Mediaların hem jurnalistlerin karşılaşan problemalar bakıldı heryılkı Mass – media forumunda – 2022

Mass – mediaya yayınnanan  informaţıyanın gözletmesi  için, jurnalistlerin  duygu  taraftan  kuvetsizli, becerikli  uzmannarın etişmemezlii, informaţıyanın kabledilmesi  hem  yalan  haberlerin  yayınması probleması —  bu  hem  başka temalar kaldırıldılar  mass -mediya — 2022-ci  forumunda.

Moldovanın media  bölümünä investiţıya  hem  kaavi  kanonnar lääzım.  Bölä 7-ci mass — media forumun süresindä geldilär çıkışa jurnalistlär, ekspertlär. Toplantıyı  Presa  Sovedi  barabar baamsız mass — mediya kurumnarınnan hazırladılar.

«Pek önemni, ani bu foruma geldilär mass — media temsilcileri hem türlü agenstvoların  uzmannarı. Biz bilä lääzım neysä yapalım, ki Moldova Devletin media bölümünü ilerledelim», —  söledi forumun açılışında Parlament mass — mediya komisiyasının başı Liliana Nikolayesku — Onofrey.

 

«Bu en önemli olay jurnalistlerä deyni. Sevindim, ani  çoyu  mas-media temsilcileri buldu vakıt  gelmää. Kaldırdık  dalgalandıran soruşları. Bizim bölümdä çok problema var «, — nışannadı  Baamsız presa assoţiaţiyasının başı Petru  Makovey.

Petru  Makovey urguladı, ani jurnalistlerin rolü  büük dooru  hem  baamsız  informaţıyanın yayınamasınıda. Onuştan da  «O dostupe k informaţii»  Kanonunu  lääzım diiştirmää.

«Yazık, ama informaţiyayı  hep  ölä  zor  kabletmää. Maasuz te o jurnalistlerä deyni kim  aaraştırmakları yapȇr. Aalaşȇrlar, ani  danışmayı verdiynän onnar devlet strukturalarından çok vakıt bekleerlär cuvabı. Lääzım  güreşmää yalan  haberlärlän. Onnar bizim zanaatımızı  öldürerlär «, — nışnnadı Petru  Makovey.

 

«Biz  bilä  lääzım  neysä  yapalım, ki  yardım edelim  jurnalistikaya. Deontologiya var, ama  o bir  taraftan. Öbür  taraftan  var nicä  almaa kollegaların  becermeklerini, bilgilerini. Onnar  yardım edeceklär yok etmää bu zorlukları  informaţıyanın kabledilmesinnän hem  yalan  informaţıyayı», — söledi Parlament mass — mediya komisiyasının başı Liliana Nikolayesku — Onofrey.

Taa  birkaç  proekt  hazırlȇȇrlar ȇkspertlär, mas-media temsilcileri, ki güreşmää  deyni  feyk haberlärlan. Onnarın arasında  «Milli  programa mass-media bölümün ilerlemesi  için» hem  iş planı  bu uurda.

«Bir yıldan zeedä Moldovanın Parlamentindä  o proekt bulunȇr. Birkaç oturuş  geçirdilär, ama  problemanın çözümü hep paraya urulȇr. Ama  bu  programayı  mutlaka lääzım  kabletmää. Orada yazılı çıkışlar  çok problemadan. Reklama panayırı  hem  jurnalistlerin hazırlanmasınnan baalı çözümnär. Devletin redakţiyaları  karşı  gelerlär  becerikli  uzmannarın yoksuzluunnan. Bir hep okadar savaşacez programa kabledilsin», — söledi Petru Makovey.

Mass — media — 2022 forumu kasım ayın 22-dän 23-dän geçti hem topladı jurnalistleri hem mediaların öndercilerini bütün Moldovadan. İki günün içindä yapıldı debatlar jurnalistlerin hem devlet önderciliin temsilcilerin katılmasınnan,  başka devletlerdän teklif edilmiş ȇkspertlerin bilgi paylaşmak diskusyalar, jurnalistlerin bilgilerinnän, becermeklärlän hem başarlarınnan paylaşmaklar.
Источник grt.md

İlgili statyalar

TV hem radio sovetın nasaatları birleştirmää mass-media kurumnarını

Moldova TV hem radio sovetı geçirdi tombarlak masayı, angısında açıkladı  nicä lääzım giriştirmää kanonnarı ki erli hem evropa programalarını göstermää.  Tombarlak masada pay aldı GRT  cümnä kompaniyasının  temsilcileri dä. Moldova TV hem radio sovetın başı Liliana Viţu-Eşanu haberledi, ani ceviz ayının 1-ndän  mass-media kurumnarın listesi belli olacek eni klassifikaţiyaya görä. Bu sayıya gireceklär milli, dolay hem erli  mass-media kurumnarı. LİLİANA VİŢU-EŞANU Moldova TV hem radio sovetın başı : — «Bizä deyni önemli geçirmää dialogu mass-media kurumnarınnan, angıların işini biz gözlederiz. Biz istämeeriz, ki o düzülsün bir prinţipa görä – ani biz sankţiyaları var nicä koyalım. Biz isteeriz birleştirmää mass-media kurumnarını,…

Nicä karıların hem adamnarın haklarını seçim proţesindä birtürlü yapmaa, açıkladılar seminarda Komratta

 Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezi iki  günün süresindä  Komratta  geçirdi  seminarı  «Seçim proţesindä  gender  aspekti» temaya görä. Oluşun baş  neeti  göstermää, ani  seçimnerdä nicä  karılar, ölä  dä  adamnar birtürlü  sayıda  kandidat  olsunnar. Seminarın süresindä politika  partiyaları  temsilcilerin,erli cümnä  administraţıya  azaları, mass-mediya uzmannarı hem  vatandaşlar bu temaya kendi bakışlarını açıkladılar. Gender aspektleri  lääzım seçim proţesindä  dooru konuda  gösterilsin  bakmayarak   stereotiplara. Devletin  Seçim kodeksindä  belli   politika partiyalardan  adamnarın  hem karıların  sayısı, nışannadı istoriya  doktoru, doţent, Devletin Merkez  seçim komisiyasının üüretim  merkezin azası Arina Kraycdan.    «Açan  belli  ediler   Moldova Devletin Parlamentinä seçimnerin kandidatları hem  onnarın listeleri, mutlaka  onnarın arasından  40 %  ya…

Yardım etmää hazırmışlar. Halk Topluşunda GRT – ya finansları nicä arttırmaa soruşu baktılar

Gagauziay Halk Topluşu GRT Cümne Kompaniyasına hazır yardım etmää soruşlarda, angıları baalı finans, tehnika hem reklamasının hazırlamak bölümnerinnän. Bu önemli işlär için laf gitti GHT mas-media uurunda komisiyasının  buluşmasında GRT CK temsilcilerinnän hem gözledici sovetin  azalarınnan. GHT mass-media, informaţiya politikasında hem insannarın hakları uurlarında komisiyasının oturuşunda 4 deputat pay aldı. Bu sayı etişti ki komisiyasının lääzımnı kvorumu olsun. «GRT» CK ileri danıştıydı komisiyanın adına soruşlarlan, angıların kararlaması yardım edecek taa kaliteli uura kaldırmaa kompaniyanın işini. Laf gidärdi en ilk, ki kompaniyaya geeri çevirilsin haklar reklamayi hazırlamaa hem yayınnamaa. Bu vereceydi kolaylık büültmää GRT-nın büdjedını. GRT müdürün bir vakıda götüreni Yaroslav…

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…