Kongazda bulundu evelki mezarlar III-IV asirlerdän Hristozun duumasınadan

Kongaz küüyün kenarında ikinci afta arheologiya aaraştırmakları geçerlär. İşin sırasında evelki mezarlar bulundular 3-4-cü asirlerdän Hristozun duumasınadan. Arheologiya açıklamaklarını Moldovanın Arheologiya Agentstosunun çalışannarı götürerlär.

Bir bayırlı erdä üç evelki mezar açıldı. Onnar Kongaz küüyün meralarında bulunȇrlar. Mezarlar iki kulturaya hem iki asirä baalı.

VLAD VORNİK, MMAA istoriya bilimciliindä doktor: «Burada var çok mezar hem yapı. Orta erdä ring durȇr, bu iki yapı kult işleri. Onnar baalı ortada bulunan mezarlara. Bütündän var birkaç mezar, ȇneolit vakıdından. Bir da büük mezar 3-cü asirdän Hristozun duumasınadan».

SERGEY POPOVİÇ, istoriya doktoru: «Bu derin mezar taa üüsek bayırdan açıldı. O meşä aacın odunnarın altında kaldı, islää korunmuş. Ondan kaarä taa 6 mezar aarıştırılȇr. Gömülü insannar Dünnäyin Çernovodı kulturasından, angıları Bucak kırlarında yaşamışlar. Mezarların ikisi Jivotilovka kulturasına çekerlär-bu kultura poyraz-Kara deniz kırlarından».

Göçmen halkların geçinmişlerinin aaraştırmaklarını Moldovanın antropologları aaraştıraceklar.

SERGEY POPOVİÇ, istoriya doktoru, MMAA genel direktorun yardımcısı: «İnsannarın kipularını, ani mezarlardan çıkarȇrız, Kişinöva götürecez da antropologlar aaraştıraceklar insanın yaşlarını, ölümün sebepini hem başka işleri».

Kurganıların aaraştırmaklarını Kongaz küüyün topraanda başladılar, çünkü bu yolda geliştirilecek proekt ȇlektriin geçirilmesindä Kişinöv-Vulkaneştı trasasında. Arheologiya anmak eri Kongazın işlenilän erindä 50 m М-3 Kişinöv-Djurdjuleştı yolunda.

Butakım açılışlar yardım ederlär regionun hem memleketin yaşayannarın bakışlarını erimizin istoriyasına diiştirmää, söleer BAM bilim sekretari Vitaliy Boykov.

VİTALİY BOYKOV, BAM bilim sekretari: «Bölä aaraştırmaklar açȇrlar bilgileri antik istoriyasına, nicä regionumuzda, ölä da devletimizdä. Arheologiya aaraştırmakları diiştirerlär bakışlarımızı, ani Bucaan erlerindä başka kulturalar da eveldän yaşamaışlar».

Aaraştırmak işleri başarılȇrlar. Er, neredän Kişinöv-Vulkaneştı ȇlektirk yolu geçecek, ilerdän taa iki arheologiya anmakları bulundular. Butakım mezarları hep ölä Burlaçenıda hem Novosölovkada aaraştıraceklar.
Источник grt.md
202

İlgili statyalar

22 09 21 İSTORİYA BULUNMASI DEVLETİN ÜÜLEN TARAFINDA

Komrattakı regional istoriya dolay muzeyinä Bondarenko aylesi adadılar istoriya tarafından bulmasını, angısını Moskovey küüyün yanında buldular. Laf gider bilinmeyän hayvanın kafasının bir parça kemii için. Neetlän artefaktın istoriya önemliini aaraştırmaa Komrada Milli muzeyin izmetçisi, paleontolog Teodor Obade geldi. Bitki yılların süresindä Moldovada türlü kemiklär, arheologiya gübürü bulundu. Hepsi bu önemli eri kaplȇȇr o evel vakıtlar için, açan burada hayvannar yaşardı. Hepsi eksponatlar muzeydä bulunȇrlar. O işlerä, angıları bizim dolayımızda bulunȇrlar her gün, okadar üürendik, ani hiç düşünmeriz neredän hem ne zaman onnar peydalandılar. Muzeylerin neetleri-vermää bilgileri evlad boylarına geçmiş zamannar için, istoriyası için. Diil boşuna muzeyä kultura hem bilgi koorumak…

KANALİZAŢİYA SİSTEMASI GEÇİRİLER

Kongaz küüyün merkez dolaynda derindän giderlär işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä. Nikolay Staev Ohotniçya sokaanda yaşȇȇr 40 yıldan zeedä. Kongaz küüyün yaşayanı nışannadı, ani bu  yılların içindä hiç bir zaman yapılmadılar işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä. NİKOLAY STAEV Kongaz küüyün yaşayanı: «Yaşȇȇrım  Ohotniçya sokaanda 1988 – ci yıllardan beeri. Bu vakıdın içindä olmadılar işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä». « Nekadar vakıt  bän yaşȇȇrım bu sokakta, 40 yıl, tutmȇȇrınm aklımda, işlär kanalizaţiya geçirilmesindä olsunnar. Elbetki, sevineriz, ko yıkamak maşinalardan su aksın kanalızaţiyaya, ama diil yola». Bir ay geeri Kongaz  küüyün merkezin dolayında  çekettilär  işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä, nışannadı yaşamak erin primarı Mihail Esir. MİHAİL…

Zavalı Kongaz-Baurçu yolu

2011-ci yıldan beeri, istoriyada artık dördüncülää, Gagauziya öndercileri büük tantalalıklan söledilär, ani Hederlez ayında Moldova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu yolun remondu için 48 milion ley verdi da yol işleri genä başlêêrlar. Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, ani 6 kilometralık yol yapılacek en uygun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da işlär yılın sonunadan başarılacek. Hemen bulundu firma da (neredän bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk tutundu iştän da hemen, işi bozdu. Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Baurçu yolunda işleri kontrol etti Gagauziya İspolkomun komisiyası da buldu, ani işlär hiç bir standarta uymêêrlar: taşları çiinämeerlär; iki kat erinä bir kat asfalt koyulêr;…

Kongaz küüyün T. Adına liţeyında başarerlar işleri eni futbol meydanın başarmasında.

Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı  futbol sport  meydanın düzmesindä, angısı olacek FİFA standartlarına görä, T. Zanet adına üürenmäk kurumunda. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä  başarȇrlar  işleri eni futbol meydanın düzülmesindä.  Ne şindän sora yapıldı  annadȇr Polina Barbova. Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı   futbol  sport  meydanın düzmesindä , angısı olacek FİFA standartlarına görä. Proekt işlettirlener T. Zanet  adına üürenmäk kurumunda. Üürenmäk  proţesindä okulun  başın yardımcısı Mariya Çebanova şükür etti  erli kuvetleri hem Futbol federaţıyasını  bu önemli proektin giriştirmesi için.  O seviner, ani küüdä açılacek  professional  hazırlanmak meydanı. Küüyün yaşayannarı  sevinerlär, ani uşaklarda…