Komrat M.Eminesku adına liţeyindä IT uurunda bilgilendirmäk klassı açıldı

M.Eminesku adına liţeyindä «Tekwill herbir okulda» proektin süresindä bilgilendirmäk klassı açıldı. Proekt ilerleder uşakların becermeklerini kompyüterın hem başka tehnikanın üürenmesindä bütünnä Moldovada. UNDP temsilcileri ilerletmäk programasına görä yardım ederlär devlettä informaţiya tehnologiyalarını giriştirmää. Onnar vizitlän geldilär Eminesku adına liţeyinä neetlän tanışmaa, nekadar ii üürenicilär IT tehnologiyalarınnan bir “ayakta”.

M.Eminesku adına teoretik liţeyindä informaţiya klassı ilerleder uşakların becermeklerini grafika hem web-dizayn programalarında, türlü mobil programalarını kurmaa, algoritm programasına hem başka. «Tekwill herbir okulda» programasının menedjerı Tatyana Alekseeva nışannadı, ani informaţiya laboratoriyasında var türlü eni kompyüter tehnikası. Gençleri informaţiya tehnologiyalarına üürederlär, ki gelecektä üüsek kaliteli uzmannar olsunar.

«Bu ilk yıl, açan Gagauziyanın okulları bu takım proektä katılȇrlar. Yılın süresindä onnar türlü programaları, dizayn kolaylıklarını üürenärdilär yapmaa. Bundan kaarä devlet üürunda yarışmaklarda pay aldılar hem türlü sekţiyalarda», — açıkladı Tatyana Alekseeva.

Üürenicilär yılın süresindä çok işä ürendilär da hazır kendi gelän zaanatlarını informaţiya tehnologiyalarınnan baalamaa. Onnar paylaştılar, ani türlü logoları hem ekologiya proektlerini şansora becererlär yapmaa.

Gagauziyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva nışannadı, ani bu takım klasslar gelecään zaanatlarına yardım ederlär üüretmää da ilin konkurenţiyayi geçmää.

Tekwill proektı şindän sora 1 yılını tamannadı, 2024 yılına kadar var neettä devlettä 90 proţent üürenici onnan kaplamaa.
Источник grt.md

İlgili statyalar

01 10 21 «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA» PROEKTİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın önemli taraflarının birisi — uşakları İT zanaantarın kabletmesinä hazırlamaa. Bu neetlän Gagauziya katıldı «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına. «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  programanın yardımınnan 2021-2022 ci üürenmäk yılında binnärlän üürenici bütün devlettä üürenäbileceklär İT tehnologiyalarınnan baalı zannatları. Gerçeklemää deyni bu neetleri, programada avtonomiyanın üüredicileri aktiv pay aldılar. «Sayȇrım ani bu pek önemli bir proekt. Bakarak proţentlerä, Gagauziyada taa çok üürenmäk kurumu programaya katıldılar, nekadar Moldovada. Burayı girdilär bizim en aktiv üüredicilerimiz informatika uurunda. Onnar çok eni kendilerinä deyni üürendilär.  Veb dizayn, sayt kurulması, mobil kolaylıkları, elektron intellekt- hepsini bunnarı onnar veräbileceklär bizim uşaklarımıza da.  İsteerim sölemää, ani ceviz…

KDU studentleri Rumıniyada hem Bulgariyada eni bilgileri kablettilär

ERASMUS+ programasının sınırlarında KDU üüredicileri hem studentleri Rumıniya hem Bulgariya devletlerindä bulundular. Dönüp evä onnar kendi duygularınnan hem düşünmeklerinnän paylaştılar. Hazırlamaa lääzımnı dokumentleri hem annaşmakları studentlerlä yardım etti KDU halklararası annaşmaklarında ofisı. Kolaylıkları, angılarını katılıp ERASMUS+ programasına veriler, KDU üüredicileri hem studentleri diil bi yıl biler. Bu programaya görä universitetin temsilcileri türlü devletlerdä bulundular. Bu yıl yakın 20 üürenici Bulgariyaya gittilär, üç üüredici hem iki student — Rumıniyaya. Üüredicilär nışannȇrlar, ki pay almak bu takım üürenmäk programalarında verer kolaylık kabletmää praktikada eni bilgileri türlü bölümnerdä. “Studentlär şindän sora ikinci sıra Bulgariyaya giderlär. İlk sıra bıldır yazın gittiydilär. Bu yıl da…

GRT – nın kiyat fondu eni literaturaylan zenginnendi

GRT cümne kompaniyasının hem Gagauziyanın M. Maruneviç adına Bilim Aaraştırma Merkezin (BAM) aralarında 2021-cı yılda imzalanmış  annaşmaya görä BAM verdi 50-ya yakın kiyat, angıları bitki yılların süresindä hazırlandılar hem tiparlandılar. İki yılın süresindä GRT CK kompaniyasınınnan hem Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM birkaç önemli proekt gerçeklendi. Onnarın taa çoyu dooruduldular gagauz halkının kulturası hem dili ilerlemesinä. Verilän literatura kullanılacek programaların hem türlü rubrikaların hazırlanmasında. «Sizin dä bibliotekanızda lääzım olsunnar o kiyatlar, angıları çıkȇrlar bizim merkezdä. Biz getirdik hepsi kiyatları, angıları bizimnän 5-6 yılın süresindä çıktılar, kimilerindän birär ekzemplär, kimilerindän 2-är, 3-är. Önemli, ani sizdä olsun bir er burada, neredä kiyatlar korunaceklar,…

 “Girginnik şkolasının” pay alannarı: “Üürendik faydalı işlerä hem nicä kendimizi eldä tutmaa”

İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da. Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da. “Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo. Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına…

Video: ÖN DAVA – KALİTELİ ÜÜRETMÄK

Gagauziyanın  üüretim  bakanıı  2020-ci  2021-ci  üüretim  yılın başlankı  hem gimnaziya klasların çıkışlarını  açıkladılar. 5 üüretim kurumnarın administraţıyası, angıları  başka okulların arasında  en ii sayılȇrlar, ödülleri kablettilär. Nota okullara koyulȇr  başarılı  ilerlemäk için, kaavi  bilgileri  verän  için, kriteriyalara görä. İlk erdä  Komrat muniţıpiyasının  G.Gaydarjı  adına liţeyi  bulunȇr, ikincidä  — Avdarma küüyün Kazmalı  adına gimnaziyası  hem  Çadır  muniţıpiyasının Guboglo  adına  liţeyi.  Üçüncü  erdä  Komradın Eminesku  liţeyi. 4-cü hem 5-ci  erdä  iki liţey  bulunȇr.  Baranovski  adına hem  Yanakoglo  adına  Kopçak küüyündän. Источник grt.md