Kıpçakta eni proekta görä plastmastan gübürleri ayırı toplayaceklar

“Kıpçak küüyün cümnä izmetlerinin eniletmesi, geçirip çetin gübürleri” proekt geliştiriler küüdä. Yaşayannar kabledeceklär konteynerları, da olacek kolaylıkları ayırmaa plastması hem mışamaları sıbıdarkana. Butakım proektta bakılı kazançlar da gübürlerdän, angıları yardım edecklär düzmää sokakları.

Bu proektın bütün paası kurêr 32 bin dollar. Bu sayının içinä girer donorların grantı, primariyanın hem Bakannık komitetının kontribuţiyaları, yaşayannarın payı.

ANATOLİY TALMAÇ Kıpçak küüyün primarın yardımcısı: “Biz taradık büük proektı PROON kurumundan. Koşullar zordu, ama şindi yakın 120 konteyner erleştirecez küüdä, ani yaşayannar  plastikleri hem mışamaları ayırı sıbıtsınnar”.

Proektın çerçevesindä donorların hem vatandaşların yardımınnan plannara koyuldu satın almaa yakın 30 konteyner. Nicä nışannadı Anatoliy Talmaç, yakınnarda neetleniler katılmaa taa proektlara, angılarına görä olsun kolaylık satın almaa tedarlıkları plastik kıyması için. Kıyılmış gübürlerdän dä yapmaa çuvalları küüyün hem primariyanın kullanması için.Olmasın çok zännık.

ANATOLİY TALMAÇ Kıpçak küüyün primarın yardımcısı: “Biz savaşacez insannarın havezlerini uyandırmaa, ki katılsınnar bu proektlara, ani kendileri, toplayıp gübürleri ayırsınnar. Angı maalä en çok plastik hem mışama ayıracek, onun da sokaanda  düzüntücülük işlerini geçirecez, zerä onnar taa çok para getireceklär, bu da bir, deyecez, kontribuţiya yaşayannardan”.

Plastik geçirmesi deyni kurmaa ikinci materialı, var nasıl olsun çuvallar yada başka materiallar. Plastmas eriyer üzlärlän yıl. Kıpçak yaşayannarı aalaşêrlar, ani mışamlar büük lüzgärlarda küü kenarından aullarda aaçalarda sarılêrlar.

Her yıl herbir kişi dünnedä yakın 50 kila plstamas kullanıp atêr.Taa çoyu onnardan plastik şişeleri hem imäk taraları mışamadan. Bundan kaarä hep ölä gübürlär atılêrlar zavodlardan da. O üzerä bütün dünnedä en büük gübür tepeleri diziler plastmastan, ne kurêr 100 milion ton.
Источник grt.md
275

İlgili statyalar

Kıpçak küüyün uşak başçalarında koyuldu su filtraları

Kıpçak küüyün dört uşak başçasının imekleri hazırlamak odasında suyu paklamak sistemasını koydular. Proektä primariyanın büdjetindän yakın 300 bin ley harcandı. Suyu temizlemäk sistemaları Kıpçak küüyün 4 uşak başçasında 600 uşaa hem soţial merkezindä insannara pak içmäk suyunu verecek. «Uşak başçalarında suyu paklamak için maasuz tedarıklar koyuldular. Herbir imäk yapmak odasında suyu temizlemäk filtrası baalandı. Çalışannarın şindi var kolaylıı kaliteli suylan uşaklara imäk yapmaa», — söledi suyu temizlemäk sistemalarını baalayan uzman İgor Delibaltov. Uşakların anaları sevindilär bu haberä. «Uşaklarımız şindi pak suyu imektä dä, içmektä dä kullanȇrlar. Uşaklarımız-geleceemiz, biz kahırlanȇrız onnarın saalıkları için».   «Sevinerim, ani suyu uşak başçasında temizleerlär. Şindi…

