«Korkunçsuz günü»

Çok-Maydan küüyün liţeyindä üüretmäk oluşu geçirildi. O adalıydı cümnenin korkunçsuz gününä.

Cümnä korkunçluksuz üürenmesinin geçirilmesindäpay aldı poliţiya çalışannarı, «Yug» regional izmetin bakannıı hem Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannıın izmeti.

STEPAN STOYNOV Komradın poliţiya bölümün başı:- «Kabledilmiş haberdän sora liţeyin administraţiyası üürenicileri üüretmäk kurumundan ȇvakuaţiyayı korkunçsuz  erä geţirdilär. Bütündän iş 5 minut tuttu».

Avtonomiyanın Hatalı olaylar izmetin temsilcileri kendi işini yaptı.

STANİSLAV SLESARÇUK Gagauziya Hatalı olaylarda izmetin ofiţeri:- «Bizim borcumuz – belli etmää, ani yapıda kimsey kalmadı. Hepsi durumdan çekiler».

Korkunçsuz günün sırasında «Yug» regional bakannıı liţeyin üürenicilerinä zanaat tehnikasını gösterdilär hem annattılar, nicä işleer.

LÜDMİLA STRATİLA  «Yug» regional bakannıın bölümün başı: — «Bizim vatandaşların koruması sade bizdän çekilmeer. Sade hepsimiz birliktä kendimizi koruyacez».

Liţeyin direktoru Valentina Ştiroy belli etti korkunçsuz üüretmäk açıklamaların faydalıını.

VALENTİNA ŞTİROY liţeyin direktoru: — «Bu üürenmeyädän liţeydä uşaklara annadardık, nicä yabancı predmetleri tanımaa. Onnara bu bilgilär faydalı yaşamakta olaceklar».

Üüretmenin baş davası uşaklara hem üüredicilerä korkunçsuz kurallarını açıklamaa
Источник grt.md

İlgili statyalar

 “Girginnik şkolasının” pay alannarı: “Üürendik faydalı işlerä hem nicä kendimizi eldä tutmaa”

İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da. Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da. “Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo. Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına…

Gagauziyanın üürenicilerini üürederlär korkunç olaylarda kendilerini dooru götürmää

Hederlez ayın  13-dän 14-dän iç işleri ministerliin hem üüretim ministerliin barabar kararlarına görä «Barabar  riskleri  iisilderiz» uşaklara deyni girginnik  okulu  geçirildi «Olimpieţ» lagerindä.  Olayı  Bakannıık komiteti, Gagauziya Hatalı olaylar bakannıı,  üüretim bakannıı , gençlik hem  sport  bakannıı  barabar hazırladılar. «Barabar  riskleri iisilderiz» girginnik okulu terbiedecek  genç  olannarda  becermekleri  çemrek  çıkış  bulmaa  zor durumda, hatalı olayda hem  ekstrimal oluşlarda. Bilgilär  yardım edecek  uslu hem  faydalı  ilk  medik  yardımını  vermää  lääzım olarsa. «İlk  sıra  kişi düştüynän  hatalı olaya,  ister-istemez  korktuynan  var nicä ansızdan  kötü  bişey  yapsın. Statistika gösterer, ani  insan bilärkänä  temel  becermekleri, 50 %  var  nicä  yardım  versin», — açıkladı Gagauziyanın…

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…

Video: Poliţiya haberleer insannarı anticovid kuralları için

Koronavirus infekţiyasinnan ulaşmış insannarın sayısı gid-gidä genä zeedelener. Komrat bulunȇr kırmızı zonada. “Yug” bölümün poliţiya uzmannarı yapȇrlar reydları, angıların sırasında haberlȇrlär insannarı profilaktika kuralları için cümnä transportunda. İVAN JEÇKOV, «Yug» bakannıın patrul izmetin ofiţȇrı: «Lääzim ȇpidemiologiya normallarını bakmaa, ellerini taa sik antisȇptiklärlän yıkamaa, taşimaa maskaları hererdä ,neredä bulunȇr çok insan. Bu kuralları hepsi yaşayannar alsınnar esaba». Nicä belli ederlär kontrol edän kurumnarın işçileri, insan kuralları biler, maskaları kullanȇrlar, antisȇptikleri kullanȇrlar, ama var ölä insannar da, angıları kuralları bakmȇrlar. İVAN JEÇKOV, «Yug» bakannıın patrul izmetin ofiţȇrı: “Bekleer ceza iki bin leyadan, Kullanmaa maskalları lääzım cümnä erlerindä” Avtobusların kulanıcıları innandılȇrlar, ani ȇpidemiologiya ölçüleri bakılȇrlar, çünkü o insanın saalını koruyȇrlar. Reydlar geçirilerlär her gün.   Источник grt.md

Video: Koruyucular üürederlär yaşayannarı doru kullanmaa isıtmak tedarıklarını

Suuk havaların gelmesinnän yaşayannar isıtmaa evlerini başlȇȇrlar. Ama hep bu vakıttan çekederlär peydalanmaa türlü yangın razgelmelär. Bu baalı sobaların, kotölların hem başka yısıtmak tedarıkların diil dooru işinnän. Neetlän tanıştırmaa yaşayannarı lääzımnı kurallarlan, Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannın uzmannarı insannarlan buluşȇrlar. Hatalı olaylarda bakannın uzmannarı evdän evä gezärkän türlü yanışlıkları belli ederlär. Çoyu yaşayannar vakıtça sobalarını hem bacaları küldän paklamȇrlar. Bu işlär var nasıl kötü olaylara getirsinär. DMİTRİY KONSTANTİNOV, Gagauziyanın hatalı olaylarında bakannıın uzmanı: “Sobalarda çatlakları bularsaydık, annadȇrız nesoy bu problemayi yok etmää, ne türlü bacalar koyulsun lääzım. Hem annadȇrız ki bacaların hem ventiläţiya erlerin paklanılmasınnan maasuz kurumun uzmannarı lääzım zaanatlansınar”. Yaşayannar nışannȇrlar, ani kabledilmiş bilgilär yardım edeceklär…