«Kuancılık – yaşamanın maanası». Koltuk kardaşların istoriyası kuancılıkta hem ne bekleer bu bölümü

Bu yıl hava koşulları belli ettilär kendilerini kuancılıkta da. Çoyu kuancılar bu yıl alamadılar bal türlü büümnerdän kuraklıın beterinä. Topladılar salkım hem ay çiçeendän bal. Paa bu yılkı bereketä taa diil belli.  Üç kardaş, angıları kurdular kurumu, neredä tutȇrlar 600 hotul hem çıkarȇrlar bal, annattılar çekim gruppamıza, neylän büün yaşȇr kuancılar hem nesoy problemalarlan karşı gelerlär.

Moldovada kuancılık sayılȇr anılmış zanaat zengin istoriyasınnan hem üzlän kuancıylan. Bir keret sevdiinän hotulları hem balı zor onnarlan ayırılmaa. Üç kardaş  Andrey, Vladimır hem Sergey ilktän kendibaşına çalışardılar, sora kararladılar toplanmaa bireri da kurdular kurumu. Büün onnara deyni kuancılık yaşamanın maanası, yazı-kışı onnar baalı kuannarlan, söler Andrey Koltuk.

ANDREY KOLTUK, kuancı: “Onu yoknicä kullanmaa sade nicä bizness. Erlem kulanarsaydık onu nicä bizness, kuannar duyȇrlar, açan onnarı severlär, sän onnarı seversin, onnarda seninnän ölä. O diil maşına. Bän zanaatlandım maşınalarlan, orada da lääzımdı sevmää işi, zerä açan sän havezlän yapȇrsın işini, başarlarından belli olȇr. Canını lääzım işä koymaa”.

VLADİMİR DEMERJİ, kuancı: “Açan ilk keret bän sattım kendi yarım flägayı ballan, da aldım elimä parayı düşündüm, var nicä işlemää, da yavaş — yavaş daldım, da 14 yaşından baaladım kendimi kuancılıklan. Şindi dört yıl  bireri gitmerim, zanaatlanȇrım sade onnarlan”.

Bu yıl suuk ilkyaz hem kuraklık belli ettilär kendisini  kuancılık bölümündä. İİ bereket aldılar salkımdan, ondan sora hepsi kurudu. Şindi  çıkarȇrlar bal ay çiçeendän. Bu yıl bal pek kalıteli, çünkü az nemnik var.

ANDREY KOLTUK, kuancı: “Bu yıl salkım balını aldık yakın 30 kilä hotuldan, ay çiçeendän taa yok nicä söleyim, zerä toplȇȇrız, da bilmerim ne çıkacek”.

Bu yıl kuancılık kanonuna yazıldı diişilmeklär, angıları baalı  kuancıların işinnän, hotulların sayıya koymasınnan.  Erlem ileri onnarı sayıya koyardılar erli primariyalarda, şindi diişlmeklerä görä  onlayn sistemasına. Önemli  punkt kuannarın koruması. Çiftçi kurumnar haberlemedään kuancıları yok nicä serpsinnär kırları. Andrey Koltukun laflarına görä, bakmadaan  diişilmeklerä, angıları lääzım durumu doorutsunnar bölümdä, o hep okadar pek az kableder yardım devlet tarafından.

ANDREY KOLTUK, kuancı: “Duyȇrım ani çftçilerdä çekedecek panika kuraklıın beterinä, bän düşünerim, ani bizi kuancıları biri esaba almayacek. Neylän biz taa prost onnardan? Biz hep ölä koyȇrız para, bekim bizim paralar diil ölä büük, nicä onnarda. Onnarda büük gelirlär”.

Kurumda var 600 hotul, ondan kaarä, ani onnar toplȇȇrlar bal, aldılar eni avadannıkları ki başka kuan mallarını yapmaa. Ama şindi savaşȇrlar vakıdında çekmää balı hem başlayaceklar hazırlamaa kuannarı kışa.

 
Источник grt.md
241

İlgili statyalar

Gagauziyada bu yıl meyva berekedi diil pek üüsek. Kimi kulturalarda pek az

Gagauziyada bütündän gider meyvaların toplaması. Meyva başçalarında toplȇȇrlar erik hem şefteli. Bu yıl bereket, bakarak geçän yıla, taa iisik. Çoyu  çiftçi kurumnarında erik may yok. Bizim korespondentımız Zinaida Kanţır  üürendi, nicä gider meyvaların toplaması. Tomay küüyünün çiftçi kurumnarın birindä bu yıl kirez oldu pek az geçän yıla görä, neçinki ilkyazın hava suuktu. Çiftçi kurumun başı Valeriy Yalama   haberledi, ani o bütün berekedi sattı 20 leyä erli panayıra. Ama geri çeviremedi harcanmış parayı. Çorbacılıkta plana koydular toplamaa7-8 ton erik, paalar çekederlär 7 leydän yukarı. Bütün toplanılmış berekedi yollȇȇrlar Rusiyaya. Nicä nışannadıYalama Valeriy, bu yıl pek paalılandı logistika. Başladılar toplamaa erikleri Komrat…

