Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.  

Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.

 “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.

 

“Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”.

Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär.

“Bu gün biz kutlȇȇrız hepsi kuçuk yaşayannarı. Biz hazırladık gözäl programayı. Uşaklar işideceklär eni turküleri, göreceklär oyunnar, olacek konkurslar”, -söledi Marina Manjul.

Yortuya katıldılar Komrat muzika – drama teatrusunun aktörları.

“Büün hepsi çalışȇrlar, ki kasabamızın en küçük yaşayannarı şen olsunnar hem kısmetli. Büün onnarın günü”, — nışannadı teatro oyunüsü Sergey Arnaut.

Uşaklara deyni geçirildi türlü yarışmaklar.

“İki rebusun cuvaplarını  lääzım  bulsunnar, Ko şennensinnär, resimnesinnär, kaçınsınnar. Onnarı ileri dooru  bekleer yaz hem dinnenmäk vakıdı”, — açıkladı teatro oyunüsü Anna Terzi.

Uşaklar sevindilär yortuya analarlan – bobalarlan barabar.

“ Biz geldik burayı oynamaa hem tatlı baaşışları daatmaa”.

 

“Bän isteerim geçirmää vakıdı dostlarlan, analarlan — bobalarlan hem yakın insannarlan”.

Olayın hepsi musaafirlerinä uşaklar, angıları Kultura evindä yaradıcılık sekţiyasına gelerlär, gösterdilär konţerti.
Источник grt.md
333

İlgili statyalar

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Komratta uşakların kanikullarını şennendirdilär surprizlarlan

Yaz vakıdında çoyu uşakların yok kolaylıkları analarlan — bobalarlan gitmää dinnenmää  başka devletlerä yada lagerlerä. Komrat muniţipiyasında  kararladılar  sevindirmää uşakları  da  geçirmää onnara  deyni meraklı olayi.  Tatlı baaşışlar hem sevinmelik verdilär  yortunun hazırlayannarı uşaklara.  Bölä oluşları bütün yaz vakıdında geçireceklär taa sık kasabanın uşaklarına deyni.  “Biz bölä oluşu kirez ayın çeketmesindä geçirdik, neredä vardı çok uşak. Onun için kararladık geçirmää taa bir bölä oluş uşaklara deyni. Büün diil her bir uşaan var kolayı gitmää dinnemää, onun için  alındı karar geçirmää yortuyu uaşklara deyni”, -açıkladı olayı hazırlayannarı temsil edän Marina Levintiy. Kloun büülü kahramannar geçirdilär uşaşklara deyni türlü yarışmakları, oyun fleşmobları…

«Rus masalı» akţiyasına görä Komradın küçük yaşayannarına gösterildi spektakli

Komrat kasabasının kultura evindä  “Russkaya skazka” (Rus masalı) akţiyasının çerçevesindä  Eni Yıla karşı “Bremenskie muzıkantı” spektaklisi gösterildi. Gösteriya 500 –dän zeedä uşak geldi. Eni yıl akţiyası “Russkaya skazka” Komrat kasabasının uşaklarına rus kukla teatrusu  “Bremenskie muzıkantı” spektaklisininnän geldi. Büü – küçüü gösteridän sora paylaştılar duygularınnan “Uşaklara deyni pek gözäl yortu, biz bekledik bu günü”. “Hepsi uşaklar sevdilär bu yortuyu . Hepsi uşaklar isteerim olsunnar kısmetli hem saalıklı”.  “Yortu pek meraklıydı, saa olsunnar onnar, kim düşünmüş geçirmää bu yortuyu”. “Bän pek beendim, pek gözäl yapmışlar. Hepsi uşaklara saalık”. Bu yortu gerçeklendi Moldovada Russiya devletin büük elçiliin, Rusiya Kultura hem Bilim merkezin,…

Komrat teatrusu şaştırdı Kıpçak küüyün küçük yaşayannarını spektaklisinnän

Saveliy Kösä adına Komrat muzıka-drama teatrusu gösterdi Kıpçak küüyün uşaklarına   spektakliyi.  Onnar havezlän hem büük sevinmeliklän geldilär bakmaa masalı. Teatr Kıpçak küüyündä uşaklara gösterdi «Altın koyuncuk hem ii çoban» masalı gagauz dilindä gösterildi. Pandemiya vakıdında yoktu nicä yapmaa büük topluşları, uşaklar özledilär bölä  kultura olaylarını. Küçük siiredicilär paylaştılar kendi emoțiyalarınnan. «Bän pek beendim masalı». «Bän beendim çobanı, çok beendim masalı». «Biz pek beendik bu masalı, pek isläydi». «Bän beendim masalı». Teatrunun aktörları  sevinerlär,  ani onnarda  genä var  kolaylık  sevindirmää siiredicileri.  Onnar annattılar, nеyä üüreder  bu masal. «En önemli, neyä  üüreder bu masal, ani  iilik hep  üsteleer fenalıı. Bu masalı biz …