Kirsovo küü için tiprlandı jurnal. O yardım edecek ilerletmää küüyü

“Tukannarın organizaţiyaları birlii” assoţiaţiyası barabar Kirsovo küüyün primariyasınnan geliştirdi jurnalın tiparlaması için proektı, neredä açıklandı cümnä, êkonomika hem kultura bölümnerin ilerlemesi. Baş neet — açıklamaa küüyün durumunu her taraftan hem belli etmää belli çözümleri  onun  ilerlemesi için.

«KİRSOVO 1811-2022»“Almanahı Tukannarın organizaţiyaları birlii” assoţiaţiyası barabar Kirsovo küüyün primariyasınnan tiparladı, ki derindän göstermää küüyün baş dertlerini.

“Bän pek sevinerim, ani barabar çalıştıımız işi başarabildik. Bu var nicä sölemää tukannarı hem gagauzları birleştirilecek istoriyada, Moldova devletindä. En önemli, ani iş sırasında belli edildi insannar hem problemalar, angılarınınnan lääzım işlemää. Nedän sora var nicä yazalım bir istoriyamızı, neredä derindän gösterelim bulgarların, tukannarın hem gagauzların taraflarını”, — nışannadı bilgiç öndercisi Nikolay Rusev.

Proektın kurulması için seçildilär süjetlar, olaylar, kararlar, angıları açıkladılar en önemli hem renkli olayları,  büük maanalarını şindiki zamanının ilerlemesindä.

“Sizin istoriyanız açıklanıldı temeldän, kurulmasından, şindiyadan. Saa olunuz, ani annadınız durumu. Bizim da baş amacımız- diil sade tiparlamaa kiyadı, var plannarımızda toplamaa bütün informaţiyayı. Kuralım bür istoriyamızı Moldovanın tukannarına hem gagauzlarına deyni, da tiparlayalım bizim evlatlarımıza istoriya kiyadını.” — Pötr Popov baş redaktor.

Hepsi materialları hazırladı jurnal için statyaların avtorları hem primariya.

“50 sayfada yok nasıl açıklamaa uzun Kirsovo küüyün istoriyasını, şindiki yaşamayı  hem gelecek zamanın kolaylıklarını. Bu iş için vakıt hem çalışmak lääzım. Bu almanah büük maanalı oldu küümüzä deyni”, — söledi Sergey Sapunji, Kirsovo küüyün primarı.

O informaţiya, angısı tiparlandı jurnalda — sızıntı olacek üürenicilerin bilgilerinä deyni, nışannadı Tuzlov adına liţeyin öndercisi Oksana Razgradskaya. Bu üürenmäk kurumunda 99% uşak üürenerlär bulgar dilini.

“Biz hepsimiz işleeriz, da var umudumuz, ani evlatlarımız da seveceklär gelecek vakıtta zanaatını. Biz üürenicilerimizä dä söleeriz, ani halk, angısı bilmeer istorıyasını, geleceeni da görmeyecek”, — söledi liţeyin başı.

Jurnalda varolan material — fikirlär küüyün yaşayannarı için, nışannadı M.Tanasoglu adına liţeyin başı Mariya Boykova.

“İşlärkana kiyatlan, ilk lääzım kurulsun iş grupası, angısı kuracek herbir takrir planını herbir önemli kurum için, ki birtürlü olsun”, — söledi Mariya Boykova.

Jurnallan tanışmaa kolaylık olacek Kirsovo küüyün bibliotekalarında hem üüretim kurumnarında.
Источник grt.md
180

İlgili statyalar

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…

Kirsovo küüyündä kurdular cümneyi korumak sovedini. Ne iş o yapacek?

Büün, kıran ayın 14-dä, Kirsovo küüyündä kuruldu Cümneyi  korumak sovedi. Onun daavası çözmää problemaları, angılarınnan küüyün yaşayannarı  karşı gelerlär. Komrat dolayında artık dört cümneyi korumak sovedi var: Komratta, Svetlıyda, Ferapontyevkada hem Avdarmada. Komrat Poliţiyasının cümneyi korumak bölümün ofiţerı Marina Garbalı nışannadı, ani hepsi küülerin yaşayannarı birtürlü  problemalarlan karşı gelerlär. “En sık problemalar: insannar beenmeerlär, ani  yollarda maşınalar  hızlı  gezerlär, esaba almȇȇrlar  yol kurallarını. Alkogol içkilerini içerlär. Zorlatmaklar aylelerdä en büük problema, hem başkaları», — açıkladı Marina Garbalı. Küüyün cümnä aktivisti Svetlana Georgieva nışannadı, ani Cümneyi korumak sovedi lääzım olsun küüyüdä. «Bu  sovettä  toplandılar  kuvetleri  temsil edennär,  yaşayannar, kim var  nicä …

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…

Başküüdä açıldı Afgan cengin askerin Mihail Tanasoglonun hatırına muzey

Kirsovo küüyündä Mihail Tansoglo adına  gimnaziyasında açıldı hep onun adına hem hatırına muzey. Mihail Tansoglo 1982-ci yılda Afganistanda asker davasını yaparkana öldü. Onun kahramannıını evlad bolaylarına bildirmää deyni muzeydä toplu Mihail Tansoglonun asker işinnän baalı bilgilär, patretlär, ödüllär hem başka eksponatlar. 2018-ci  yılda  Kirsovo  küüyündä  başladılar leytenantın, pilotun, Mİ-24 ȇkipajın başın Mihail Tanosoglunun hatırına  muzeyi  düzmää. O  1982-ci  yılda  geçindi  Afganistanda.  Dört  yıl sıravardı muzeyi açmaa deyni işlär gitti. Bütündän remont  yapıldı  iki  odada. «Hatır güüderiz askerin yaptıklarına. Onnar diil lääzım  unudulsunnar. Bu  muzeylän  hepsi  Afgan  cengin  askerlerinä dä  kendi  saygımızı  göstereriz. Te onnara, kim geeri  döndü  saa, hem te…

Kongaz küüyün T. Adına liţeyında başarerlar işleri eni futbol meydanın başarmasında.

Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı  futbol sport  meydanın düzmesindä, angısı olacek FİFA standartlarına görä, T. Zanet adına üürenmäk kurumunda. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä  başarȇrlar  işleri eni futbol meydanın düzülmesindä.  Ne şindän sora yapıldı  annadȇr Polina Barbova. Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı   futbol  sport  meydanın düzmesindä , angısı olacek FİFA standartlarına görä. Proekt işlettirlener T. Zanet  adına üürenmäk kurumunda. Üürenmäk  proţesindä okulun  başın yardımcısı Mariya Çebanova şükür etti  erli kuvetleri hem Futbol federaţıyasını  bu önemli proektin giriştirmesi için.  O seviner, ani küüdä açılacek  professional  hazırlanmak meydanı. Küüyün yaşayannarı  sevinerlär, ani uşaklarda…