Lääzımnı koşullar sport ilerlemesi için

Kıpçak küüyündä  giriştiriler  bir sıra eni  proekt,  ki taa kaliteli olsun  insannarın yaşaması hem kasabanın  infrastrukturası. Maasuz eri kaplȇȇr sport proektleri.  Öla  eski futbol meydanın erindä peydalanacek  eni mini-futbol meydanı. İlerleder temayı süjet.

Eni futbol meydanın düzmesi  proekti Kıpçak küüyündä yapılȇr erli primariyanın  hem «Kıpçak için» cümna kurumun yardımınnan.  Bu iş yapılȇr diaspora   evdä ilerleer programaya görä. O geçti konkursu da finaslanȇr Diaspora  bürosunnan MD hükümetin yardımınnan.  Mini- futbol meydanı pek lääzımnı  gençleri  hem sport uurunu erli uurda tutturmaa deyni, urguladı küüyün primarı Oleg  Garizan.

Proektin  bütün bücetı kırdu 600 bin ley, angılarından 250 bin –  Moldova Hükümetindän grant, 100 bin ley diasporanın hem «Kıpçak için» kurumundan kontribuţiyaları, 50 bin verdi  Kıpçak futbol klubu hem taa 200 bin küüyün primariyası. Düzücülerin laflarına göra bu obyekt yapılȇr eni standarlara göra, da verecek kolaylık uşaklara zanaatlanmaa diil sade sportlan , ama başka  sport oyunnarınnan da.

GEORGİY DÜVENJİ düzücü :-«Bu yakınnarda plannarımızda var   başarmaa düzmäk işlerini, erlem hava verärsä kolaylık. Bizda hepsi ii, hepsi avadannıkları vakıtçasına getirerlär, işlär vakıdında yapılȇrlar.  Döşeyecez  enidän meydanı, dozdolay setka  hem aulcuk koyulacek.   Düşünerim, ani hepsini ii yapacez».

Proekt verecek kolaylık  350  genç olan sportlan zanaatlansın , hem olacek koşullar ilerletmää  Kıpçakta  sport bölümünü.  Uşaklar nışannadılar, ani onnar sevinerlär  onun açılışına.

— «Biz burada oynȇȇrız,  bizä deyni  düzerlär futbol meydanını. Biz burada  oynayacez futbol, açan işleri başaraceklar. Pek sevinerim, ani bizä onu düzerlär».

2020 yılda  Kıpçak küüyün primariyası  taradı  konkursta ‘Diaspora   evdä ilerleer  da barabar ‘Kıpçak için’cümna kurumunnan, yaşayannarlan  giriştirdilär proektı su sistemasının geçirilmesi için  280 metraya kadar.  Proektın bütün smetası kurdu 500 bin ley.
Источник grt.md
101

İlgili statyalar

Kongaz küüyün T. Adına liţeyında başarerlar işleri eni futbol meydanın başarmasında.

Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı  futbol sport  meydanın düzmesindä, angısı olacek FİFA standartlarına görä, T. Zanet adına üürenmäk kurumunda. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä  başarȇrlar  işleri eni futbol meydanın düzülmesindä.  Ne şindän sora yapıldı  annadȇr Polina Barbova. Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı   futbol  sport  meydanın düzmesindä , angısı olacek FİFA standartlarına görä. Proekt işlettirlener T. Zanet  adına üürenmäk kurumunda. Üürenmäk  proţesindä okulun  başın yardımcısı Mariya Çebanova şükür etti  erli kuvetleri hem Futbol federaţıyasını  bu önemli proektin giriştirmesi için.  O seviner, ani küüdä açılacek  professional  hazırlanmak meydanı. Küüyün yaşayannarı  sevinerlär, ani uşaklarda…

Evropa standartalarına görä küçeräk futbol meydanı Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı

Proekt küçeräk futbol meydanın erleştirmesindä Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı. Sport meydanı yapıldı Evropa standartalarına görä, onda var nicä halklararası uurunda yarışmaklar geçirilsinnär.  Proekti Moldovanın futbol federaţiyası finansladı. Temel paraları primayı verdi hem kontribuţiyalar region bücetindän yardımnadılar. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä eni futbol meydanı koyuldu, angısı Halklararası futbol federaţiyasının istediklerinä görä yapıldı. Moldovanın futbol federaţiyasınnan annaşma yapılmasına görä, 2021-ci yılda üüretmäk kurumunda futbol klası açıldı, angısı 24 uşaa japıldı. Futbol federaţiyası zaman sport giimnerini hem tertiplerini tek-tek uşaa verdi, çizgiledi liţeyin başı Mariya Çebanova. МАRİYA ÇEBANOVA T.Zanet adına liţeyin başı : —  «Futbol meydanı profesional uurunda yapıldı.…

Kıpçakta yapılan daa sıraları eniletmäk işlär şüpelendirdilär küüyün yaşayannarını   

Kıpçak küüyündä yol boyunda daa sıralarını enilederlär. Bununnan diil kayıl kimi yaşayannar.  Küü aksakalları soveti yazdı danışmayı Gagaziya ekoogiya inspekţiyasına.  Şindi bu kurum durumu aaraştırȇr.  2020 yılda Kıpçak küüyün primariyası başladı proektı, angısına görä daalar Kıpçak küüyündä enilenerlär. Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatı hem kimi yaşayannar   isteerlär annamaa, kanona görä mi bu iş yapılȇr. ULYAN KOPUŞU, Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatın öndercisi: «Aksakalların nasaatı danıştı ekologiya inspekţiyasına, da büünkü gün inspekţiya geldi bizim   küüyä bizim soruşu çözmä deyni. Onuştan biz geldik burayı». VADİM FUÇEDJI, Kıpçak küüyün yaşayanı: «Bu soruşu kaldırdım bän, niçä insan, angısı yaşȇr küüdä, çalışêrım kolhozda ürist. Bu informaţiyayı bän…

Kasabanın kurumnarı pay aldılar futbol yarışmaklarında

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komrat stadionunda  geçtilär futbol  yarışmakları, angılarında pay aldı  6 komanda kasabanın  kurumnarından. Kızgın matçların  oynamasından   ilk eri kazandılar  futbolcular  Komrat primariyasından.  Taa derindän  süjetımızda. Futbol komandaları   pay oldular  iki gruppaya üçär komanda,  geçirdilär   ikişär matç .  Meydanda  duyulardı kızgınnık  hem kaavi konkurenţıya.  Bakmadaan ona, ani  tarışmaklarda pay aldılar  futbol sevenneri,  futbol  meydanda  üüsek uurda geçti.  Oyuncuların  laflarına görä  yarışmaklar ii sebep- taa bir keret toplanmaa buluşmaa deyni hem  götürmää saalıklı yaşamayı.  “ Geçän yıl pay aldık bölä turnirda, da tutturȇrız hepsi primariyanın ideyalarını   sport uurunda.  Zerä sport — bu bizim yaşamamız, bu saalıklı yaşamak. Bän 49  yaşındayım,…

Stepan Topalın adına futbol turnirı: kim kazandı kuboo

Komratta geçti Gagauz Respublikasının İlk Prezidentı Stepan Topalı anmak ikinci futbol turnirı. Onda pay aldılar 6 komanda avtonomiyadan, angıları hep ölä pay aldılar Moldovanın futbol millet ligasında. Yarışmayı genä taradı “Olimp” futbol klubu sayılan 4:3. Stepan Topalı anmak turnirında pay aldılar futbol oyuncuları Komrattan, Başküüyündän hem Kıpçaktan. Yarıştılar “A” hem “B” diviziyalarına girän komandalar. Hepsi futbolcular neetliydilär taramaa. ANDREY KERNEŢ “Olimp” futbol klubun oyuncusu: “Futbol oynȇrım çoktan. Ama bu uurda başladım oynamaa diil çoktan. Futbol oynamaa diil geç, sade havez olsun. Hepsi umutlanêr taramaa. Sade lääzım oynamaa islää”. VİTALİY GARİZAN “Sokol” futbol klubun başı: “Bizim neetimizdi çıkmaa da taramaa. Oynêêrız…