Komrattakı 9-cu uşak başçası kabledecek 9 mln ley “Evropalı küü” programasından

Duvarları yısıtmak materiallarınnan sarması, örtünün kimi erlerdä diiştirmesi. Bölä işlär lääzım yapılsın “Evropalı küü” milli programasına görä  Komrat kasabasının 9-cu yaslasında. Taa derindän annadȇr Natalya Andrieş.

Proektin yapılmasını  9 – cu uşak başçasında baktılar erineki kuvetlär buluşmakta Moldova parlamentin  üüretim, aaraştırmak hem sport işlerindä herzamankı komisiyasının temsilcilerinnän. Onun başı Liliana Nikolaesku – Onofrey nışannadı, ani onnara pek önemliydi görmää eri, neredä “Evropalı küü” proekt giriştirilecek.

LİLİANA NİKOLAESKU – ONOFREY, Parlamenttä üüretim, aaraştırmak hem sport işlerindä komisiyasının başı: «Bizä pek önemliydi kollegalarlan parlamenttän tanışmaa primariyanın temsilcilerinnän, görmüü obyektı neredä yapılacek düzmäk işleri. Bu dokuzuncu  uşak başçası. Da biz sevinecez erlem bu proekt yapılarsa ölä nicä bunu gördü hükümet hem primariya».

Kendi sırasında primar Sergey Anastasov gösterdi umudu, ani proekt yaslanın düzülmesindä bu yıl yapılacek.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının primarı: “Umutlanȇrız bu proekt giriştirilecek bu yıl, ki uşak başçası işlesin ileri dooru. 9-cu uşak başçası en büük Gagauziyada. En çok uşak gezer burayı.”

9 million leylik  proekt. Bu bir büük yardım yaslaya, neredä 40 yılın içindä binaların düzülmesini geçirmedilär, annattı bu kuruun başı Anna Kroytor.

“Masalcık” uşak başçasında kaldı iki blok, neredä yok çadır formasında örtü. Her yıl primariyanın yardımınnan burada örtüleri düzerlär, ama bakmayarak buna yaamurlar açan yaayerlar, su sızȇr beton plitalardan grupalara. 6 grupada var zamandaş  yısıtmak sisteması, kalannarda eski batareyalar. Bunun için sıcaa arttırmak proekti verecek kolaylık  diil sade sıcaa, ama paralara da ekonomiya yapmaa, söler Anna Kroytor.

Yısıtmak materiallarlan duvarların sarması diişterecek dışandan binaları da söler yaslanın başı. Remont işleri başladıynan yaslanın uzmannarı dinnenmeya gideceklär, haberledi Anna Kroytor.

“Evropalı küü” programası giriştirilecek Gagauziyanın 19 yaşayan punktunda. Proektların yapılmasına  avtonomiyaya verilecek 71 million ley. Ama bütün devlettä yakın 500 küü katılȇr bu proramaya da proektların yapılmasına erideki hem regional ilerlemäk milli fondundan verildi 670 million ley.

 
Источник grt.md
276

İlgili statyalar

900 bin leya yakın paraylan GIZ giriştirer proektı komrattakı 5-ci uşak başçasında

Komrattakı «Rodniçok» 5-ci  uşak başçasında remont  işleri  başladılar. 2022-ci  yılın bitkisinädän  12  grupada eni  kapular koyacȇk, tavannarı  diiştireceklär. Remont işleri GIZ Almaniya kurumun yardımınnan geçirilerlär. Şindiki zaman GIZ  kurumun  yardımınnan Komrattakı üürenmäk  kurumunda  «Rodniçok»  eni  proekt  giriştiriler. 900 bin  leyä  yakın doorudulu  remont  yapmasına yaslanın üülen tarafında. «Proekt  güz — kışzamanında başladı. Durgutmamaa  üüretim proţesini  deyni uşakları  bu  taraftan  öbür  korpusa  geçirdik.  Bölä zorluk çıkarmayacez ana — bobalara», — açıkladı başçasının başı Elena Patraman. Bu korpusta hayatlarda kapuları diiştireceklär, asma tavannarı koyacȇklar hem  duvarları  dekoratif  şpaklövkaylan geçeceklär. «Eşiklär hem korkuluklar diişilecek. Çatlak  plitkalar diiştirilecek. Nicä  burada  hepsi  işleri  başaracȇklar, geçeceklär …

