Komratlılar mitingta hükümetä bir sıra istek açıkladılar

Komrat kasabasının meydanında dinnenmäk günnerindä geçti sıradakı miting, angısı baalıydı yaşayannarın bakışlarınnan paaların kalkmasına.

Yaşayannarın mitinglarda pay alması için tekliflärlän çıktılar cümnä aktivisti Mihail Vlah hem Komradın nasaatçısı Vadim Anastasov. Mitinglar Gagauziyanın 3 kasabasında Komratta, Çadırda hem Valkaneştä birdän geçtilär.

“İhtiarlar aalȇrlar, çoyu yok neylän ne ekmek, ne dä bir süt satın alsın. Korkȇrlar, ani kışlayamayaceklar”.

“Gaz peek paalılandı. Bän 2 bin pensiya kablederim. Ne var nicä onunnan alayım, bir ekmek mi, bir süt mü? Nekadar para sa harçlara gider!”.

Mitingın pay alannarı kaldırdılar Prima kasa programasına görä alınmış kreditlerin proţent zeedelenmesini dä.

“Büün Prima kasa programasının payalannarı lääzım 2-3 bin leyä taa zeedä ödesinnär. Siz sade düşünün, ani bu para ayleyä yakışȇr girsin. Bu parayı ayleyä brakamayacez, onu lääzım olacek vermää hükümetin yannışlıkları için”.

Gagauzia Halk Topluşu deputatatı İlya Uzun nışannadı, ani 30 yılın süresindä devlet öndercilerinnän adanan gözäl yaşamak ölä dä yaşayannara etişmedi.

 İlya Uzun:“Büün insan düşüner ne var maazalarda hem nesoy kışlayacek. 30 yıllık adamaklar ölä dä aslıya çikmadılar”.

Mitingın kurucuları nışannadılar, ani 3 kasabada meydannara çıktılar 4 bin insandan zeedä.

Mihail Vlah, cümnä aktivisti: “İnsan başladı uyanmaa çünkü duyȇrlar, ani kış yakın. Bizim öndercilerimiz bu iş için hiç düşünmeerlär”.

Mitingın sonunda kabledildi karar vermää kabledilmiş rezolüţiyayı Moldovanın Hukumetinä. Organizatorlar teklif ettilär yaşayannara gelän pazara pay alsınnar biçikleta akţiyasında, angısı Komradın meydanından saat 19-da başlayacek.
Источник grt.md
288

İlgili statyalar

Komratta mitingta istedilär Sandu braksın görevini hem danıştılar Rusiyaya ucuz gaz için

Gaza, şafka, imek mallarına üüsek paaların büümesinä karşı Komratta miting geçti. İki saatlık akţiya kasabanın baş sokakların birisindä karşı gitmäk örümesinnän başarıldı. Mitingın kurucuları hem yaşayannarın acı sesini haberdä siirediniz. Mitingın çeketmesindä kurucuların birisi Mihail Vlah, pay alannarına danışarkana çizgiledi, ani «Kurucuların arkasında durmȇȇr ne Rusiya, ne da politikacılar». Bu replika dooruduluydu Moldovanın prezidentin replikasına, angısı söledi, ani bıttebi Gagauziyada kimi bölüklär Rusiyaya işleerlär da bozmaa durumu regionda isteerlär. MİHAİL VLAH, vatandaş aktivisti: «Hepsi MAS medialara danışȇrım… bizim arkamızda durmȇȇr bir da politika partiyası. Kimsey da bizi kullanmȇȇr, biz aktivistlär. Duramȇȇrız bir tarafta büüyan paalarına imek mallarına hem koşullara». Komradın…

Gagauziya kuvetlerin binasının önündä miting geçti. İnsannar istedilär onnarı işitsinnär

