Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar.

Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora tablanının bezini çekti da… tablanın açılış sırası bitär-bitmäz gitti oradan…

Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı için Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasının üürencileri hem üüredicileri pek gözäl hazırlanmıştılar. Açılış sırasını götürdü gimnaziyanın direktoru Valentina Vasilyevna MOLODIKA. Sırada üürencilerin Moldovanın hem Gagauziyanın Gimnalarını çaldıktan sora hem “Bän Gagauzum” eminini sölediktän sora, Gimnaziyanın hayatında, o erdä, neredä taa ileri durarmış Dionis TANASOGLUnun bobasının, Nikolay TANASOGLUnun evi, açıldı gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun anmak tablası.

Taa ötä, Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili büük sıra geçti küüyün Kultura Evindä. Buradakı sırayı götürdü gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Antonina RADOVA.

Sıranın ilk payında, gözäl donaklanmış sțenada gimnaziyanın üürencileri annattılar Dionis TANASOGLUnun peetlerini, çaldılar onun türküsünü “Kurbaacıklar” hem yaptılar insțenirovkalar yazıcının başka yaratmaklarına.

Küüyün “Kiriyettän seslär” ansablisi çaldı Dionis TANASOGLUnun “Ay, Komrat, Komrat” türküsünü hem başka halk türkülerini. Pek gözäl oldu, açan arhiv vidiosundan Dionis TANASOGLU çeketti çalmaa gagauz halk türküsünü “Kız oturmuş sundurmada…” da sora o türküyü ilerlettilär ansamblinin türkücüykaları da başardılar türküyü Dionis TANASOGLUylan bilä.

“Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” sırasının ikinci payında söz verildi o günkü kultura yortusunun musaafirlerinä hem ev saabilerinä, ani bilärdilär Dionis TANASOGLUyu. Onnarın arasında vardılar Çadır rayon administrațiya başın yardımcısı hem Kiriyet küüyün eski primarı Grigoriy RADOV, Kiryettän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Mihail JELEZOGLU, yazıcı Todur MARİNOGLU, akademik hem yazıcı Todur ZANET, GHTnın eski deputatı İvan BURGUCU, Dionis TANASOGLU adına gagauz milli teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV, Avdarma istoriyası Muzeyin direktoru Elena KARAMİT, Kiriyet küüyün primar Valentina KAYKI, Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyanın direktoru Valentina Vasilyevna MOLODIKA hem taa başkaları.

Hepsi bu sıralar bittiktän sora küüyün primariyasında bir anmak masası kuruldu.

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları
Источник anasozu.com
258

İlgili statyalar

Kiriyettä Dionis TANASOGLUya byust açıldı

Büük ayın (yanvar) 13-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda açıldı bronzadan byust gagauzların anılmış yazıcısına Dionis TANASOGLUya. Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda yazıcının byustunu kurmaa deyni Gagauziya Halk Topluşun Kiriyet küüyündän deputatına Mihail JELEZOGLUya bir tekliflän danıştı bu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykası Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜ. Nedän sora, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU Gagauziya öndercilerinä bu işlän danıştı da Gagauziya İspolkomu proekt için gagauz halkın paralarından para ayırdı. Lääzım urgulamaa, ani yazıcı Dionis TANASOGLUnun ana-boba evi durardı taman o erdä, neredä büün gimnaziya bulunêr da byustun burada açılması halizdän bir simvoldur. Dionis TANASOGLUnun byustun açılış…

Kiriyet-Lunga Küüyünün okulunda Dionis Tanasoglunun büstu koyulacek

Kiriet-Lunga küüyünün DionisTanasoglu adına gimnaziyasında yılın sonunadan yazıcının büstü koyulacek. Bu olay adanacek Dionis Tanasoglunun 100-cü yıl dönümünä. Dionis Tanasoglunun büst koyulması gimnaziyanın kapu önündä simbol gibi olacek, neçin ki 100 yıl geeri bu erdä onun ana-boba evi durardı. Büünkü gündä bu erdä her gün gimnaziyanın lineykaları geçerlär. Dionis Tanasoglu kendi izmetini dolayına hem küüyünä baaşladı. Onun en önemli yaratmaların arasında “Uzun kervan” romanı, “Bucakta yalın” hem “Oglan hem Länka” pyesaları.  Dionis Tanasoglunun adı hem yaratmaları hergün yaşadılȇrlar gimnaziyanın üürenicilerinnän. Fikiri koymaa gimnazıyada Dionis Tanasoglunun büstünu açıkladı Gagauziya Halk Topluşunun deputatı Mihayil Jelezoglo, Gagauziyanın  bakannık komiteti bu iştä yardım etmää…

Kiriyet küüyünün aaçlaa kurbanı – 848 can

Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nä (Canavar ayın (oktäbri) 19-zu) karşı, Canavar ayın (oktäbri) 17-dä, Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasının üürencileri dolaştılar küüyün mezarlıında Aaçlık kurbannarın toplu mezarını, nereyi 1989-cı yılda Aaçlık kurbannarına koyuldu anmak taşı. Bu oldu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykasının Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜnün 8-ci klasta “Aaçlık kurbannarı” temasına aklına getirmeklär uroo çerçevesindä. Kiriyet küüyün aaçlık kurbannarın toplu mezarı başında 8-ci klasın üürencileri, mezara çiçek koyup hem mum yakıp, saygı duruşu yaptılar, nedän sora annattılar kendi senseleleri için, angıları 1946-1947 yıllarında aaçlıktan öldülär. Onnar adadılar kendi üürediciykasına, ani her yıl aaçlık kurbannarın mezarını dolaşmaa, mezarlıı pak tutmaa.…

DİONİS TANASOGLUYU AANDILAR ANA KÜÜYÜNDÄ

Kiriet küüyündä  aandıar gagauz yazıcısını, şairi, dramaturgu D. N. Tanasogluyu. Küü gimnaziyasının uşakları barabar üüredicilärlän hazırladılar programayı, angısı duygulandırdı hepsi musaafirleri. Bu yıl gagauz yazıcısı, şair, dramaturg, gagauz dilindä ilk romanın avtoru D. Tanasoglo tamannaceydı 100-cü yıldönümünü.  Onun ana Kiriet küüyün gimnaziyasında açtılar onun adına anmak taftasını. Bu ideyaylan çıktılar insannar, angıları bilerlär onu hem sayȇrlar, ani bu adamı lääzım herzaman tutsunnar akıllarında evlad boyları da. Tanasogluların soyu anıldı bütün küüya , nışannadı liţeyın direktoru Valentina Molodıka. Gimnaziyanın üüredicileri hem üürenicileri hazırladılar muzika-literatura spektaklisini, angısında annadılȇr D. Tanasoglunun yaradıcılık yolu için. Gagauz dili üüredicisi Anna Gümüşlü nışannadı, ani  taa küçüklüündän…