Komradın merkezindä izinsiz kesildi iki büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä  kasabanın alış – veriş merkezin önündä iki büük aacı kestilär. Onnarın erinä gencecik tuya aaçlarını diktilär. Primariyada nışannadılar, ani vermedilär izini aaçların kesmesinä. Kim bunu yaptı, aaraştırȇr poliţiya.

Problema, baalı aaçların kesmesinnän, hepsi yaşayannarı dalgalanȇr.

«Bu diil dooru. Eşillik lääzım çok olsun».

 

«Bän sayȇrım, ani tuya aaçazları yok nicä yaraştırmaa büük üüzek aaçlarlan».

Laf gider iki aaç için, angıları kesildilär «Южный» alış-veriş merkezin yanında. Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, var mi onun haberi bu olaydan.

«Bän ölä bir izin vermedim dä bilmeerim ne oldu”, — söledi Anastasov.

Tabiyatı korumak kurumun uzmanı Nikolay Gerçoglo söledi, ani aalaşmaklarınnan ya da bildirimnän bu kuruma kimsey danışmadı.

Aaçların kesilmesinin sebeplerini açıkladı alış-veriş merkezin binasının saabisi Andrey Valkov.

«Sayȇrım, ani dooru yaptım, neçin ani aaçların dalları ilişärdilär elektrik tellerinä. Bu korkunç. Onnarın erinä bän diktirdim orayı tuya aaçlarını paasınnan 3,5 bin ley”, — açıkladı Valkov.

Kanon yasak eder insannara kendi başına görä kesmää aaçları devletä baalı erlerdä, bunu için lääzım maasuz izin alınsın sorumnu kurumnardan.
Источник grt.md
218

İlgili statyalar

Komradın merkezindä kesildi taa bir büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä genä kesildi büük fidan. Bu artık ikinci oluş iki aftanın içindä, nicä kasabanın merkezindä kesiler çok yıllık fidannar, angıları bulunȇrlar o erlerdä, neredä çok insan gezer. Büün sabaalen dä kestilär taa bir büük ceviz aacını, angısı yaz vakıdı verärdı gölgä medik merkezin yanında sırasını bekleyän insannara. Erli kuvetlär söleerlär, ani kayıllık kararını bu aaci kesmää deyni verdi ilkin muniţipal nasaadı, sora Moldova ekologiya agentstvosu. Bunu söledi Gagauz radiosuna kasabayı tertiplemäk bölümün uzmanı Aleksandr Peykov. “Burada vardı iki ceviz aacı. Biz onnara analız yaptık, da Moldova ekologiya agentstvosu verdi kayıllık onnarı kesmää. Onnar artık kuruyardılar, da vardı nicä…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…

Paskelleyä karşı Komrat gözelleşer

Paskellä  yortusuna karşı bizim kasabamız taa gözäl olȇr. Komratta eni brusçatka koyuldu. Gagauziyanin yaşayannarı pek sevinerlär, ani Paskellä yortusuna karşı eni brusçatka koyulȇr. “Ko diişsin dolayanı. Pek islää”. “Taa ilin gezecez”. “Bu pek islää. Bän ölä sayȇrım”. “Bu pek lääzım insannara”. Eni brusçatka koyuldu klisenin önündä. «Paskeleya karşı bu iş yapılȇr. Andrey Valkov bu neetlerä 70 bin ley verdi», — açıkladı bu işleri yapan kurumun sayıcısı Marina Levintiy. Komrat primariyasının tertiplemäk uurunda baş uzmanı Aleksandr Peykov annatı, ani bu iş yardım eder gözelletmää Komradı. «Paskelä  için bu bizä bir büük baaşış .Eni elektrık sisteması  hem brusçatka koyuldu”, — söledi Peykov.…

Gagauziyada daaların 23 bin ektarında belli ettilär kanona karşı aaçların kesmesini

Yavaş-yavaş Moldovanın daa çorbacılıkların aaçları eksilerlär. Hırsızlar gecä-gündüz aaçları azaldȇrlar. Böleliklän savaşêrlar poara kazanmaa, satıp oduna fidannarı. Gagauziyada 23 bin ektar daa var, onnarın da aralarında belli edildi bütün yıl hırsızlıklar. Nicä nışannadılar uzmannar Moldsilva agenstvosundan, bu oldu artık biznes, neyi onnar çalışêrlar durgutmaa. Söz gider aaçalrın yıkması için, angıları bulunêrlar devlet, kasabaların hem memlketin fondlarında daa zenginniindä. Hep ölä sıralara katılêrlar parklar, alleyalar, daa boyların ekimleri, yol boyundan aaçlar, bakmayarak ona, onnar kendileri mi osadı insannan eikili mi. “Kanona karşı aaçların yıkması, çamnarın kesmesi hem başka çok yıllık fidannarın yok etmesi. Cezaların sayısı esaplanêr bakarak nekadar kub aaç kesildi,…

Ușakların hakları lääzım korunsun

Gagauziyada işleer bir sıra kurum, angıarı lääzım korusunnar uşakların haklarını. Açıklayarak temaları, angıları baalı uşakların zorlanmasınnan, ilkin lääzım esaba almaa onnarın haklarını, haberledi Uşakların zorlanmasınnan güreşmäk merkezin temsilcisi Rodika Koreţki-Mokanu. «Açıklamaa bu problemayı lääzım. Bu önemli bir proekt. Bizä önemli, ki bu soruş çözülsün taa daa hızlı, izmetlär lääzım bu soruşlara  taa da  hızlı cuvap etsinnär. Lääzım herkez uşak kabletsin yardımı hem  onun için lääzımnı koşullar olsun». Komradın primarı Sergey Anastasov nışannadı, ani Komratta uşakların haklarını korumak  komissiyası var. “Bizdä primariyada  bölä komissiya var. Orayı girerlär soţiyal bakannıktan, poliţiyadan uzmannar. Bu problema çözüler. Biz işleriz barabar». Uşakların haklarını çalışȇrlar korumaa…