Komrattakı koledj 7 milion leylik proektini kazandı

Üüretmäk hem aaraştırmak ministerlii haberledi 312 milion leyin verilmesi için üüretmäk sistemasına, angılarından yakın 290 milion 13 üüretmäk kurumu kabledeceklär, 23-tä – bilim uzmannarı. Onnarın arasında Mihail Çakir adına koledjı Komratta. Taa geniştän süjedımızda.

Mihail Çakir adına koledj Komratta Moldovanın 6 koledjların aralarında, angısına para verilecek bu proektä görä. Bu üüretmäk kurumnarı bütünnä 55 milion leydän zeedä kabledeceklär. Paralar koyulacek ki yapıların düzmäk işleri yapılsın hem odaları tehnika tarafından zenginnedilsin. Bu finanslardan 7 miliondan zeedä Komrattakı koledjı kabledecek. Nicä nışannadı kurumun başı Mariya Tanasoviç, bu takım büük para koledja ilk sıra onun kurulmasından veriler.

MARİYA TANASOVİÇ, Mihail Çakir adına koledjın başı: «Biz isteriz infrastrukturamızı taa ii yapalım, isteriz kabinetlarımızı tehnika tarafından eniletmää.  Bu proektä girer respublikanın başka üüretmäk kurumnarın tanışması bizim koledjın işinnän. Biz bu proektä pek sevineriz».

GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy, angısının seçim dolayında bu koledj bulunȇr, urguladı ki hazırlamak işi proektin giriştirilmesi için diil bir gün gitti. Ama hepsi savaşmaklar ii çıkışlara getirdilär – dünnäarası bankadan büük finans yardımı verildi.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: «İnvestiţiyaların sayısı 7,8 milion ley kurȇr. Bu ilk sıra üüretmäk kurumun istoriyasında. Proekt en ilk baalı üürenicilerin ilerlenilmesinnän, onnarın profesional uurların kaldırılmasınnan ki üürenicilär ola bilsinär iş erlerini taa ilin ileri bulsunar».

Bu vakıt Mihail Çakir  adına koledjında Komratta başka proektlär giriştiriler, onnarın çoyu Poloniya büük elçiliin Moldovada yardımınnan yapılȇr, paylaştı Mariya Tanasoviç.

MARİYA TANASOVİÇ, Mihail Çakir adına koledjın başı: «Bu şindän sora 3 finanslamak. 20 bin evroya biz koledjın konţert zalasını düzdük, başladık sport zalanın remondunu, yaptık polu hem tavanı 14,5 milion evroya, duvarlara para etişmediydi. Şindi kablederiz taa 15 bin. Bän şindän sora imzaladım ilk tranşın verilmesi için 10 bin evroya. Duvarların düzmesinnän zaanatlanȇrız».

Sölärkän 7 milionnuk proekti için, deputatın Aleksandr Tarnavskiin laflarına görä, bu proekttä donor hepsi parayi verer, kontribuţiya diil lääzım olacek ödemää. Ama nicä ileri haberlendi ki avtonomiyanın kuvetleri hazır proektä katılsınar da lääzım olarsaydı kontribuţiyayi versinnär, ozaman, umutlanȇr Aleksandr Tarnavskiy, bu para hep okadar koledja verilecek.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT deputatı: «Onuştan bän düşünerim ki bakannık komiteti hem benim dä kollegalarım deputatlar tutturaceklar bu proekti ki üüretmäk kurumu yaşasın, nekadar taa çok problema çözsün».

Proektin giriştirilmesi gelän yılın çeketmesindän başladılacek, ondan sora, nicä proektin paraları kuruma verilecek.




Источник grt.md
274

İlgili statyalar

Komrattakı koledj dokumentleri başladı kabletmää

Mihail Çakir adına koledj Komratta aftanın çeketmesindän başladı 2022-2023 üürenmäk yılına dokumentleri abiturientlardan kabletmää. Bu yılkı eniliklär için bizim ilerki süjedımızda. Bu yıldan başarannar, kim ister komrattakı koledjda üürenmää, var nasıl dokumentlerini diil sade komisiyaya versinär gelip üüretmäk kurumuna, ama onlayn formatında da. Bu enilik o sebeplän yapılı ki dokumentlerin vermäk proţesini taa çok insana ilinnetmää, nışannadı «Gagauziya Gün Gündän» programasının süresindä Mihail Çakir adına koledjın başı Mariya Tanasoviç. Hepsi lääzımnı dokumentlerin listesi koledjın saytında var nasıl bulmaa. MARİYA TANASOVİÇ, Mihail Çakir adına koledjın başı Komratta: «Var Moldovanın vatandaşları, angıları şindi aşırıda bulunȇr, Rusiya devletindä, Ukrainadan isteyennär var, onnardan bizä…

