M. Vlah: saalık durumu iileşer

GHT  başı  Dmitriy Konstantinov  bulunȇr  bolniţada.  Haberledi  GHT  presa-izmeti.  Onun halı için büünkü günä    bizim  süjetımızda.

Kasım ayın 21-ndä mass-media  sızıntıları yazdılar, ani GHT spikerı Dmitriy Konstantinov  Kiinövda bolniţada bulunȇr. Onun  saalıı için büünkü günä annattı cümnä aktivisti Mihail Vlah.

GHT  öndercisinin kollegaları da söledilär, ani bekleerlär, spiker  başlasın kendi işini hem taa tez  alışsın. Çoyu insannar da bölä sözlärlän spikera danıştılar, ama vardı ölä kışılär dä, kim  prost laflarlan bu haberä davrandı. Bu diil dooru nışannadı cümnä aktivisti M. Vlah.

Dmitriy Konstantinov ayırıldı avtonomiyanın  Halk topluşuna  2021 yılda ceviz ayın 19-nda.  Bir vakıttan  sora oldu  Halk topluşun başı.

Cümnä aktivisti Mihail Vlah   diledi spikera taa  hızlı alışsın.

GRT kanalı hem diler  GHT öndercisinä  saalık hem kuvet , işlesin avtonomiyanın ilerlemesi için.
Источник grt.md
159

İlgili statyalar

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

Gagauziya dün ,büün hem sabaa- tombarlak masanın teması. Aksakallarn

Gagauziyanın  akasakalları  sentäbrinin 7-dä  tombarlak  masanın dolayında oturup  kaldırdılar  soruşları,angıları  şindiki  zaman  dalgalandırȇr  cümneyi. İdeyä  toplamaa bölä  buluşmayı  çıktı cümnä  aktivistindän Mihail Vlahtan. Var  planda  oktäbrinin 2-dä  2022-ci  yılda  deputatların  syȇzdını  geçirmää. Oturuşun  pay alannarı  belli  ettilär  puktları,angılarını  isteerlär bakılsınnar  deputatlarlan. Cümnä  aktivisti  Mihail  Vlah  verdi   ideyä  tombarlak  masanın dolayında  toplamaa  aksakalları,cümnä  aktivistlerini,deputatları . O nışannadı  yakında deputatların syȇzdın  geçirilmesini. MİHAİL VLAH cümnä  aktivisti : « Syȇzd  boşa diil lääzım geçsin. On yapılȇr  ,ki Gagauziyanın geleceeni  taa islä  yapmaa. Bizim uşakalara deyni,angıları isteerlär  avtonomiyada  kalmaa yaşamaa. Dedelär  için,angıları  bu  avtonomiyayı düzdülär». «Geldi  vakıt  bizä  milletin harakterini  göstermää bir  kaç  soruşların …

Halk Topluşunnan yapılmış cümnä seslemeklerindä bakıldı başkannan imzalanmamış kanonnar

Gagauziya Halk  Topluşunda cümnä okumakları geçti iki kanon için, angılarına deputatlarlan mardın 18-dä kabledilmiş diişilmeklerinnän diil kayıl avtonomiyanın başkanı. Gagauziya  Halk Topluşun cümnä okumaklarında laf gitti 3 kanon diişilmesi için: Bakannık komitetin strukturası için, Bakannık Komitetin aza kandidatların hem Halk Topluşun deputatların gagauzça bilmesi için. Bu kanonnara diişilmeklerini Gagauziyanın başkanı imzalamadı hem çevirdi onnarı geeri Halk Topluşuna. Herzamankı reglament, immunitet hem deputat etikası komisiyasının başı Mihail Jelezoglo nışannadı, ani o kanonnarı, angılarını geeri verdi başkan, yollandırıldılar Halk Topluşun maasus komisiyasına o 10 günün süresindä çıkışlarını yapsın hem versin prezidiuma. O verecek kanonnarı Halk Topluşuna. Deputatlar da kendi sırasında lääzım olacȇk…

Komratta mitingta istedilär Sandu braksın görevini hem danıştılar Rusiyaya ucuz gaz için

Gaza, şafka, imek mallarına üüsek paaların büümesinä karşı Komratta miting geçti. İki saatlık akţiya kasabanın baş sokakların birisindä karşı gitmäk örümesinnän başarıldı. Mitingın kurucuları hem yaşayannarın acı sesini haberdä siirediniz. Mitingın çeketmesindä kurucuların birisi Mihail Vlah, pay alannarına danışarkana çizgiledi, ani «Kurucuların arkasında durmȇȇr ne Rusiya, ne da politikacılar». Bu replika dooruduluydu Moldovanın prezidentin replikasına, angısı söledi, ani bıttebi Gagauziyada kimi bölüklär Rusiyaya işleerlär da bozmaa durumu regionda isteerlär. MİHAİL VLAH, vatandaş aktivisti: «Hepsi MAS medialara danışȇrım… bizim arkamızda durmȇȇr bir da politika partiyası. Kimsey da bizi kullanmȇȇr, biz aktivistlär. Duramȇȇrız bir tarafta büüyan paalarına imek mallarına hem koşullara». Komradın…

Dmitriy Konstantinov: devletin bücetini lääzım dooru pay etmää

«Общественный интерес» bitki  programasından sora Gagauziyanın politikacılarında  peydalandı  bir  sıra soruş devletin prezidentinä. Gagauziya Halk topluşu  başı  Dmitriy  Konstantinov cuvap  etti  prezidentin kimi soruşlarına. «Общественный интерес» programasında Moldovanın prezidenti  Maya Sandu haberledi,ani  Gagauziya  94-cü  yılda kabledilmiş kanona göörä  heryıl  kableder  para  merkez bücettän,ama bakarak   devletin başka  dolaylarına  akţızı  hem NDS ödämeer. MAYA SANDU  Moldovanın Prezidenti :- «Devletin  öbür  dolayları  ödeerlär.  Gagauziya ödämeer , ama  bücet  kableder. Çıkȇr,ani  avtonomiya  kableder  para  başka  dolayların vergileri  ödeyän  insannarın hatırınnan. Bölä  yazılıydı  1994-cü  yılın  kanonunda. Ama yok nicä  sölemää , ani  Gagauziyada taa çok problemaa, nekadar  başka  dolaylarda». Gagauziya Halk topluşu  başı  Dmitriy  Konstantinov…