Kongaz hem Kirsovo küülerindä bulunan Ukraina vatandaşları için merkezlär eni yardımı kablettilär

Kongaz hem Kirsovo küülerindä Ukrainadan cenktän kaçannarı kabledän merkezlär kablettilär yardımı. Onnara tedarlıkları baaşladı cümnä organizaţiyası “Bucak” barabar Türkeyedeki ortaklarınnan. Bu sefer verildi ii koşulların kurulması için buz dolapları hem çamaşır maşinaları.

Merkezlerin öndercileri danıştılar cümnä organizaţiyalarına, ki verilsin onnara yardım tedarlık tarafından.

“Bizim zorluumuz vardı buz dolaplarında. Biz danıştık bizim ortaklarımıza Türkiyeden, ki yardım versinnär bizä. Onnar annadılar, ani sıcaklar gelerlär, da imeklerin tutması için lääzım buz dolapları. Drurmumuzu annayıp getirdilär”, — açıkladı Kongazda bulunan kaçannar için merkezin başı Maksim Bolgar.

Taa ileri Türkiye tarafı artık verdi material yardımını Ukrainadan kaçannara deyni. Merkezlerdä, neredä erleştilär kaçannar, baaşlandı çarşaflar komplektları, imäk malları, himiya hem başka lääzımnı tertiplär. Bu sefer Türkiye tarafı kararladı vermää iki dolaplı kameraları imäk malların koruması için hem giisileri yıkamak için tedarlıkları.

“Biz alındık yardım etmää kaçannara komuşu Ukrainadan. Hızlı bizim teklifimizä katıldılar dostlarımız Türkiye devletindän. Biz artık burada açtık tutturmak fondunu, kaçannar için. Da böleliklän savaşêrız onnara yardım vermää”, —  “Bucak” cümnä kurumun öndercisi, söledi Agası Hun.

4 uşaan anası Ekaterina geldi Gagauziyaya Ukrainanın Odessa dolayından. Seçti avtonomiyamızı kızkardaşının nasaatına görä. Burada çokuşaklı ana kolay erleştirdi okula evlatlarını da.

“Koşullar pek ii, taa dooru pek islää, hepsini yapêrlar uşaklaramıza deyni, yardım ederlär, nezaman istesäk, herzaman tutturêrlar”, — söledi Ekaterina.

Yaşamak koşullarınnan kayıl 9 uşak anası da, angısı geldi Gagauziyaya Arţız kasabasından, Yuliya. Ona sıra geldi brakmaa Odesa dolayında bulunan evini, çünkü raketalar daattılar su vermäk sistemasını hem başka önemli infastruktura obyektlerini.

“Hepsini beendim, sayışêrlar bizimnän. Ne vardı kuvetleri verdilär. Biz burayı geldik bişeysiz, bir parasız çıktık. Uşakları da brakmêêrlar”, — annader Yuliya Plehova.

Yardım veridli Kirsovo küüyün merkezinä da, neredä erleştirildi Ukraina vatandaşları.

“Pek önemli, ani bölä durumda hepsi annaşıp, kolaylıkları bulêrlar da yardım ederlär bu insannara. İsteerim şükür etmää “ABC” kurumunu, çünkü pek büük zorlumuz vardı buz dolaplarında, hem çamaşır yıkamak maşinalarında, bizim onnar çok kişilerin kullanması için başladılar enseyamemää, şindi sa var büük tedarlıklarımız, ne kolayladacek bu insannarın yaşamalarını burada”, — söledi Ukrainadan kaçannarı kabledän merkezin başı Kirsovo küüyüdä Svetlana Georgieva.

