Komradın baş sokaanda eski evin yıkılması riski var nicä yaşayannara zarar getirsin

Komratta var yıkılan eski evlär hem maazalar, angılarını yok kim düzsün. Bu problema uzun vakıt kasabanın çok yaşayanını raatsız eder hem Komradın önderciliin hep „baş arısı” olarak kalȇr. Lenin sokaanda bölä problemalı yapı var 8-ci uşak başçasinin hem reabilitaţiya merkezinin yanında. Eski evin dış duvarın temeli başladı yıkılmaa onun altında bulunan maazaya oluşturup trotuar yanında büük delii. Evin yanından geçän insannarda bu durum git-gidä korkunç olayına var nicä dönüşsün. Bu problemanın çözmäk yolu var mı hem var sa — nesoy o, aaraştırdı Tatyana Dobrova.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Çıkış bir – İhtärların evinä gitmää. Nekadar zor bizim pensida insannara,ani bölä düşünmeklär geldi fikirinä.

Pensiyada bulunan  insannar  korkȇrlar, ani  bölä  üüsek  paalarlan  kışı  geçirämiyäceklär. İmmä  almaa  hem  harçları  ödemää  zor  olacȇk. Korku var  ,ani  kendi  başına  çıkış  bulunmayacȇk. Üüsek  paalar  gaza hem  şavga Gagauziyanın  pensionerlarını zorlan  İhtär  evinä  yollandıracȇklar. Hazırmı  soţıal  kurumu  yaşlı  insannarı  kabletmää  ,üürendi  bizim  korespondentimiz. Gagauziyanın  yaşayanı  Mariya  Kara  50  yıl  çalışmış  Komrat  muniţıpiyasının  7-ci  uşak  başçasında. Beş  yıl geeri  Komradın  İhtärlara deyni  evinä  yaşamaa geldi. İnsan mutlu  evin  koşullarınnan. Mariya  Konstantinovna söledi,ani yalnız  kışı geçirmää  zor olacȇk. Paalar üüsek. MARİYA  KARA  Komradın  İhtärlara deyni  evin yaşayanı  : — » Durum kötü, bän sizä  söleyecäm. Bän buradayım,ama uşaklarım  orada. Düşünerin nicä …

(Video) Büün Komratta iki yolrazgelmesindä yaralandı uşak hem polis uzmanı

Komratta büün oldu iki yolrazgelmesi. Birindä yaralandı uşak 11 yaşında, öbüründä polis uzmanı. Bir yol razgelmesi oldu  Lenin sokaanda, angısında yaralandı  uşak 11 yaşında. Nicä haberledilär poliçiya izmetindä, Opel Vectra arabasını kullanardı 18 yaşını  tamannamamış Komradın yaşayanı, nagısının hakkı arabayı kullanmak için yok. O göremedi yolu geçän uşaa da urdu onu hızlı gidärkana.  Uşacıı  kötü halda götürdülär Komrat bolniţasına. Doktorların laflarına görä uşaan durumu aar, onu  götüreceklär Kişinöva. “Uşaa getirdilär yol razgelmesindän sora. Uşak buluner komada.  Çok yaraları vardı.  Çaardık san aviaţıyayı,yaptık hepsi lääzımnı kontrolleri. Bekleriz ki geçirmää onu Kişinöva, uşak 2009 yılda duumalı, 11 yaşında”, — açıkladı Komrat dolay…

Komratta Fedko sokaanda düzmäk işleri gider

Komratta Fedko sokaan yaşayannarı 3-cü yıl bekleerlär örümäk yolunu yapsınnar. Bu işlär geçennerdä başladı. Proektin geliştirmesi için Svetlana Dimitroglo annadȇr. Fedko sokaan merkez kısımında eni örümäk yolun düzülmesi için yaşayannar 3 yıl kaçınȇrlar. İşlär artık başladılar. «Trotuarda yoktu nicä ne uşakar gezinsinnär, ne koläskaylan gezmää, yayan yoku nicä örümää. Problemni erdi». «Bu yoldan uşaklar gezemärdilär, insan panayıra gider, çok kişi buradan geçer. Burası merkez er. İslää, ani bizi da işittilär da enilederlär trotuarı. Trotuar halizdän problemniydi». «İslää, ani yolu yapȇrlar, zordu gezmää». Eski trotuarı daadȇrlar hem paklȇȇrlar kasabanın Komunal izmetin çalışannarı. Brusçatkayı hem bördürları podrädçik yapacek. SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının…

Komradın parkında içmäk su sızıntısı genä işleer

Komrat kasabasının merkez parkında şindiki içmäk su sızıntısı buluinȇr eski pınarın erindä. Her yıl ilkyazıdan güzädän yaşayannarın vardı kolaylıkları bu suyu parasız içmää. Bu yıl bu su sızıntısı taa kirez ayın ortasında koşuldu. Angı sebeplerä görä, aaraştırdı GRT kanalın çekim grupası. Yaz vakıdı insanı sıcaklan sevindirer. Ama açan olȇr pek sıcak, çoyu zeetlener susuzluktan. Taazä suyu merkezdä bulunan insannar vardı nicä içsinnär parkta bulunan sızıntıdan. Bu yıl bu sızıntı pek geç işlemää başladı. Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, ani sızıntı işlemääzdi kırıkların beterinä. Yoketmää tehnika problemalarını kolaymış. Çekim grupamızın primariyaya danışmasından bir saat sora uzmannar düzdülär sızıntının kırık krannarını da…

Komradın merkezindä kesildi taa bir büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä genä kesildi büük fidan. Bu artık ikinci oluş iki aftanın içindä, nicä kasabanın merkezindä kesiler çok yıllık fidannar, angıları bulunȇrlar o erlerdä, neredä çok insan gezer. Büün sabaalen dä kestilär taa bir büük ceviz aacını, angısı yaz vakıdı verärdı gölgä medik merkezin yanında sırasını bekleyän insannara. Erli kuvetlär söleerlär, ani kayıllık kararını bu aaci kesmää deyni verdi ilkin muniţipal nasaadı, sora Moldova ekologiya agentstvosu. Bunu söledi Gagauz radiosuna kasabayı tertiplemäk bölümün uzmanı Aleksandr Peykov. “Burada vardı iki ceviz aacı. Biz onnara analız yaptık, da Moldova ekologiya agentstvosu verdi kayıllık onnarı kesmää. Onnar artık kuruyardılar, da vardı nicä…