Komrat ilk keret kabledecek Moldovannın kasaba dışında yapılan rally çempionatını

İlk keret Komrat kasabasında gececek Moldovannın kasaba dışında yapılan rally çempionatın üçüncü etapı Off-Road — 2022. Bu oluş Komrat gölün dolayında geçecek.

Çempionatta pay alaceklar 30-za yakın ȇkipaj. İlkin pay alanlara lääzım GPS sistemasına görä aramakları gecirmää.

Yarışmaklar başlayaceklar saat onda da başarılaceklar 18-dä.

“Hazırladık  30 nokta — daa içindä, göldä, çukurda. Herbir insana vereceklär GPS. Biz  lääzım olacek bulalım onnarı», — açıkladı payalan Sergey Konstantinov.

İkinci günün süresindä çukurda gececeklär türlü maasus zorluklarlan olaylar. Pay alanlara lääzım göstermää kendi bercermeklerini. Komrat komandasında pilot Viktor Zadır hem şturman Sergey Konstantinov.

“Kim enseecek bu sport olayda, kabledecek  diplomları hem kubokları. Hepsinizi Pazar günü Komrat gölündä  bu olayda bekleeriz hem teklif ederiz»,  — danıştı yaşayannara Sergey Konstantinov.

Off-Road — bu kasaba dışında ȇkstremal koşullarda geçirilän rally türlü zorluklarlan yolda.
Источник grt.md
200

İlgili statyalar

Dört kız komandası yarıştışlar Komrat kuboo için voleybol turnirindä

Komratta  voleybol turnirı kız komandaların aralarında geçti. Onun neeti — ilerletmää hem genişletmää  voleybolu Komrat yaşayannarın aralarında,  meraklandırmaa uşakları sportlan zanaatlansınnar,  hem kaldırmaa  muniţıpal  sport okulun uurunu. Yarışmakların hazırlaycıları oldu Komrat primariyası  hem sport okulu. Voleybol  turnirindä  Komrat kuboona pay aldı 4 komanda Komrattan, Kıpçak küüyündän, Bessarabka hem Çadır kasabalarından. “Turnirä hazırladık  baaşışları:  ilk er için — kubok, ödül hem diplom. Hep ölä primariya  verer para  baaşışlarını ilk er için-1500 ley, ikinci-1300 ley, ücüncü-100 ley”, — açıkladı Komrat  muniţipal sport okulun başı Gennadiy Tulba.  Kutlamak laflarınnan  pay alannara danıştı Komrat nasaatın azası Sergey Külaflı. “Dilerim sizä ii pay alasınız yarışmaklarda,…

Video: KOMRATTA COVİD-BÖLÜMÜ DOLU

Covid-bölümü Komrat kasabasında dolu. Bunu için haberledi Komrat doay bolniţasının direktoru Nina Raylän.   Komrat Covid-merkezindä 62 er vardı — hepsi dolu.   Her gün ama eni hastaları getirerlär. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru: «Durum diişilmeer. Er yok. İnsan  yatȇr hayatta da. Bölä da olȇr». Nina Raylän hep ölä nışannadı, ani kabledän vakţinayi insan taa kolay hastalıı atladȇr. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru:«Biz inançlan var nasıl sölelim, ani vakţinadan var büük fayda insana. Eer onnar hastalanarsaydılar — taa iy geçireceklär». Komrat Dolay bolniţasının baş doktoru Nina Raylän nasaat eder insan esaba alsın profilaktika işlerini bölä nicä sık ikamaa ellerini, giimää  maskaları. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş…

 “Girginnik şkolasının” pay alannarı: “Üürendik faydalı işlerä hem nicä kendimizi eldä tutmaa”

İki günün süresindä Gagauziyanın liţeylerinin 120 üürencisi kablettilär bilgileri nicä ilk mediţina yardımını vermää, yol razgelmeleri olaylarında yaşayannara yardım etmää.   Bunnardan kaarä geçirildilär sport yarışmakları hem intelektual konkursları da. Girginnik şkolasını geçirdilär “Olimpieţ” dinnenmäk lagerindä. Uşaklara gösterildi hem annadıldı nesoy lääzım götürmää kendini türlü hatalı olaylarda. Bundan kaarä uşakların oldu kolaylıkları zanaatlanmaa sportlan da. “Burada uşaklar kablettilär pek lääzımnı bilgileri. Uşaklara deyni bu iş pek meraklı oldu”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakannıın başı Sergey Stoyanoglo. Çıkışlara görä ilk er verildi Kıpçak küüyünün Baranovskiy adına liţeyin üürenicilerinä. Onnar kablettilär başkan baaşışını 3 bin ley. İkinci eri kazandı Gaydarci adına…

Gagauziya üçilişçelerin üürenicileri intelektual oyununda Dionis Tanasoglu için bilgilerinnän yarıştılar

Komrat Gençlik merkezindä intellektual oyunnar geçtilär. Soruşların taa çoyu baalıydı gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglonun yaradıcılıınnan ona görä, ani gagauz klassiin duumasından 100 yıl tamannanȇȇr bu yıl. İlk eri kazandı Svetliy koledjın üürenicileri, ikinci oldu Komrat zanaat uçilişçesi, üçüncü oldu Komrat M. Çakir adına koledj. Gençlär gösterdilär kendi bilgilerini gagauz yazıcı Dionis Tanasoglunun yaradıcılıı için, annattı intellektual oyunnarın asoţiyaţiyasının başı Evgeniy Poläkov. «Dionis Tanasoglu büük adamdı. O yazdı ilk gagauz romanı “Uzun kervan”. O Komrat Devlet Universitetin ilk rektoruydu. Lääzım unutmamaa onun işlerini», — nışannadı intellektual oyunnarın asoţiyaţıyanın başı Evgeniy Poläkov. Gagauziya gençlik hem sport bakannıı teklif etti intellektual oyunnarı geçirmää.…

Komratta “Meşeni” gölündä buuldu üç kişi. Poliţiyada hem Hatalı olaylar bakannıkta açıkladılar olayı

Komrat kasabasının kenarında «Meşeni» gölündä aktarlandı  kayık, angısında  insan vardı. Bu  beterä  iki büük adam hem bir küçük uşak buuldu.  Komradın poliţıya bölümündä açıkladılar belanın sebeplerini. Orak  ayın 1-dä  «Meşeni» gölün boyunda dinnenän insannar  gelmişlär  karara kayıkta gezinmää.  Ona pinmiş  1994 hem 1995-ci  yılda duumalı iki büük insan hem  üç uşak. «Kayık aktarıldı. 27 hem 28  yaşında adamnar  hem  2019-cu  yılda duumalı uşak buuldular», — açıkladı Gagauziyanın poliţiya bakannıın uzmanı Anna Angelova. Buulmuşları çıkardılar  sudan ozaman açan  aaraştırma — kurtarıcı  oluşlar  geçirlendi. Onnar Hatalı olaylar  bakannıın uzmannarı  geçirdi. İki  uşaa kurtarabildilär. «Bizim uzmannar  17:15  ilkin  buulmuş uşaa sudan çıkardılar. Yakın…