Komrat muniţipal sovetin zalı enilener. Koyuldu eni mebel hem tehnika

Komrat muniţipiya sovetin oturuşları tezlä enilenilmiş tehnika tarafından zalında geçeceklär. Zal bulunȇr o erdä, neredä ilerki zamannar ofiţial evlenmeklär olardı. Nesoy diişilmeklär yapıldı, üürendi GRT çekim grupası.

Muniţipal sovetin zalını eniletmäk proekt başladıldı diil çoktan. Bu vakıdın süresindä zalda remont yapıldı, eni tehnika satın alındı. Komrat kasabasının primarın laflarına görä, bu proekt  primariyalan hem Pro-Europa cümnä kurumunnan barabar giriştirildi.

Nicä paylaştı primar, proektin finanslamak tarafı 500 bin leydän zeedä kurdu. İlk proekt dokumentaţiyasına görä onun payı iki okadar taa paalı kurardı, ama onnara olabildi bu payi küçültmää, ne verdi kolaylık primariyaya ekonomiya yapmaa ki ileri başka lääzımnı erlerä onu harcamaa.

Komrat muniţipiyanın nasaatın sıradakı oturuşu plannanȇr şindän sora eniledilmiş zalda geçirmää.
Источник grt.md
105

İlgili statyalar

Komratta kollektoru düzmäk işleri bitämeer

Komrat muniţipal soveti sıradakı oturuşta birkaç önemli soruş baktı. Onnarın sırasında Su-kanal kurumuna Osvobojdeniye sokaanda kanalizaţiya kollektorun düzülmesi için para verilmesi. Açıklamalar süjettä. Komrat muniţipiyasının nasaatı 100 bin leydän zeedä para Su-kanalın kurumuna kararladı vermää neetlän su sistemasının yapılması için düzmäk materialların satın alınmasına. VLADİMİR KARA, Komrat muniţipal sovetin azası: «Bundan kaarä Çernışevskogo sokaanda 320 metra su sistemasının geçirilmesinä 20 bin 611 ley, Sovetskaya sokaanda 300 metra truba – 18 bin 885 leyä, Gogol sokaanda 50 bin 382 ley hem Frunze sokaanda yakın 10 bin leyä. Bu paralar tertiplemäk için koyuldudu». Bundan kaarä sovetin azaları önemli soruş belli ettilär, angısı…

09 09 21 CALTAY KÜÜYÜN GIRIŞ YOLU YAPILDI

Caltay küüyunä giriş yolun proektın ilk payı başarıldı. Döküldü yakın 2 km asfalt. Şindi yaşayannarda peydalandı kolaylık gezmää kaliteli yoldan. Bu proektı Caltay küüyun yaşayannarı çoktan beklärdilär. Taşlı yoldan diil kolay gezmää. Çok sıra şoferlera lääzım olȇr düzmää transportu. Yolun düzülmesi başladı 1.5 ay geeri. Bütün yolun uzunnuu 7.5 km, ama bu yıl yapıldı yakın 2 kilometra. Drumuri-Comrat düzmäk kompaniyasının temsilcisi Alexey Chesea haberledi, ani koyuldu 18 sm biyaz taş, sora da iki kat asphaltlan örtüldü. Caltay küüyun giriş yolunda koyuldu 10 140 kvadrat metra asfalt. Yolun genişlii 6 metra, nışannadı tehnika gözletmesindä uzman Väçeslav Topal. O taa urguladı, ani…

YALPUG DERENİN SINIRLARINI BELLİ EDECEKLÄR

Komrat muniţipiyanın primariyasında cümnä seslemekleri geçtilär,   bakıldı soruş baalı Yalpug deresinin sınırların belli edilmesinnän. Laf gidärdi ki Yalpug derenin orta erin sınırlarını Gavrilüka maalesindän Osvobojdenie maalesinädän taa uz yapmaa hem belli etmää  bu erleri nicä cümnä  varlıı. Yalpug derenin dolayında erlerin sınırların belli etmesi   proektın genel neeti — gözelletmää Yalpug derenin sınırlarını. Şindiki sınırlar kartada  yok,neçinki orada  taa  çoyu insannarın topraa. Teklif edildi bu erleri cümnä   varlıından çıkarmaa da bu takım doorutmaa sınırları. SERGEY ANASTASOV Komrat muniţipiyasının primarı: «Laf gider küçük   erlär  için, angıları Yalpug derenin yanında bulunȇr. Bütünnä Yalpug derenin  dolayı 15  ektardan zedä kurȇr. Onu biz cümnä varlıına…

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…