MAYÄ SANDU NASAAT ETTİ İNSAN SABURLU OLSUN
Источник grt.md
159

İlgili statyalar

Moldova Prezidentı Maya SANDU Gagauziyaya gelmeer

Taa ileri annaşmaya görä, büün, Orak ayn (iyül) 11-dä, Gagauziyaya bir vizitlän geleceydi Moldov Prezidentı Maya SANDU, ama Prezidenturadan açıkladılar, ani, pek çok zaametli iş grafii olduu için, Canabisi Gagauziyaya gelmeyecek. Bu ortadan kaldırılan vizitın ön programasında vardı Moldova Prezidentı Maya SANDUnun Gagauziya öndercilerinnän buluşmaklar, Komrat rayon bolnițasına gezi, Komradın bir uşak başçasına uuramak. Neettä vardı, ani Prezident Maya SANDU büük bir intervyu verecek Gagauziyanın cümne tele-radio kompaniyasına da. Bundan kaarä Gagauziya Halk Topluşu deputatların umutları vardı sormaa Canabisinä “nicä insannar var nicä diri kalsınnar bu zarplatalarlan hem bu paalarlan?”, “neredä rus dilin korunması?”, “neçin tarafsız Moldova kableder 49 milion…

Moldova Prezidentı Maya SANDUnun Ukraynaya iş vizitı

Moldova Prezidentı Maya SANDU Kirez ayın (iyün) 27-dä bir iş vizitınnan bulundu Ukraynada, neredä ilkin gitti gitti cenktän zarar görän Borodänka, Buça hem İrpen kasbalarına, sora da Canabisi buluştu Ukrayna Prezidentı Vladimir ZELENSKİYlän, bildirer presedinte.md saytı. Borodänka, Buça hem İrpen kasabaları baktıktan sora, Moldova Prezidentı Maya SANDU açıkladı: “Bän kendi gözlerimnän gördüm Borodänka hem İrpen kasabalarında kül olunca yakılan yapıları, raketalarlan tuz-buz edilän evleri, rus arteleriyasının atılan toplarlan darmadaan edilän bolnițaları, tükännarı hem uşak başçalarını. Hep bän gördüm kimi ortak mezarları Buça kasabasında, neredä gömülü onnarlan insan, ani kurşuna urulmuşlar rusların bu kasabayı okupațiyasında. Bu tragediyayi laflan yok nicä annatmaa”.…

Moldova Prezidentına Koladaylan

Koladaa karşı Gagauziyanın Çadır kasabasının “Saabinin duuması” Klisesindän gençlär kutladılar Moldova Prezidentını Maya SANDUyu Koladaylan hem Eni Yıl başı yortularınnan. Koladacıları kablederäk, Moldova Prezidentını Maya SANDU şükür etti onnara onun için, ani koruyêrlar moldovadakı etnika grupaların hem sayıdan aaz milletlerin kulturalarını hem kış adetlerın sıralarını. Gençlär dä, kendi taraflarından, dört dildä Kolada söledilär – romınca: gagauzça: ukrayinca hem rusça, bildirer presedinte.md saytı. Источник anasozu.com

Moldova hem Türkiye prezidentleri regionda olan durumu için bakışlarınnan paylaştılar

Moldovanın devlet başkanı Maya Sandu pazertesi auşam telafondan  görüştü Türkiyenin cümhurbaşkanınnan Recep Tayyip Erdogannan. Prezidentlär paylaştılar bilgilerinnän regionda var olan durumu için hem Moldovaya Ukrainadan gelän insannarlan.     Maya Sandu nışannadı, ani Moldovaya cenktän kaçan insannarın sayısı pek büük dä onnarı kabletmää deyni devletimizä halklararası yardımı läzım. Bununnan birerdä Sandu şükür etti Türkiyenin kuvetlerini Moldovada bulunan Ukraina vatandaşlarına verilimş gumanitar yardımı için poşetli imek mallarınnan, angısını respublikaya geldi Baba Marta ayın 1-dä. Bundan başka iki devletin liderleri lafettilär Moldova – Türkiye arasında var olan ilişkileri için energetika, ekonomika hem ticaret uurlarında. Источник grt.md

Prezidentlan Başkan buluştular: ön planda romun hem gagauz dilini üürenmäk

Kasımın 25-dä Moldova Prezidentı Maya SANDU çaardı kendi rezidențiyasına Gagauziya Başkanını hem Gagauziya İspolkom azalarını da yaptı onnarlan bir iş toplantısı. Toplantıda devletin başı açıkladı, ani Prezidentın Administrațiyası dikkatlı gözleder gagauz tarafında olan işlerin ilerlemesini hem erindeki kuvetlärlän bir konstruktif işbirliinä umut eder. “Bz isteeriz, ani Gagauziyadan insannarda taa islää yaşamak olsun, ölä nicä biz isteeriz islää yaşamak memleketimizin hepsi vatandaşlarına. Bizim keezimiz – hepsi yaşanılan erlär ekonomika ilerlemesi için kolaylıkları kullansınnar”, – dedi Maya SANDU. Komrat ofițial kişileri annattılar devletin başına avtonomiyanın problemaları için hem aslıya çıkarılan proektlar için. İncelendi soruş gagauz regionunda romın hem gagauz dillerinin üürenmesinin efektli…