Nezman gelecek Rusiyadan gaza indirim? [3]Bu yılın fevralindä gagauz deputatlarının grupası yazdılar Rusiyanın güçlerinä gaza indirim için bir yazı. Viktor Petrov, Elena Yürçenko hem Leonid Kiosä zaiberlän sarfoşlandıynan insannarın problemalarınnan ilgilenip, Rusiya hem Gazprom başlarına danıştılar ani versinnär bizä gumanitar yardımı olarak gaz, ya da, en azdan ona indirim yapsınnar. Ama da, ısıtmak sezonu geldiynän, bizim rus "dostlarımızdan" biz gazı kabletmedik, sadecem Putinin barsaklarından gazı kablettik. Çıkȇr ani geldi vakıt kötülemää bizim prezidentimizi Maya'yı Sandu ki o kabatlıymış ani prost yıkamış Putinin ayaklarını, da suyunu içmemiş.

Biz açıkgözlü bu durumu siyrederiz da bekleeriz nezaman bizim gagauz delegaţiyamız sapunnan, leennän hen penzaylan Kremlinä yollanacek, Putinin banya proţedurası için.
1208

İlgili statyalar

Moldova hem Türkiye prezidentleri regionda olan durumu için bakışlarınnan paylaştılar

Moldovanın devlet başkanı Maya Sandu pazertesi auşam telafondan  görüştü Türkiyenin cümhurbaşkanınnan Recep Tayyip Erdogannan. Prezidentlär paylaştılar bilgilerinnän regionda var olan durumu için hem Moldovaya Ukrainadan gelän insannarlan.     Maya Sandu nışannadı, ani Moldovaya cenktän kaçan insannarın sayısı pek büük dä onnarı kabletmää deyni devletimizä halklararası yardımı läzım. Bununnan birerdä Sandu şükür etti Türkiyenin kuvetlerini Moldovada bulunan Ukraina vatandaşlarına verilimş gumanitar yardımı için poşetli imek mallarınnan, angısını respublikaya geldi Baba Marta ayın 1-dä. Bundan başka iki devletin liderleri lafettilär Moldova – Türkiye arasında var olan ilişkileri için energetika, ekonomika hem ticaret uurlarında. Источник grt.md

Maya Sandu deputatlarlan buluştu

KDU-dän sora MD prezidenti buluştu GHT deputatlarınnan da. Ne iş için laf gitti buluşmakta bizim sıradakı süjetimizdä. Açıklayarak kendi umudunu ikitaraflı başarılı işbirliin gerçeklenmesinä, MD prezidentinä danıltı gagauziyanın başkan İrina Vlah. İRİNA VLAH Gagauziyanın Başkanı: — “Bän bilerim, ani bizi dalgalandırȇrlar birtürlü problemalar.  Bizim baş daavamız açıklamaa onnarı. Ki bizim yaşayannarımız kendilerini islää duysunnar da devletimizdän kaçmaa istämesinnär, ama burada kendi geleceklerini görsünnär. İsteeriz, ani bizim uşaklarımız serbest devlet, gagau hem rus dillerindä lafetsinnär. Bunun için biz lääzım taa sık buluşalım hem hepsi bu problemaları açıklayalım. Umutlanȇrım ani bu iş olacȇk”. GHT başı Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani Gagauziyanın yaşayannarını pek…

İnanêrız, ani gelecek 50 yılın içindä muzeyin duvarında peydalanacek gagauzça yazı da

50 yıl geeri, 1973-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dä, kuruldu “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”, ani yavaştan hem susaraktan savaşêr korumaa bu kasabanın hem dolay erlerin istoriyasını. Büünkü gündä muzeyin fondlarında var altı bindän zeedä eksponat, angılarının arasında, belliki, en önemnisinnär gagauzların evelki yaşamasınnan ilgili olannar. Kutlêêrız gagauz kulturasını hem muzeyin yaşamasın ilerledän zaametçilerini bu tombarlar yıldönümünnän hem inanêrız, ani gelecek elli yılın içindä muzeyin ön duvarında peydalanacek gagauzça yazı da: “Valkaneş kasabasının tarafı aaraştırmak muzeyi”. Çünkü biraz ayıp geler, ani romınca yazı var, rusça yazı var, ama gagauzça yok. Sansın orası gagauziya diilmiş. Kıtluca olsun! Источник anasozu.com

Tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durum koyuldu

Canavar ayın (oktäbiri) 13-dä Moldovanın Üstolan Durumu uurunda milli komisiyası aldı Karar, ani Moldovada tabiat gazı bölümü uurunda Üstolan durumu koymaa. Karar alındıktan sora Moldovanın vițe-premyer-ministrusu, infrastruktura hem regionnar ilerlemesi işlerindä ministru Andrey SPINU dedi: “Biz, tabiat gazı bölümü uurunda Moldovada Üstolan durumunu açıklêêrız, ani türlü sțenariyalara hazır olalım deyni. Hazır olmak durumu demeli, ki vatandaşları korumak için kuruluşlar konkret ölçüleri var nicä alsınnar”. Ministrunun açıklamasına görä, ilk adımda, kuvetlär vatandaşlara yardım karşılaması süstemasını düzenneyeceklär hem fondları kuraceklar. Источник anasozu.com

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…