Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kırım ayın (dekabri) 18-dä kongazlılar hem Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyinä gelän musaafirlär bu lițeyin 180-ci yıldönümü kutladılar, sayarak o zamandan, açan țarlı Rusiyanın devlet varlıı ministrusunun Pavel Dimitrieviç KİSELEVun 1841-ci yılın emirinä görä Basarabiya guberniyasının 21 küüyündä (koloniyasında) kliselär yanında lankaster şkolaları açıldı. O 21 küüyün arasında Kongaz küüyün da  birinci şkolası vardı. Büünkü gündä, klise yanındakı lankaster şkolası olarak yola çıkarak, bu şkola başlangıç şkolasından 7 klaslık şkolaya, sora 8 klaslık, sora da orta şkolasına (1-ci şkola) etişip, son-sonunda lițey oldu.

Bu büük yortunun başında Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, nicä düşer sıralarımıza görä, kolektivın hem üürencilerin adından tuz-ekmeklän hem lițeyin “Centelmennär Klubu” azaların selämnemesinnän karşladı lițeyin o günkü büük musaafirlerin: Gagauziyanın Başkanını İrina VLAHı, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının Başını Natalya KRİSTEVAyı, Türkiye Komrat Başkonsulunu Hasan AKDOĞANı, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarını Svetlana DÜVENCİyi hem Demyan KARASENİyi, Kongaz küüyün primarını Mihail ESİRi, şkolanın eski direktorunu Nikolay STOYANOVu, Akademii hem yazıcıyı Todur ZANETi.

Büük sevilenmeliklän karşlandılar yortuya gelän lițeyin veteran üüredicileri, birinci klise yanındakı lankaster şkolasının kanadı altından çıkan hem taa sora kurulan Kongaz Nikolay ÇEBANOV adına gimnaziyasının (2-ci şkola) direktoru Mariya Grigoryevna PULUKÇU hem Kongaz Varvara TOPAL adına gimnaziyasının (3-cü şkola) direktoru Olga Petrovna ÇEBANOVA, Kongaz Suleyman DEMİREL adına lițeyin ön edän direktoru Anna Födorovna MİNKU, analar-bobalar, ana-boba komitetın azaları, küüyün uşak başçalarının zaametçileri, lițeyi başarannarı.

Hepsi musaafirlerin güüslerinä takıldı lițeyin embleması hem onnara baaşlandı maasuz yapılı lițeyin emblemasınnan suvenirlär hem vımpellar. Bundan zeedä, giriştä onnarı, Moldovanın hem Gagauziyanın Bayraklarından kaarä, Todur ZANET adına teoretik lițeyin dä Bayraa karşladı. Kutlamalar sırası arasında lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA bildirdi, ani lițeyin emblemasının hem Bayraanın avtoru Akademik Todur ZANET.

Nicä yaraşêr bölä büük lițeyä, onun kolektivı, sansın düün sırasına gibi, pek gözäl hazırlanmıştı bu yortuya: herersi tertipliydi, üürencilär hem üüredicilär yakışıklı hem kıvrak giimniydilär, hayatlarda hem duvarlarda sergilär bulunurdu, herbir klas kendi üüretmäk uuruna görä donaklıydı hem üüredicilär, musaafirleri karşlayıp, üüretmelerinin incelikleri için annadırdılar.

Ayırı hem meraklı tanışmaklar oldular lițeyin bibliotekasınnan hem muzeyinnän, kompyuter klasınnan hem robototehnika yaratmalarınnan, lițeyin maasuz futbol klasınna gidän futbolcularlan hem onnarın trenerınnan.

Bu meraklı gezmäk hem tanışmak programasından sora, lițeyin stolovasından gelän gözäl kıırma kokusu içindä geçeräk, musaafirlär hem lițeyin kolektivı toplandılar aktovıy zala, neredä uzun bir kutlama hem da anma sırası oldu hem lițeyin o günkü musaafirleri, arada nasaat ederäk, kendi dilemelerini hem baaşışlarını 180-ci yıldönümü kutlayan Todur ZANET adına teoretik lițeyinä baaşladılar. Kutlamalara, onlain olarak, katıldılar lițiey bașaran hem büünkü gündä lițeyi canında taşıyan vıpuskniklär da: daavacı Grigoriy KOLEV, “Düz Ava” ansamblisinin solistı Andrey İVANOV, polițiyacıyka Mariya DUŞKOVA hem başkaları.

Lițeyin yaşaması ileri dooru da tatlı hem datlı olması için, şkolanın ana-boba komitetı hazırlamış hem baaşladıl şkolaya büük bir tort, angısında yazılıydı: «Родная школа, с Днём рождения!» (“Ana şkolamız, duuma günün kutluca olsun!”). Bu tortu da, düündä ballama adeti gibi, sıranın sonunda hepsi üüredicilerä dattırdılar.

