Kongazın en yaşlı adamı İlya Staev 100-cü yıldönümünü nışannadı

Kendi yaşamasında hayvancılıklan zanaatlandı, o sayȇr, ani çalışmak-kaavi saalıın saklılıı. Bakmadaan büük yaşına İlya Nikolaeviç korumuş açık fikirini hem saalıını. Asir yıldönümünnän küüyün en büük adamını Başkan İrina Vlah kutladı.

11 uşak, 34 unuka hem 58 unuka uşaa-nu o varlık, ne için yaşadı hem işledi Kongazın en büük yaşayanı İlya Staev. Sevgi hayvannara hem topraa yardım ettilär büük ayleyi ayaa kaldırmaa, ama belli ki bobaya sıra geldi gecä-gündüz işlemää. Büün İlya Staev kendinevindä yaşȇȇr, uşkları da onu yalnız brakmȇȇrlar.

Asirli yaşınnan kongazın en büük yaşayanını Başkan İrina Vlah kutladı. Siz bizä deyni çalışkan adamın örnäysiniz. Bölä insannarda gençlerimiz yaşayamaya lääzım üürensinnär, söledi Başkan.

Hodulluklan yaşamak zorluklarını geçirmää, uşakları kaldırmaa hem üüretmää İlya Nikolaevicä yardım etti sevgi aylesinä, çalışkannık hem esaplık, söleer onun uşakları. Kendi eşinnän İlya Staev büütülär hem terbiettilär käämil kızları hem çocukları.

İlya Nikolaevici uşakları bobasından ayırı yaşȇȇrlar, ama bitki vakıt bobasını yalnız brakmȇȇrlar. Evini İlya Nikolaeviç 1060-cı yılda yapmış, ocak, neredä duudu hem büüdü büük dostlu aylä, büün dä aylä sıcaklıını hem uygunnuunu koruyȇr.  Burada, aylä çevresindä bakılȇr din yortuları hem aylä bobabın duuma gününü.
Источник grt.md
115

İlgili statyalar

Asir boyu ömür. Kongazlı İlya Staev oldu 100 yaşında

Bu Günnär 100-cü yaşını nışannȇȇr Kongaz küüyünün yaşayanı İlya Staev. Bu gözäl günä karşı bizim televizion grupamız bulundu musaafirliktä bu ayledä. Kongaz küüyünün yaşayanını İlyä Staevı 100-cü yıldönümünnän kutlamaa  toplandılar onun senseleleri. İlyä Staev dünneyä getirmış hem büütmüş 7 kız hem 4 çocuk. Büün onun var 34 nepotusu hem onnarın da 57 uşaa var. Bu zenginnii ayaa kaldırsın deyni İlya Staev bütün yaşaması durmamayınca işlemiş. “Bolniţaya yoktur danıştıım. Bütün yaşamam kırda işledim .  Bekçi oldum, inekleri güttüm”, — annadȇr uzun ömürlü kahramanımız. Büün İlyä Nikolaeviç yaşȇȇr yalnız, ama onun uşakları hem torunnarı onu bir minuda da yalnız brakmȇȇrlar. Birlik hem…

Kongazlı İliya STAEV 100 yaşını tamamnadı

Harman ayın (avgust) 23-dä kongazlı İliya STAEV 100 yaşını tamamnadı. Ne mutlu bu adama, ani gözäl yaşadı hem baaşladı bu dünneyä 11 uşak, 36 unuka hem 52 pravnuka. İlya STAEVı bölä gözäl yıldönümünnän kutladılar yakınnarı, küüyün primarı, halk deputatı, Gagauziyanın Başkankası hem rayon administrațiyanın başı. Saalık hemu ömür sizä, bay İliya! Источник anasozu.com

19 çift , 50 hem 55 yıllık evli aylelär, gramotaları hem başışları kablettilär

Komratta islää adet var — kutlamaa çiftleri, angıları birerdä yarım asir yaşadılar. 19 aylä çifti, angıları 50 hem 55-yaşını birliktä yaşadılar gramotaları hem baaşışları kablettilär. Anmak günündä ana-bobalarını uşaklar hem unukalar toplandılar.   Altın yıldönümünü Leonid hem Viktoriya Vradiya nışannadılar. Onnar kısmetli ayledä 50 yıl yaşȇȇrlar. 1972 yılda eşlär Leonid hem Viktoriya ayleyi Komratta kurmuşlar, ozamandan da evlenmäk dokumendini koruyȇrlar, çünkü sayȇrlar, ani en önemli yaşamakta – o aylä, uşaklar hem unukalar. VİKTORİYA VRADİY Komrat kasabasının yaşayanı : — «Bizdä 3 uşak, 5 unuka. Hepsi uşakları da üürettik». LEONİD VRADİY Komrat kasabasının yaşayanı: — «50 yıl-bana deyni diil büük vakıt.…

Prof. Dr. İlya İvanoviç KARAKAŞ raametli oldu

Ukraynanın Odesa kasabasında, koronovirusa yakanalıp, raametli oldu yuridika bilgilerindä Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ, angısı bütün ömürünü yurisprudențiyaya baaşladı hem çok kuvet koydu Gagauziyanın kurulmasının yuridika tarafından temelleştirmesinä. Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ Ukraynanın kıymetli yuristı adını taşıyardı, yuridika bilgilerindä doktordu, profesordu, “Odesa yuridika akademiyası” Milli universitetın çiftçilik hem toprak hakları kafedrasının başıydı. İlya İvanoviç KARAKAŞ  pay aldı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Zakonu”n hazırlanmasında. Topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanına kabletsin! “Ana Sözü” redakțiyası Источник anasozu.com

Emiliya Mavrodi, sana deyni. Konţert yardım etmää deyni küçük uşacaa.

Komratta  canavar ayın 8-dä «Твори добро» yardımcı  konţerdi  geçti.Onun baş  neeti-  toplamaa para  küçücük  uşaa Emiliya Mavrodiya deyni . Yardımcı  koţerdi  geçirmää teklif  etti  «Kolay seslär»  vokal  okulun  başı  Tatyana Mitioglo. Komrat  muniţıpiyasının Kultura evin önündä  geçti  yardımcı  konçerdi. O adalıydı iki yaşında uşaa Emiliya  Mavrodiya. Uşak  yıldan zeedä Retta  sindromunnan güreşer. Aylesi  onu  aşırıda ilaçlȇȇr, onnar lääzım  çok para. DENİS  BABURİN komrat kultura evin  başı :- » bizim  artistlär  işittiynän taa  kayıl oldular  pay  almaa koţerttä». Gagauziyanın artistleri  islä  bilerlär  Emiliyayı  Mavrodi  hem onun anasını, bobasını. Uşak yok  taa  3 yaşında ,ama  ecel  hazırladı  ona  büük zeetleri. ANNA-MARİYA «Voice…