Kongazda Ukrainadan kaçannarı kabledän merkezindä genä kalabalık

Kurumun başı Maksim Bolgar haberledi, ani kalabalık baalı Pridnestrovyedä durumun kötülenmesinnän.

Merkezä gelän insannar hep Ukrainadan. Onnar cenktän kaçtıynan durgunduydular Pridnestrovyedä, şindi gelerlär Gagauz Erinä, açıkladı Maksim Bolgar.

Bir vakıt geri merkezdä kalannarın sayısı 20 kişiyi geçmäärdi. Çoyu Evropa devletlerinä gittilär. Büün sä burada durgundu 70 insan – karılar uşaklarlan. İlerdän gibi onnarı gündä üç keret doyurȇrlar, gigiyena tertiplerini vererlär, var  internet.

İnsannarlan işleerlär psihologlar, dokumentlärlän baalı soruşları onnara hukukçular çözmää yardım ederlär.

Kongazda Ukrainadan kaçannarı kabledän merkezi işler şansora 3 – cü ay. Bu vakıdın içindä bindän zeedä insan burada geçici olarak ev buldular.
Источник grt.md
165

İlgili statyalar

Kongazda açıldı Ukraina vatandaşları için regional merkezi

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi. Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar. «Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar. Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezin aşçılarını şükür ettilär işi için

Kongaz küüyünün merkezindä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, volontörlar işleerlär. Aftadan zeedä bu insannara deyni hepsi koşullar kurulȇrlar. Kurumda çalışan aşçıları onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi. Aftadan  zeedä  Kongaz küüyünün merkezindä, neredä kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, saymadaan zaametini, gecä-gündüz 24 saat aşçılar işleerlär. Birkaç sıra gündä haşlak imäk Ukrainadan gelän insannara deyni hazırlȇȇrlar. Onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi Genadiy Kazanci. GENADİY KAZANCİ,  Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi: “Saygılı karılar, Devlet konţeläriyası teritorial büronun hem Moldovanın Hükümeti adından isteerim şükür etmää sizi bu iş için. Siz saymȇȇrsınız zaametinizi da Ukraina…

Kongaz hem Kirsovo küülerindä bulunan Ukraina vatandaşları için merkezlär eni yardımı kablettilär

Kongaz hem Kirsovo küülerindä Ukrainadan cenktän kaçannarı kabledän merkezlär kablettilär yardımı. Onnara tedarlıkları baaşladı cümnä organizaţiyası “Bucak” barabar Türkeyedeki ortaklarınnan. Bu sefer verildi ii koşulların kurulması için buz dolapları hem çamaşır maşinaları. Merkezlerin öndercileri danıştılar cümnä organizaţiyalarına, ki verilsin onnara yardım tedarlık tarafından. “Bizim zorluumuz vardı buz dolaplarında. Biz danıştık bizim ortaklarımıza Türkiyeden, ki yardım versinnär bizä. Onnar annadılar, ani sıcaklar gelerlär, da imeklerin tutması için lääzım buz dolapları. Drurmumuzu annayıp getirdilär”, — açıkladı Kongazda bulunan kaçannar için merkezin başı Maksim Bolgar. Taa ileri Türkiye tarafı artık verdi material yardımını Ukrainadan kaçannara deyni. Merkezlerdä, neredä erleştilär kaçannar, baaşlandı çarşaflar komplektları,…

UNDP Programmanın temsilcileri buluştular Ukraina vatandaşlarınan Gagauziyanın soţial merkezlerin birindä

Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan. Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva. «Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva. UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada. «Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım…