Kıpçak küüyündä Koladayı kutladılar büük konţertlan

Büük ayın 8-dä Kipçak küüyünün Kultura merkezindä geçti Kolada konţerdı. Onu her yıl hazırlȇȇr Kıpçak küüyünün klisesi. Gözäl giimnar, dekoraţiyalar, meraklı programa — bunnar hepsi dokundu herbir siiredicinin üreenä. Onnarın arasındaydı bizim çalışannarımız.

Kolada konţerdı Kıpçak küüyündä her yıl hazırlanȇr erli klisenin çalışannarınnan hem ürenicilerinnän. Her keret konţert toplȇȇr bütün küüyü Kultura evindä. Konţerdın programası pek meraklı olȇr dokunarak insannarın üreklerinä, onuştan hepsi siiredicilär bakȇr onu bitkiyadan. Kıpçak klisesinin ürenicileri nışannadılar, ani büük havezlän hem sevgiylän hazırlanȇrlar bu yortuya.

«Biz isteeriz herbir insan kendi içindä kabletsin duumuş Hristozu, onuştan biz savaşȇrız yapmaa bu yortuyu, da insannar bu dünnedä düşünsünnär diil sade dış iiliklär hem kolaylıklar için, ama ruh zenginnii için da. Biz isteeriz insannarı getirmää Allaha hem da açmaa onnarın üreklerini».

 

«Biz bütün üreklän, sevineräk geldik bu konţerda, neçin deyni birkaç yıl olmadı bu konţert. Düşünerim ani ötää dooru taa zeedelenecek bizdä uşak klisedä, taa zeedä konţertlar da olacek. Olsun usluluk bu dünnedä, saalık hepsiciinä hem Hristoz olsun bizimnän bilä».

 

«Bu yortu büük bir yortu hristiannarda, lääzım bakılsın, adetleri lääzım bastırmayalım, biz lääzım gidelim ileri, biz gagauzuz, taa sıkça bölä olaylar olsun. Çok büük saygım, duygum var bizim popazlara».

Konţerdın programası meraklıydı hem kapladı türlü janralarda hazırlanmış gösterileri: türküleri diiştirärdilär teatro gösterileri. Kıpçak Kultura evi doluydu insannan, ne gösterer, nekadar diidi insannarın üreklerinä bölä konţertlar.

«Allah iner erä insan gibi, ani yaşamaa insannarın arasında da insan olsun Allah gibi. Bu konţert yapılȇrdeyni toplamaa hepsini bir erä. Allah o birlik, ölä isteer ani insan olsun, açan bizim aramızda var annaşmak, bizdä var birlik, bizi yok nicä üstelesin bişey, biz ozman varız Allahın sevgisi», — nışanadı Kıpçak klisesinin popazı Födor Karakalçev.

Sţenkaları, türküleri uşaklar gösterdilär siiredicilerä rus hem gagauz dilindä. Konţerttä pay aldılar 200-dän zeedä Kıpçak klisesinin ürenicisi.

Avtor: O. Duloglo, video hem montaj: L. Arfanos
Источник grt.md

İlgili statyalar

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Ayozlu Nikolay günündä Baurçuda yaşayannar kutladılar küüyün 210 yıldönümünü

Çiçek ayın  22-dä Baurçu küüyün yaşayannarı  klisä kurbanını  nışannadılar. Nicä  diişildi  küü insannarın  bakışına görä, üürendi  Oleg Duloglo. Baurçu  küü   kuruldu 1812  yılda,  Lunguţa  derenin yakınnarında. Bu gözäl  bir küü, neredä  yaşayannar  koruyȇrlar  hem ilerlederlär kendi  adetlerini. Klisä kurbanını  Baurçu küüyün  yaşayannarı  bakêrlar  çiçek  ayın  22-dä,  Ayozlu Nikolayın  günündä.  Onnar nışannadılar,  ani  küü  ii tarafa  diişildi.  Insannar, küü kuvetleri, hepsi barabar bunun için  çalışȇrlar. «Bizim  küüdä çok gözäl  yollar yapıldı, çok  aaç  dikildi, bütün  klisedä  düzmäk  işleri oldu».   «Sevinmelik  olsun  gençlerä dä, uşaklar  hepsi  gitti. Ne işlemää, ne kazanmaa, hepsi kahırlanêr, bu iki yılda  hepsi  diişildi».   «Hepsini  kutlêȇrım,…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

“Milletlerin zenginnii birliktä” geçti Tarakliyada

«Milletlerin zenginnii birliktä» 21-ci  festivali devlet uurunda 21 keret geçti   ceviz   ayın  17-dä  Tarakliya  kasabasında. Festivaldä   gösterildi  o halkların imekleri, adetleri  hem  kulturaları , angıları  yaşêrlar  Moldova   devletindä. Temayı  ilerleder, bizim korrespondentımız. Festivalin  çeketmesindä   gösterildi   her  bir  halkın   milli giimneri,halk  kollektivlerin oyunnarı,  koyuldu  çiçek  Ştefan cel  Mareanmak  taşına Tarakliya   kasabasının   meydanında. Festivaldä  var niceydı  görmää    her bir milletin   adetlerini , kulturasını   angıları  yaşêêr   Moldova  devletindä. Parkta   geçti   spektaklilär ,  halk  ansamblilerin  oyunnarı hem  sergilär. Festivalin   pay alannarı   nışannadılar,  ani  bölä  festivallär  neredä herkezi  var  nicä taa  yakın   tanışsın  başka  halkların  adetlerinnän,  yardım  eder  birliktä  olmaa ,  bakmadaan  ani  çok  halklar …

Video: Kıpçakta andılar 1946-47 yıllarda aaçlıktan ölmüş küülüleri   

Kıpçak küüyündä geçti olay, baalı aaçlık vakıdına 1946-47 yıllarda. Aaçlık kurbannarın günü Gagauziyada canavar ayın 19-da  bakılêr 2019 yıldan Halk Topluşun kararına görä. Kıpçak   küüyündä    1946-1947   yıllarda   aaçlıktan 2-binädan  insan öldü.  Yaşayannar, kim atlattı o çirkin vakıtları,  paylaştılar aklına getirmelerinnän, nesoydu  yaşamak  ozaman.  Annadarkana o kahırlı     vakıtlar için, onnar zorlan tutardılar yaşlarını. Onnar  isteerlär, ki      dünnedä zeedä bölä çirkin vakıtlar olmasın. PANTELEY  YANULOV,  Kıpçak küüyün yaşayanı: “Vakıtlar zoordu,  hepsi aaçtı, herersi daanıktı, askerlär da aaçtılar, diil sade biz. Pek aazdı imek, porțiyalar küçüktülär”.   Kıpçak  küüyün  kultura evin yaradıcılık uurunda uzman Dina Çeavdar yaptı buluşmayı kıtlıı atlatmış yaşayannarlan. O  nışannadı,   ani   pek   önemli    seslemää insannarı, angıları…