Nışannayalım, ani Gagauziyanın Bakannık komitetı kararladı açmaa avtonomiyada kaçannarı kabletmäk için merkezlerini, ki burada erleşäbilsinnär küçük uşaklaran insannar. Nicä nışannadılar merkezlerin öndercileri, bitki vakıtlar belli edildi onnarın gelmesi hem zeedelenmesi Gagauziyada.
Источник grt.md
320

İlgili statyalar

Kirsovo küüyündä cenktän kaçannar için merkez 30 kişi var nicä kabletsin

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina devletindän kaçannar için. Küçük ayın 25 – dä  Kirsovo küüyündä  başladı çalışmaa  merkez Ukrainadan gelän insannar için. O hazır kabletmää 30 kişiya kadar. Olga Bezrodnaya Odesa bölgesindän geldi. Onu volontörlar getirdilär bir vakıtlık merkezä Kirsovo küüyünä  pazar günü. Karı seviner, ani var neredä durgunmaa. OLGA BEZRODNAYA Ukrainadan cenk kaçanı: «Geldik Çernomorsktan, Odesa bölgesindän, İlyiçovsk kasabasından. Bän geldim iki uşaamnan 17 hem 18 yaşında. Taa aldım yanıma hısımımı 12 yaşında uşaannan. Biz geldik Mirnıydan, sizin tarafınızdan, problema yoktu». Taa ilk günnerdän  bir vakıtlık  merkez  Kirsovo küüyündä  çeketti kabletmää yaşayannarı komuşu devlettän,  hem vermää lääzımnı yardımı,…

Kongazda açıldı Ukraina vatandaşları için regional merkezi

Gagauziyada açılȇrlar bir vakıtlık merkezlär Ukaraina vatandaşları için, angıları onnarın devletindä olan cenktän kaçȇrlar aşırıya. Küçük ayın 27 – dä  Kongaz küüyündä açıldı bölä bir merkez. Onda var nicä kalsın 100-dän kişi. Ukrainada cenktän kaçannar için Regional merkezi bulunȇr  Kongaz küüyünün okul — internatın yapısında.  O kableder insannarı küçük ayın 27 – dän, haberledi merkezin başı Maksim Bolgar. «Dün Kongaz küüyündä çeketti çalışmaa Ukrainadan kaçannar için Regional merkezi, angısı var nasıl kabletsin 100 kişiya kadar. Pek islä koşullar burada. Hepsi  var – imäk, ruba, ilaçlar», — söledi Maksim Bolgar. Merkezdä bu vakıt bulnȇrlar uşaklar hem karılar. En yaşlı onnardan  80…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezin aşçılarını şükür ettilär işi için

Kongaz küüyünün merkezindä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, volontörlar işleerlär. Aftadan zeedä bu insannara deyni hepsi koşullar kurulȇrlar. Kurumda çalışan aşçıları onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi. Aftadan  zeedä  Kongaz küüyünün merkezindä, neredä kablederlär Ukrainadan gelän insannarı, saymadaan zaametini, gecä-gündüz 24 saat aşçılar işleerlär. Birkaç sıra gündä haşlak imäk Ukrainadan gelän insannara deyni hazırlȇȇrlar. Onnarın işi için şükür etti Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi Genadiy Kazanci. GENADİY KAZANCİ,  Devlet konţeläriyası teritorial büronun öndercisi: “Saygılı karılar, Devlet konţeläriyası teritorial büronun hem Moldovanın Hükümeti adından isteerim şükür etmää sizi bu iş için. Siz saymȇȇrsınız zaametinizi da Ukraina…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

UNDP Programmanın temsilcileri buluştular Ukraina vatandaşlarınan Gagauziyanın soţial merkezlerin birindä

Ukraina vatandaşları, ani vatanında olan cenktän kaçıp geldilär Gagauziyaya, bir vakıda kalȇrlar zoorlamaktan zararlanmış insannar için reabilitaţiya merkezindä. O açıldıydı UNDP kurumunyardımınan. Reabilitaţiya merkezindä Ukrainadan kaçan insannar için var hepsi koşullar,  haberledi merkezin başı Svetlana Georgieva. «Burada insannara lääzımnı her bir  iş var — gigiena paketleri, ruba hem imek. Psihologiya yardımı var. Şükür ederiz  UNDP  kurumunu, ani onnar bizä pek çok yardım vererlär», — söledi Svetlana Georgieva. UNDP kurumu giriştirilän PROON programasından paraylan yardım etti merkezdä ki durgunmuş insannar ii kabledilsinnär hem yaşasınnar burada. «Biz  bölmeeriz zoorlamaktan zararlanmış insannarı hem insannarı, angıları türlü kötü halda psihologik uurunda bulunȇrlar. Biz yardım…