Lääzımnı koşullar sport ilerlemesi için

Kıpçak küüyündä  giriştiriler  bir sıra eni  proekt,  ki taa kaliteli olsun  insannarın yaşaması hem kasabanın  infrastrukturası. Maasuz eri kaplȇȇr sport proektleri.  Öla  eski futbol meydanın erindä peydalanacek  eni mini-futbol meydanı. İlerleder temayı süjet. Eni futbol meydanın düzmesi  proekti Kıpçak küüyündä yapılȇr erli primariyanın  hem «Kıpçak için» cümna kurumun yardımınnan.  Bu iş yapılȇr diaspora   evdä ilerleer programaya görä. O geçti konkursu da finaslanȇr Diaspora  bürosunnan MD hükümetin yardımınnan.  Mini- futbol meydanı pek lääzımnı  gençleri  hem sport uurunu erli uurda tutturmaa deyni, urguladı küüyün primarı Oleg  Garizan. Proektin  bütün bücetı kırdu 600 bin ley, angılarından 250 bin –  Moldova Hükümetindän grant, 100…

Eni gübür toplayan maşına yaşamayı ilinneder

2020-ci  yılda Dezgincä  küüyün primariyası  «Мȇ ımplik» Şveţıyanın proektindä  pay aldı. 300 primariyadan  zeedä  bu  programaya katıldılar,ama onnarın arasından sade  30  taradı. O sayıda Dezgincä  dä. İki  yılın süresindä  Dezgincä  küüyün primariyası  çalıştı , ki  gübürleri olsun  taa kolay  toplamaa. Bu  proekttä  küüyün administraçıyası  barabar  Çanak  küüyünnän çalıştı. VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : «Proektä  göörä  türlü  tedarlıkları  aldık. Proekt sürttü  uzum vakıda». Proektä  göörä maşına Türkiyadan  kabledildi. Onun paası 2  million 200 bin ley  kurȇr. İkinci  ȇtapta plana koyulduydu  120-80  litralık  konteynerları  satın almaa. VASİLİY  KAPSAMUN Dezgincä  küüyün primarı : « Bizim küüyä  deyni  lääzım 1150  bak Çanak  küüyünä …

Kıpçakta geçti İvan Kopuşçu adına voleybol turnirı

Kıpçak küüyündä voleybol turnirı yapıldı sport veteranın İvan Kopuşçunun adına. Sportçu ilk, kim başladı voleybol  turnirlarını Gagauziyada geçirmää. Bu sport yarışmalarında takımnar Avdarma, Kayrakliya hem Kopçak  küülerindän pay aldılar. Voleybol Kıpçak küüyündä en ilerleyan sport soylarından biriydi. Voleybol küüdä başladılar oynamaa  1950-ci  yıllardan. Sport veteranı İvan Kopuşçu  ozamannar voleybol takımında oynardı. Onun laflarına görä sport yardım eder  herbir  iştä. «Ne lääzım voleybol oynamaa deyni: top, setka hem iki direk. 1951-ci -52-ci  yıllarda okula taa gezärdim hem  voleybolu  sevärdim. Kıpçak  hem  Kayrakliyä takımnarın ilk buluşması 1955-ci  yılda oldu. Biz ozaman ensedik», — annatı voleybol veteranı. Kıpçakta var  düşünmeklär, nicä  sport  infrastrukturasını…

Çadır kasabasının primariyası taradı proekttä. Plana koyuldu elektrik stanţıyasını düzmää

Çadır kasabasının primariyası taradı proektı  5  million leyä , angısı finanslanacek Moldova  kuvetlerinnän, muniţipiya bucetından koyulacek 470 bin ley. Bu proekta görä  bu yıl lääzım düzülsün güneş elektrostanţiyası.Temayi ilerleder   bizim korrespondentımız. Güneş elektrostanţiyanın düzülmesi  yardım edecek insannara, ki onnar  taa az ödesinnär sokak şafklar için, hem da olacek kolaylık paraylan yardım yapmaa insannara, angıları taa fukaarä.Kasabanın yaşayannarı sayȇrlar,  ani bölä proektlar lääzım olsun, çünkü onnarın büük fayda  getireceklär. — «Bän  sayȇrım, ani pek  lääzım,  ondan  fayda  olacek  insana.  Bu  paalarlan,  angıları   şindi  var,  büük yardım    olacek  insana» . — «Bän sanêrım,  ani  çok  fayda insana  olacek,   da bizim  primariya    yapacek, …