Komratta Fedko sokaanda düzmäk işleri gider

Komratta Fedko sokaan yaşayannarı 3-cü yıl bekleerlär örümäk yolunu yapsınnar. Bu işlär geçennerdä başladı. Proektin geliştirmesi için Svetlana Dimitroglo annadȇr.

Fedko sokaan merkez kısımında eni örümäk yolun düzülmesi için yaşayannar 3 yıl kaçınȇrlar. İşlär artık başladılar.

«Trotuarda yoktu nicä ne uşakar gezinsinnär, ne koläskaylan gezmää, yayan yoku nicä örümää. Problemni erdi».

«Bu yoldan uşaklar gezemärdilär, insan panayıra gider, çok kişi buradan geçer. Burası merkez er. İslää, ani bizi da işittilär da enilederlär trotuarı. Trotuar halizdän problemniydi».

«İslää, ani yolu yapȇrlar, zordu gezmää».

Eski trotuarı daadȇrlar hem paklȇȇrlar kasabanın Komunal izmetin çalışannarı. Brusçatkayı hem bördürları podrädçik yapacek.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: «Eski asfalt çıkarılȇr. Bunu yapȇrız primariyanın kuvedinnän. Ödenecek sade brusçatkanın hem bordürların koyulması. Trotuarın genişlii 2 metra olacek, ona harcanacek 2 kv m. Proektin paayı 800 bin ley».

Lenina-Fedko köşesi taa bir proektin sebepi oldu. Köşedän yolu genişlederlär. Bördürlar artık koyulu. Yol genişlener bir metraya, uzunnu 50 metra.

SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının başı: «Lenina-Fedko çatraa problemni. Bu yol halizdän regional yolu ük maşınalarına deyni, angıları Kantemirä gederlär. Sapmak köşesi küçük. Tırlar asfaltı koparȇrlar, bunun için sıra geler onu genişletmää».

Komrattan geçän ük maşınalarına var maasuz millet marşrudu, angısı geçer Lenina-Fedko sokaan çatraandan.
Источник grt.md
382

İlgili statyalar

Komrat kasabasının kenarlarında yollar düzüler

Komradın Benderskaya hem Dubinin sokaklarında düzerlar yolları. Nicä gider işlär hem nezaman biteceklär, açıkladı kasabanın başı Sergey Anastasov. Benderskaya sokaan uzunnuu 2 km zeedä. Ona asfalt döşenecek. Düzmäk için en zor yol kısımı kalȇr Lenin sokaandan Dubunun sokaana kadar. Onun uzunnuu 700 m. Bu payına döşenecek brusçatka. O yakışȇr yamaçlı yollara, nışannadı Sergey Anastasov. “İşlär şansora başladı. Başlamadaan onnarı uzadıldı kanalizaţiya. Onun olmaması Komradı başka yaşamak punktlarından ayırȇr. Herbir yol 50% taa paalı çıkȇr, bakarak Çadıra, örnek gibi deyelim”, — açıkladı Sergey Anastasov. Şindiya kadar düzmäk işleri vardı Tank dolayında hem Tukanäskada. Primariya savaşȇr eniletmää hem düzmää yolları kasabanın kenarkı…

Video: Komratta Ferapontyevskaya sokaan yolunu temeldän düzerlär

Komratta Ferapontyevskaya sokaan yolunu çekettilar düzmää. Bu yol baalȇr Komrat hem Çadır – Lunga kasabalarını. Para bu işlerä veriler yol fondundan. Uzmannar koyȇrlar asfalt. «Drumuri Komrat» kampanyası düzer Ferapontyevskaya sokaan bir parçasını, haberledi düzüntücülük bakannın başın yardımcısı. Kötü halda bulunan yol Ferapontyevskaya sokaanda getirärdi ona, ani zeedelenardi yol razgelmerelin sayısı, hem sıra gelärdi çok düzmää kendi arabalarını. Hava olarsadı islää,  işçilär adȇrlar başarmaa düzmäk işlerini yakınnarda. Источник grt.md

Kazayakta temeldän düzeceklär trotuarı küüyün mezarlıına dooru

Фото: Примэрия Села Казаклия Kazayak küüyün primariyası başlattı hazırlık işleri önemli soţiyal proektın aslıya çıkarılması için. Ona görä küüdä temeldän düzülecek trotuar yolun boyunda Cadir tarafına doru. Onun uzunnu 475  metra olacek. Kazayak küüyün primarı Anatolıy Uzun açıkladı, ani bu yol baalayacek klisayı hem mezarı. Onnar R-37 gegional yolun boyunda bulunȇrlar. Orada dayman gezer transport, yayan gidan insannar için dä yoktu düzülmüş yol boyu.Onnuştan insan da yoktu nica raat, korkmayarak kendi yaşaması için geçsin oradan, maalez bir ölüyü bitki yola geçirärkana. İşlär artık gider, yolun boyunda diktilar genç fıdancıkları, koyacȇklar slemga hem gübürlük için urnaları. Bundan kaarä geca vakında da…

09 09 21 CALTAY KÜÜYÜN GIRIŞ YOLU YAPILDI

Caltay küüyunä giriş yolun proektın ilk payı başarıldı. Döküldü yakın 2 km asfalt. Şindi yaşayannarda peydalandı kolaylık gezmää kaliteli yoldan. Bu proektı Caltay küüyun yaşayannarı çoktan beklärdilär. Taşlı yoldan diil kolay gezmää. Çok sıra şoferlera lääzım olȇr düzmää transportu. Yolun düzülmesi başladı 1.5 ay geeri. Bütün yolun uzunnuu 7.5 km, ama bu yıl yapıldı yakın 2 kilometra. Drumuri-Comrat düzmäk kompaniyasının temsilcisi Alexey Chesea haberledi, ani koyuldu 18 sm biyaz taş, sora da iki kat asphaltlan örtüldü. Caltay küüyun giriş yolunda koyuldu 10 140 kvadrat metra asfalt. Yolun genişlii 6 metra, nışannadı tehnika gözletmesindä uzman Väçeslav Topal. O taa urguladı, ani…

Video: Kotovskoe küüyünä dooru yolun düzülmesi yakında bitecek

L-625 dolay yolu düzmäk işleri yakında biteceklär. Bu yol Kotovskoe küyünü Çadır-Lunga-Kongaz-Dimitrovka regional yolunnan baalȇr. O üzerä, ani yol şebönkadan yapılıydı, onun bakılmasına her yıl yakın 300 bin ley harcanardı. Remont, angısı 2019-cu yılda başladı, yardım edecek taa efektiv ileri dooru yolu kullanmaa. Trassa, angısı Kotovskoe küyünü Çadır-Kongaz-Dimitrovka dolay yolunnan baalȇr, 18 santim şebönkaylan döşedilär hem örttülär iki katlı asfalt-betonnan 4 hem 6 santim kalınnıınnan. Bundan kaarä yolun kenarlarını 10 santim kalınnıınnan şebönka temelinnän kaaviletirdilär, haberledi DRUMURİ Komrat tehnika uurunda başı Dmitriy Keosä. Bundan kaarä Kotovskoe küyündän çikarkan köprunun üstü asfaltlan döşendi. Koyuldu birkatlı 6 santimnık asfalt, nışannadı Gagauziyanın düzmäk hem infrastruktura bakannıın başı İvan Kolioglo. «2019 yılda…