Gagauziyanın yaşayannarı istemektän kaarä, ki onnarı işitsinnär, neetlenärdilär kabletmää cuvapları onnarın baş soruşuna — nicä bölä paalarlan ileri dooru yaşamaa. Mitingın kurucuların birisi Mihail Vlah nışannadı, ani etmeer, ki insannar protest akţiyalarına çıksınnar hem kendi kahırlarını açıklasınnar. Lääzım kuvetlär dä yaşayannarın problemalarını işitsinnär hem istesinnär onnarı çözmää. Bu neetlän mitingın pay alannarı Bakannık komitetin hem Halk topluşun binanın önündä toplandılar. Mitingta pay aldılar diil sade Komrat dolayın temsilcileri, ama Çadır hem Valkaneş dolayların yaşayannarı da. Avtonomiyanın karıların adından söz tüttu Komrat muniţipiyasının yaşayanı. O nışannadı, ani kendi vakıdında o avtonomiyanın hakları için başka insannarlan barabar güreşti, ama şindi bu yaşayannar…

“Prima Casă” programasının pay alannarı destekleneceklär devlet tarafından

«Prima  Casă» millet programması  giriştirildi 2018 yılda. 8 bin yaşayandan zeedä faydalandılar bu programmadan. Orak ayın birindä banka yıllık stavkası alınmış kreditlara büüdü 5 punkta. Millet bankanın haberlerinä görä, sebep buna temel stavkanın paalanması 4.12 proţenttan 9.47 proţenda.  Programmanın pay alannarı dalgalanȇrlar stavkanın üüselmesi beterinä. 1500 kişidän zeedä imzaladılar onlayn danışmayı,  angısında isterlär ki hükümet bu uura lääzımnı kararları alsın. Prima Casă programasının pay alannarı hep ölä devlettän yardım kabledeceklär. Ekonomika ministrusu Sergey Gaybu haberledi, ani var çıkış bu durumdan. Zap edilecek  4%  kredit proţendini kaldırmaa. Devlet  yardım  edecek  proţent  üüsülmeklerini  ödemää. SERGEY  GAYBU,  ekonomika  ministrusu: «Proţendin  iisilmesinnän  programanın  bütündän …

Gagauziya dün ,büün hem sabaa- tombarlak masanın teması. Aksakallarn

Gagauziyanın  akasakalları  sentäbrinin 7-dä  tombarlak  masanın dolayında oturup  kaldırdılar  soruşları,angıları  şindiki  zaman  dalgalandırȇr  cümneyi. İdeyä  toplamaa bölä  buluşmayı  çıktı cümnä  aktivistindän Mihail Vlahtan. Var  planda  oktäbrinin 2-dä  2022-ci  yılda  deputatların  syȇzdını  geçirmää. Oturuşun  pay alannarı  belli  ettilär  puktları,angılarını  isteerlär bakılsınnar  deputatlarlan. Cümnä  aktivisti  Mihail  Vlah  verdi   ideyä  tombarlak  masanın dolayında  toplamaa  aksakalları,cümnä  aktivistlerini,deputatları . O nışannadı  yakında deputatların syȇzdın  geçirilmesini. MİHAİL VLAH cümnä  aktivisti : « Syȇzd  boşa diil lääzım geçsin. On yapılȇr  ,ki Gagauziyanın geleceeni  taa islä  yapmaa. Bizim uşakalara deyni,angıları isteerlär  avtonomiyada  kalmaa yaşamaa. Dedelär  için,angıları  bu  avtonomiyayı düzdülär». «Geldi  vakıt  bizä  milletin harakterini  göstermää bir  kaç  soruşların …

Yaşayannar Kişinövda mitinga çıktılar

Dinnenmäk günnerindä  MD baş kasabasında geçti miting, angısında yaşayannar açıkladılar kendi diil kayıllıını energetika durumunnan devlettä. Miting toplandı ŞOR partiyanın temsilcilerininnän. 6 buçuk bin insandan zeedä, devletin herbir tarafından toplandılar Kişinövda kendi bakışlarını energetika durumu için açıklamaa.Paaların üüselmesi büün dalgalandırȇr herbir yaşayanı. PAVEL VEREJANU Orhey kasabasının primarı : — “Biz göreriz, ani gazın paası bitki yılda zeedelendi 5 kereyä, 3 kereyä dä paalılandı şavk. Biz göreriz nesoy paalılanȇr ekmek. Biz göreriz, ani Hukumet yapȇr hepsini, ani insan aaçlktan ölmää başlasın”. Mitingta pay aldılar devletin hem yaşlı yaşayannarı,  hem hençlär. KRİSTİAN BOTNARENKO  : — “Sevinerim, ani burada çok genç var. Hepsi…