Kırda işleyän insannar durumunu hem problemalarını açıkladılar avtonomiyanın kuvetlerina

Bitki yıllar regionda azalȇr meyva başçaları  kuraklıın beterinä, ȇksport problemaların  hem petrol malların paasın üüselmesinin beterinä.  O  meyva başçaları da, angıları  kaldılar, savaşȇrlar  tertiplemää ki insannarın olsun iş erleri. Kongaz küüyün  bir kurumun  başınnan  hem işçilärlän buluştu Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.  Neylän paylaştılar insannar  regionun başınnan, üürendi bizim korespondent. Kuraklık yıllar getirer ona, ani agrariyalar düşünerlär geçmää eni tehnologiyalara nicä  beslemäk  tarafından, ölä da eni  çiftçilerin ekmesindä. Okadar ki petrol malların paalılanması getirdi ona, ani bu yıl  o tehnologiyaları da angıları var,  kullanamadılar, zerä pek paalı çıkȇr sulamaa bir ektarı. Var su, ama onu çekmää kıra  kurtarmȇr finans tarafından, söledi…

Gagauziyada baalarları başladılar boozmaa. Nekadar sorumnu kır işi avtonomiyada.

Gagauziyada çekettilär toplamaa üzümneri kırdan.  Bu yıl hava koşulları verdi kolaylık çeketmää bu işleri taa ileri.  Regionda bütündän dikili  yakın 5,5 bin ektar baa, angılarından  3,700 tehnik çeşitindä hem 706  masa çaşitindä. Bizim televizion gruppamız üürendi  nesoy bereket bu yıl toplanȇr hem var mı problemalar bu uurda.  230 ektar baa Semön Novakın çiftçi kurumunda  işleniler. Sezonda  insannar bir gündä  dördär ektaradan toplȇȇrlar. Şindi   Aligotı üzümünü  toplȇrlar, öncä  Şardanȇyı. Agronomun Vitaliy Petrovun laflarına görä kuraklıın beterinä,  az iş yapıldı baalarlarda, ama o belli etti kendisini tenedä. VİTALİY PETROV  Komrat muniţıpiyasının  çiftçi kurumun agronomu : -» Kalitesi bu yıl taa yufka, zerä …

Nicä hayvancılık bölümü ilerleer Gagauziyada

Bu yıl hava koşulları  zorlattılar diil sade te onnarın işini, kim büüder boday, semiçka, papşoy, ama te onnarın da kim tutȇr hayvan. Hazırlmaa alaf  ineklerä hem koyunnara oldu zorca, neçinki  papşoy bereketi pek yufka, da sıra gelecek almaa em başka kurumnardan.  Neylän büün yaşȇȇr  hayvancılık bölümü, üürendi bizim  korrespondentımız. Komradın  bir hayvan  fermasında bütündän başladılar hazırlamaa kışa alafları, silosu. Bu yıl papşoy bereketi pek küçük. İi yıllarda bir ektardan toplardılar 30-35 ton ,  bu yıl 2-3 ton,-  söleer kurumun başı İlya Koynak.  Sıra gelecek alaf satın da almaa, zerä etişmeyecek gelän yıla. İLYA KOYNAK   hayvan fermasının başı : — »…

İLKYAZ İŞLÄR BAALARDA

Gagauiyanın baacılarında cuvaplı bir vakıt. Şindi onnar geçirerlär eşil operaţiyaları, başka laflarlan, dalların kırmasını hem yaprakların siireltmesini. ”Biyaz salkım” çorbacılıın başın Vera Yabanjının laflarına görä üzüm çotuu yapȇr taa çok tomburukları, nekadar var nasıl  büütsün hem doyursun. Bunun için baacılara sıra geler aaaltmaa üzüm pandalların sayısını, ki  çotuklar kurumasın. VERA YABANJI  ”Biyaz salkım” çorbacılıın başı «Pandalıın uzunnuu 5-10 santim olȇr ilerlemäk fazasında. Da kabletmää kaliteli  üzümü deyni, onun sayısı çotukta  lääzm belli edilmiş olsun. Bunun için kimileri biz çotuktan alȇrız. O  normirovkanın ilk   fazası, angısında biz yok ederiz   ufak üzümü. Hep ölä baalamak ta. Birkaç gündän sora  olacek eşil baalaması.…