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Patretlär: anasozu.com, Darina Duşkova, İvanna Uzun
Источник anasozu.com
403

İlgili statyalar

Kongazda akademik hem yazıcı Todur ZANETin 65-ci yıldönümünü kutladılar

Canavar ayın (oktäbri) 31-dä Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyindä oldu bir yaratma sırası, ani ilgiliydi bu yul Kirez ayın (iyün) 14-dä tamamnanan akademik hem yazıcı Todur ZANETin dumaa yaşın 65 yıldönümünnän. Yaratmak sırası hazırlanmıştı Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru hem gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykası Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAnın, lițeyin üüredicilerin hem büük klaslarda üürencileri tarafından. Yubilärdan kaarä bu yortuya buyur edilmiştilär Kongaz küüyün gimnaziyaların direktorları hem gagauz dilindä üüredicileri, uşak başçaların başları hem terbiedicileri, Kultura evin direktoru hem zaametçileri, anımış gagauz türkücüleri hem türkücüykaları, Todur ZANETin odnoklasnikleri, dostları hem okuycuları. Pek meraklı hem düşünülmüş kutlama sırasında, lițeyin…

Kongaz “Todur Zanet” lițeyindä romın dili hem literaturası için laf gitti

Kasım ayın 30-da  Kongaz “Todur Zanet” adına teoretik lițeyindä oldu bir buluşma, neredä romın dilindä laf gitti romın dili hem literaturası için. Buluşmada pay aldılar Moldova yazıcılar Birlii başı Teo KİRİAK (Teo CHİRİAC) hem yazıcı Todur ZANET. Yazıcı, poet hem publițist Teo KİRİAK buluşmada annattı memlekettä romın dilin hem literaturasının önemni olduu için, söledi nicä çalışêr Moldova yazıcılar Birlii, ne uurlarda örüyer literatura hem baaşladı “Todur Zanet” adına teoretik lițeyin bibliotekasına moldoban klasika yazıcıların hem poetların kiyatların hem da Moldova yazıcılar Birlii jurnalını. Todur ZANET tä, romın dilindä lafederäk, annattı Mihay EMİNESKUnun “Luçafar” hem “Çezara” yaratmaklarının gagauz dilinä çevirmesindä çalışmaları…

Moldova Premyer-ministrusu Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyinä uuradı

Komrat kasabasını çevrä yolun ofițial açılışı için Gagauziyaya gelän Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚA Canavar ayın (oktäbir) 21-dä  uuradı Kongaz küüyün Süleyman DEMİREL teoretik liţeyinä, neredä tanıştı bu üüredcilik kuruluşun çalışmasınnan. Moldova Premyer-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAyı tuz-ekmeklän, moldovan hem türk halk oyunnarınnan karşlayıp, lițeycilär tanıştırdılar üüsek musaafiri lițeylän. Kendi tarafından Nataliya GAVRİLİȚA lafa durdu üüredicilärlän hem üürencilärlän, tanıştı onnarın üüredicilik uurunda çalışmalarınnan. Vizit zamanında Canabisinnän bilä Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä buyurdular Türkiye Kişinev Büükelçi Uygar Mustafa SERTEL, Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziya İspolkomu azaları hem başka kişilär. Источник anasozu.com

Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyindä ATATÜRKä saygı

Kasımın 10-da Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyindä oldu bir saygı sıra, angısı adanıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün raametli olduu günün 83-cü yılına. Sıra başladı Mustafa Kemal ATATÜRKä saygı duruşunnan. Sora ATATÜRK için sözlerini söledilär Süleyman DEMİREL liţeyin direktoru Engin ALLA, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN. Bu arada lițeyin üürencileri ATATÜRKä adanmış peetleri okudular hem türküleri çaldılar. Poet hem Gagauz Milli Gimnasının avtoru akademik Todur ZANET ta okudu Mustafa Kemal ATATÜRKä ódasını “O benim da Ulu ATAM”. Nedän sora, ATATÜRKä saygı sırasına katılan musaafirlär, “Yunus Emre” institutun hem Süleyman DEMİREL liţeyin üüredicileri, üürencilär ATATÜRKün byustuna çiçek koydular. Sıra bittiktän…

“Şkolalarda fotbol” proektı çerçevesindä Futbol Federațiyasından baaşlar

Büük ayın (yanvar) 19-da Moldova Respublikasının futbol Federațiyası, “Şkolalarda fotbol” proektı çerçevesindä, baaşladı Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyin 5 “a” maasuz futbol klasın üürencilerinä pek zengin sport ekipirovka komplektlarını. Bir ekipirovka komplektında var eni rükzak hem 13 türlü ruba: kış kurtkası, maykalar (kış hem yaz variantları), şapka, getralar, lüzgerliklä (vetrovkalar) h.t.b. Bundan kaarä uşaklara baaşlandı limitsiz internetlı fleşkalar hem çok kullanmaklı maskalar. Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyin maasuz futbol klasın üürencilerinä soruldı onnarın bakışına görä aralarında en islää futbol oyuncusu hem intelektual uurunda en akıllı üürenci kim da, onnarın cuvabına görä, bu ikisinä hem klasın otliçniinä…