Valkaneşin iki uşak başçasında neetlenerlär diiştirmää isıtmak sistemalarını

Valkaneş kasabasının  3-cü  hem  7-ci  uşak başçalarında  lääzım  isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Kotöllar odaları enilenmedilär 2003-cü  yıldan. Primariya koydu plana bu yaz onnarı düzmää hem isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Bu işlerä  1 million 200  bin ley harcanacȇk. Valkaneş kasabasının » Emişçik» uşak başçasında yısıtmak sistemasını  bütünnä  diiştirmää lääzım. Kotöllar odası burada tertiplendiydi 2003-cü  yılda. Ama kotöllar  hem bütün sistema eskidi. Yısıtmak  sistemasını  diiştirmää deyni lääzım olacȇk yakın bir million ley.»Emişçik» uşak başçasının başının Lüdmila Lämzinanın laflarına görä, trubalar gübürlän doldular. Kotöllar da hepbir sünerlär. «İslä, ani bu  kış  diildi  okadar suuk. Kışı atlattık kolay. Ama bekleeriz, nezaman  bizä  eski isıtmak  sistemasını  eniyä …

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar. Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda. 2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını. Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü…

Komrattakı 8-ci uşak başçası 50-ci yıldönümünü kutladı

Kendi yarım asirlik yübileyini nışannadı Komrat  kasabasının 8-ci uşak başçası.  Yortunun musaafirleri oldular Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, Türkiya  devletin konsulu Komratta Hasan Akdoan, primariyanın temsilcileri hem üüretim bakannıın uzmannarı. Musaafirlerä deyni hazırladılar yortulu programmayı uşak başçasının  terbiedicileri terbiedilennerinnän. 8-ci uşak başçasının 50 yıldönümünä üürenmäk kurumun  terbiedilenneri  hazırladılar  yortulu programmayı üç dildä, musaafirlerä deyni çaldılar türkü, oynadılar halk oyunnarını, çaldılar evelki kauş instrumentlerindä. Bu yılların içindä uşak başçası kolverdi 200 uşaktan zeedä.  Kollektiv savaşȇr gitmää eni informaţiya tehnologiyalarınnan hem üürenmäk  programmalarınnan bir adımda, nışannadı  kurumun başı Mariya Kıssa. Üürenmäk kurumunda  giriştiriler üç dildä üürenmäk.  Kollektiv genç hem profesional, urguladı  kurumun başı…

Kazayak küüyündä yaza kapanaceklar hepsi uşak başçaları

cazaclia.md Kazayak küüyündä işleer üç uşak başçası, angıları yaz zamanında kapanaceklar may bir vakıtta. Neylän baalı bu karar, üürendi Natalya Andrieş. Uşak başçaları kapanaceklar Kirez ayın 6-da, 15-dä hem 30-da.  Analar bobalar sölerlär, ani taa ii olaceydı  yaslalar çalışsınnar. «Yazın çok kim işleer. Uşakları yok kimä brakmaa. Keşke yaslalar işleseydi. Kışın suuk, ozaman uşaklar vardı nicä evdä kalsınnar».   «Bän küçük uşaklan evdeyim. Onuştan taa büüyücek uşaklarım benimnän evdä olaceklar. Büük kızım 4,5 yaşında, ortakısı 2,5 yaşında, küçüüm dä 10 aylık. Hepsimiz evdä olacez. Ama, elbetki, istärdim yasla işlesin yazın».   «Bän işlerim. Kocam yok evdä, onuştan küçük uşaamı büügünnän…