Komratlı Galina Andrienko kocasının mezarına yanaşık sovet askerlerin adsız mezarlarını tertipleer

Büük Vatan Cengi milionnarlan insanın yaşamasını aldı. Onun kurbannarı taa çok genç insandı. Askerlerin mezarları çok var devlettä. Onnardan kimilerin üztündä ne ad var, ne duuma hem ölüm günneri.  Gagauz erindä da bölä var. Komrat mezarlıında iki adsız mezarı tertipleer kasabanın yaşayankası Galina Andrienko.

Galina Andrienko eşini — deniz flotun ofiţerını Vladislav Andrienkoyu 2008 — dä gömdü. Kocasının mezarını sıradakı keret dolaştıynan karı ona yanaşık iki mezarı kırmızı yıldızlarlan tepelerindä esaba aldı. Canı acıdı da aldı kararı elleri-ayakları tutarkana onnarı da tertiplemää. Otları keser, çiçek koyȇr, sulȇr, ki bütün yaz açsınnar. Da bölä artık 13 yıl.

Galina Andrienko bilmer bu mezarlarda gömülü askerlerin adlarını, ama hatır güder onnara.

Cenk başladıynan o bir yaşındaydı. Bobası Nikolay Melniçuk 24 yaşında cengä gitmiş. İki dädusu da bu çirkin olaylara katılmış. Hem da üç uçusu. Birisi onnardan 17 yaşındaymış, ama yalan sölemiş, ani 19 tamannadı deyni onu cengä braksınnar.

“O istardi faydalı olmaa, aylesini, ana topraanı duşmannardan koorumaa”, — getirdeer akılına Galina Nikolaevna.

Biri dä, ne bobası, ne däduları, ne da uyçuları evä cenktän dönmedilär.

“Onnarın da neredä sa mezarları var. Kim sa bekim tertipler”, — umutlan söler yaşlı kaarı.

Cenktä pay aldı onun lelüsu da, bobasının kızkardaşı – Anna Melniçük. O asker doktoruydu.

 “Yaralanmış askerleri düüştän çıkararkana o kendisi da yaralanȇr. Onun kalbinä yakın  demir kıymık razgeler. Çıkaramȇrlar. Onunnan lelüm 2 yıl yaşadı. 1946-cidä geçindi”, — annattı Galina Nikolaevna.

O büük dalgalanmaklan canında Enseiş Gününü karşılȇȇr.

Yaşlı karı teklif eder onun gibi askerlerin mezarlarını tertiplemää.

“Bu bir hatır. Bu bir şükürlük”, — söler Galina Nikolaevna.

İkinci Dünnä cengindä enseyiştän şansora 77 yıl geçti.
Источник grt.md
178

İlgili statyalar

Yassı-Kişinöv operaţiyası büük rolü oynadı asker-politika durumunda Üülen-Günduusu Evropanın cenk olaylarında.

Orak ayın 23-dä Komratta 1944yılın Yassı-Kişinöv operaţiyasının süresindä kasabanın koruyucularını. Bu günnän baalı Tretyakova hem Osvobojdenie sokaklarında  anmak taşlarında cenk kahramannarına çiçek koyuldu. Yassı-Kişinöv operaţiyası 1944 yılın orak ayın 20-29-dan geçirildi. O sayılȇr Büük Vatan cengin en başarlı operaţiyası. Önemniinä görä Stalingrad hem Kursk düüşlerinnän yaraşȇr. Yassı-Kişinöv operaţiyasının yardımınnan Benderı, Belgorod-Dnestrovsk, Komrat, Kişinöv hem başka kasabaları hem küüleri faşistlerdän kurtardılar. Gagauziyanın anılmış jurnalisti Ana Jekova  çok yıl  aaraştırȇr Büük Vatan cengin olaylarını. O yılların kahramannarını aklında tutmaa gelän evlad boyların önemni davaası. Kahramannarın birisi Nikolay Tretyakov, angısının adı  Komradın bir maalesinä verildi.  1944 yılda orak ayın 22-dä Komrat kasabasını kurtararkan…

Gagauziyanın vatandaşı Galina Danacı “Herkezinä susaktan” kiyadını bildirdi

Gagauz  dilindä eni kiyatların tiparlanması  uşaklara deyni önemli bir oluş çoyuna deyni, kim  sever literaturayı. Eni toplum  — “Herkezinä susaktan”   yazılı   başçaların terbiedilennerinä hem başlankı klasların üürenicilerinä . Kiyat oldu avtorun Galina Danacının debütu.  O çalışȇr uşak başçasında da biler, nesoy zor üüretmää uşakları, açan az literatura ana dilindä var. İlerleder temayı süjet. Kiyada  “Herkezinä susaktan” girdilär şiirlär, fabulalar, masallar hem bilmeycelär, angıları yardım edeceklär  üüredicilerä üüsek uurda şkolalarda gagauz dilini götürmää. Avtorda Gilina Danacıda- bu ilk, ama diil bitki kiyat, zerä var çok yaratma, angıları girmedilär bu topluma.  Onnar yazılı türlü janrada hem türlü konularda, natura, cenk,  din, hayvannar,…

Lääzım hep biri –birinä doru gitmää. Kazayaktan Kavaljı aylesinin kısmetinin saklılıkları nedir

Her yıl Aylä günü Kazayak küüyüdä geniş kutlanılȇr. Kazayakta  aylä adetlerini insannar koruyȇrlar. Kazayak küüyünün yaşayannarı Galina  hem  İvan Kavalji  Aylä gününü 37-yıl  nıcä barabar  nışannȇȇrlar. Onnar  koruyȇrlar hem  sayȇrlar  biri -birini. Galina Kavalji annattı, ne lääzım, ki  ayledä  sevda  hem  birlik  olsun. Gençlera dä  danıştı  nasaatlarlan. «Lääzım  seslemää  biri-birini, lääzım  saymaa, hep lääzım  biri-birini   işitmää, yardım  etmää  biri-birinä. Da  bölä  yaşamak  olêr  kısmetli, gözäl. Gençlerä da ölä örnek verecez, ani  onnar da  biri-birini  seslesinnär, lääzım  annaşmaa, da ölä  olacek  gözäl  yaşamak, annaşmak evdä». Bakmadaan ona,  ani  İvan  Kavalji aşırıda, bu  gözäl  yortuda onnarı  geldilär kutlamaa uşakları, unukaları, gelinnär. Onnar …

22 yıl geri Gagauz radiosu Türkiyenin yardımınnan çıktı kendi ilk yayınına

Haliz Gagauz radiosunun yayınında Gagauziyanın yaşayannarı var nicä seslesinnär haberleri hem başka türlü programaları ana dilindä. Gagauz radiosu ilk yayınını gerçekleştirdi 22 yıl geri, Mayın 12-dä. Ozaman, Türkiyenin yardımınnan hem avtonomiya önderciliin çalışmalarınnan gerçeklendi o vakıtlarda inanılmayan iş – yayına çıktılar Gagauziyada olan olaylar için haberlär gagauz hem rus dillerindä. Büün radio çalışannarı kablederlär kutlamaları. İlk, kim diledi  radioya ii başarları, oldu GHT başının yardımcısı Nikolay Ormanjı. “İsterim dilemää hepsinä kuvet, siz yapȇrsınız büük işi. Sizi insannar sesler”, — nışannadı Nikolay Ormanjı. Kutlamklarlan hem dileklärlän üüsek uurda ileri dooru da çalışmaa hem  haberlemää insannarı her gün, danıştı cümnä kompaniyasının gözledici…

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…