KUVETLÄR YAŞAYANNARLAN KONSULTAŢİYALARI GEÇİRECEKLÄR
Источник grt.md

İlgili statyalar

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…

09 09 21 GHT SEÇİMNERİNİ GÖZLETMÄK RAPORU

«Piligrim Demo» cümnä kurumu presa konferenţiyasında temsil etti Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin gözletmäk raporunu.  Gözletmeklär harman ayından ceviz ayın 3-nä kadar yapıldılar. «Piligrim Demo» kurumu seçimneri 2010-cu yıldan beeri gözleder. Bu yıl halklaraarası gözledicilär bakȇrlar seçim organnarın işini hem elektoral dartışmaklarını esaba alȇrlar.  «Piligrim Demo» kurumun öndercisi Daryä Paproţka nışannadı, ani Merkez Seçim Komisiyası sayıya koydu 122 kandidatı HT deputat olması için. «18-zi onnardan karılar, 21 kandidat Komunist hem soţialıst partiyalarının blokundan, 2 kandidat «Stroim Evropu doma»  partiyasından. Kalanı baamsız kandidatlar», — dedi Paproţka. İlk gözletmelerä görä, seçim kampaniyası pek aktiv geçmeer. «Kimi kandidatlar lafederlär yaşayannarlan buluşmaklarda. Kimisi agitaţiya kiyatlarını…

Erli kuvetlär yardım ederlär sport ilerlesin Gagauziyada

Balkan oyunnarı  serbest güreşmesindä Türkiyada  geçtilär. Komrat  muniţipal sport okulun   güreşçileri onnarda pay aldılar. Sportçular getirdilär regionun kumbarasına üç ödül.  Çocukların taramaklarını esaba aldılar erli kuvetlär.  İlerleder temayi   bizim korespondentimiz. Türkiyä devletindä geçmiş Balkan oyunnarında Yalova kasabasında Gagauziyayı tanıttırdı  üç sportçu, Komrattan hem   Tarakliya kasabasından  güreşçilär.  Serbest güreşçileri getirdilär devletin üülen tarafının kumbarasına  edi ödül.  Çocukların ii pay almaları içın  Balkan yarışmaklarında nışannadı  Komradın primariyası. Onnara verdilär diplom hem para baaşışlarını.  Tarayıcılar urguladılar , ani onnar sevinerlär  baaşışlara , ilerdä onnarda çok saatlık sınışlar  hem eni taramaklar Evropa hem dünnä yarışmaklarında. PAVEL ARNAUT Balkan oyunnarın çempionu : — «Bän sevinerim,…