“Biz planın tamannamasında ilk sıradayız”. Svetlıy agrar koledjı abiturientları kableder

Gagauziyanın koledjları studentleri beklerlär. Svetlıy agrar koledjı da onnarın aralarında. Nesoy zaanatları gelän abiturientlara teklifederlär bu üüretim kurumunda gençlerä,  annattı koledjın başı Vasiliy Belev GRT kanalında Gagauziya Gün Gündän programasınında. Gimnaziyaların başarannarın neeti diil sade 9 klastan sora ekzamenneri ii vermää, ama bundan sora dooru üüretmäk kurumunu ilerki zanaadın kabledilmesi için ayırmaa. Bu iş için onnar hem avtonomiyanın hem bütünnä devletin koledjlarınnan hem liţeylerinnän tanışȇrlar. Bölä bir üüretmäk kurumu Svetlıy agrar koledjı. Gelän abiturientlara 5 zaanat teklifediler, annattı kurumun başı Vasiliy Belev. VASİLİY BELEV, Svetlıy agrar koledjın başı: «Birdä yıl yoktu ki biz planımızı yapmayalım. Moldovanın çiftçilik koledjların arasında biz…

Üürenicilär için kompensaţiyanın sayısı belli edildi

GHT deputatları kablettilär kanon proektini , angısına görä Gagauziyanın üüretim kurumnarın üürenicileri kabledeceklär kompensaţiyaları. Dokumentä görä  binär ley verilecek herbir uşak için 1-ci klastan -12-ci klassadan. Taa 500-är ley verilecek   fukaara aylelerdän herbit uşaa. İlktän avtonomiyanın bücetından plana koyuluydu vermää 500 ley herbir üüreniciya.  Bundan sora deputatlar Aleksandr tarnavskiy, Mihail Jelezoglo hem Dmitriy Manastirli  yazdılar kanon proektini, angısında sölenilärdi, ani herbir fukaarä aylä lääzım kabletsin 2 bin leydän diil taa az, ki uşakları şkolaya hazırlamaa. Üçüncü iniţiativaya görä , angısını açıkladılar deputatlar Elena Yurçenko, Leonid Kiosä, Mihail Popov hem Aleksandr Dinjos , teklif edildi vermää hepsi uşaklara 1-ci klastan 12…

Büdjettän yardımı kabledän studentlär üürenmeyi brakarsaydılar, lääzım olacek parayı geeri versinnär

Moldovanın kimi üüretmäk kurumnarı savaşȇrlar çevirmää parayı studentlerdän, angıları bücet parasınnan üürenärdilär, ama başarmadılar kendi üürenmesini. Onnarın sırasında KDU-dä. Saymak palatasının kontrol çıkışlarına görä sade bıldır devlet yakın 45 milion leyä kadar harcadı üürenicilerä hem studentlerä, angıları ya kendileri braktılar üürenmeyi, ya prost notalar için koollandılar oradan. Finans ministerliin çıkışlarına görä 2021 yılda devlet 44,8 milion ley kaybetti bu takım studentlerın beterinä, angıları türlü sebeplerä görä üürenmeyi braktılar. Bir üüretmäk kurumu 39-dan harcanılmış paranın bir payını ola bildi çevirsin. Laf gider Energetika hem elektronika merkezi için. KDU — dä dä butakım olaylar var. Nicä nışannadı Komrat universitetin rektoru Sergey Zahariya,…

Halk Topluşunda hazırladılar iniţiativayi yardım için yufka durumda insannara kışın

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy Gagauziyanın zor halda bulunan yaşayannarına yısıtmak vakıdında finans yardımın verilmesi için kanon proektini teklif etti. Proektin baş daavaları hem neetleri için o Gagauz adiosunun cannı yayında programasında açıkladı. Derindän ilerki süjedımızda. O üzerä, ani energetika mallarına paalar gün — gündän üüselerlär da bu proţes hiç durgunmȇr, Gagauziyanın çoyu yaşayannarı ödeyämerlär kullanılan koşullar için. Bu üzerä GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy  «KALİTELİ YAŞAMAK» fondun kurulması için kanon proektini teklif etti. Bu kanon, umutlanȇr deputat, yardım edecek makar bir damna ilinnetmää insanın harçlarını yısıtmak vakıdında. Soţial yardımını teklif ediler 1 bin leylik yapmaa. Bu para verilecek aylenin…