacek    şindi kassa apparatlarını satın almaa. ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: “Bizim komisiyamız çıktı tekliflän bu kuralları…