Komrat kolledjindä andılar geçinmiş üüredecileri hem işçileri

M.Çakir adına kolledjta geçti geçinmiş uzmannarı anmak auşamı. Studentlar barabar üüredicilärlän bir cannı programma hazırladılar, angısında öttülär türlü gözäl kompoziţiyalar hem hronikalar bu uzmannarın ömüründän.

Konţert doluydu iilik atmosferasınnan, angısı aydın duyguları baaşladı hepsi pay alannara, anıldılar hepsi uzmannar, angıları çalıştılar koledjtä kendi becermeklerini uşaklara deyni vermää, ama angıları şansora yok insanın arasında, nışannadı kolledjın başı Mariya Tanasoviç.

“Muzika tarafından üüredicilär barabar studentlarlan kurdular bu konţerdı, deyni cannarımızda kalssın sade ii duygular o uzmannar için, angıları yok bizim aramızda bu dünnedä. Canımız acıyer, ani onnar yok, ama tutȇrız aklımızda onnarın yaptıklarını, hem sevineriz, ani onnarın üürenicileri büünkü günü bizimnän çalışȇrlar”, — söledi Mariya Tanasoviç.

Anmak konţerdın programması doluydu duygulu, cannı kompoziţiyalarlan. İi uurda çalıştılar kurmaa onu hem üürenicilär hem üüredicilär.

“Bu diil ilk olay, angısını anmak için yaptık. Oldu adet şansora, ani 3 yılın süresindä bölä auşamı geçireriz, angısından annadȇrız bizim kollegalar için şindiki uşaklara. Savaşȇrız aklıda tutmaa bu insannarı, angıları çok iilik yaptılar kolledja”, — annattı  muzika üüredicisi Polina İlyeva.

Büük şükürlüklän sölenärdi geçinmiş üüredicilär için, angıları çok zaamet koydular, çalışarak kolledjta, kendi can parçasını kendi işinä koyardılar. Sesleyeräk konţerdı, vardı nicä annamaa, ani onnarı çok sevärdilär, nışannadı 4-cü kursun studenti Elena Paçi.

“Tematikaya görä çaldım bir türkü, sayerım ani o yakıştı bu olaya. Hepsi insannar, kim buradaydılar, onnar getirttilär aklılarına o üüredicileri hem onnarın önemli işini. Çok ii yaptık. Umut ederim, ani gelecektä taa olacek bölä konçertlar”,- söledi 4-cü kursun studenti Elena Paçi.

Konţert geçti ii uurda, braktı sade en gözäl duyguları hem pay alannarda hem da sesleyicilerdä, paylaştı  ilk kursun studenti Sofiya Yovçu.

“Çok dalgalandık, duygularlan doluyduk. Savaştık tematikaya görä ii muzika uuurunu göstermää. Sanȇrım becerdik”, — payaştı Sofiya Yovçu.

Bölä anmak konţertı kolledjta geçirildi şansora üçüncü sıra.
Источник grt.md
205

İlgili statyalar

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Video: Kıpçakta andılar 1946-47 yıllarda aaçlıktan ölmüş küülüleri   

Kıpçak küüyündä geçti olay, baalı aaçlık vakıdına 1946-47 yıllarda. Aaçlık kurbannarın günü Gagauziyada canavar ayın 19-da  bakılêr 2019 yıldan Halk Topluşun kararına görä. Kıpçak   küüyündä    1946-1947   yıllarda   aaçlıktan 2-binädan  insan öldü.  Yaşayannar, kim atlattı o çirkin vakıtları,  paylaştılar aklına getirmelerinnän, nesoydu  yaşamak  ozaman.  Annadarkana o kahırlı     vakıtlar için, onnar zorlan tutardılar yaşlarını. Onnar  isteerlär, ki      dünnedä zeedä bölä çirkin vakıtlar olmasın. PANTELEY  YANULOV,  Kıpçak küüyün yaşayanı: “Vakıtlar zoordu,  hepsi aaçtı, herersi daanıktı, askerlär da aaçtılar, diil sade biz. Pek aazdı imek, porțiyalar küçüktülär”.   Kıpçak  küüyün  kultura evin yaradıcılık uurunda uzman Dina Çeavdar yaptı buluşmayı kıtlıı atlatmış yaşayannarlan. O  nışannadı,   ani   pek   önemli    seslemää insannarı, angıları…

Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti. 1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr. Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın. «Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä…

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…