Kipçak küüdä uşaklar pravoslav lagerindä bol vakıdını faydalı geçirdilär

Kıpçak küüyün klisesindä her yıl açılêȇr pravoslav lageri uşaklara deyni.  O işleer 2013- cüyıldan. Nicä uşaklar dinnenerlär lagerdä, üürendi korrespondentımız OlegDuloglo.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Kıpçak küüyün yaşaması gençlerin bakışınnan toplu erideki foto okulun kolekţiyasında

Kıpçak küüdä uşaklar savaşêrlar göstermää fotolarında kendi bakışını bu dünneyä, gagauz halkın yaşamasını. En gözäl patretleri var nica görmää üürenicileri albomlarında fotoşkolada, angısı çalışêr Kıpçak küüyün klisesindä. Kıpçak  küüyüdä gençlär koruyȇrlar kendi istoriyasını, savaşêrlar  göstermää  onu  fotolarda. Kıpçak  küüyün  fotoşkolasında, angısı klisedä çalışȇr,  var  niça  görmää  çok foto , neredä gösterili küüyün, insannarın  yaşaması. «Bän beenerim  çıkarmaa  patredä, bän  isteerim  üürenmää  çıkarmaa  partredä. Benim dädumda  var büük  aylä, bän  isterim  büüdüynän çıkarmaa  onnarı partredä, koymaa bir alboma  onnarı. Sora  kendi uşaklarıma  göstermää, ani  bizdä  büük  ayläydi», — paylaştı fotoşkolasının üürenicisi Elena  Tataroglo.   «Biz bu uura geldik büün bakmaa nicä …

Komrat teatrusu şaştırdı Kıpçak küüyün küçük yaşayannarını spektaklisinnän

Saveliy Kösä adına Komrat muzıka-drama teatrusu gösterdi Kıpçak küüyün uşaklarına   spektakliyi.  Onnar havezlän hem büük sevinmeliklän geldilär bakmaa masalı. Teatr Kıpçak küüyündä uşaklara gösterdi «Altın koyuncuk hem ii çoban» masalı gagauz dilindä gösterildi. Pandemiya vakıdında yoktu nicä yapmaa büük topluşları, uşaklar özledilär bölä  kultura olaylarını. Küçük siiredicilär paylaştılar kendi emoțiyalarınnan. «Bän pek beendim masalı». «Bän beendim çobanı, çok beendim masalı». «Biz pek beendik bu masalı, pek isläydi». «Bän beendim masalı». Teatrunun aktörları  sevinerlär,  ani onnarda  genä var  kolaylık  sevindirmää siiredicileri.  Onnar annattılar, nеyä üüreder  bu masal. «En önemli, neyä  üüreder bu masal, ani  iilik hep  üsteleer fenalıı. Bu masalı biz …

Komratta uşakların kanikullarını şennendirdilär surprizlarlan

Yaz vakıdında çoyu uşakların yok kolaylıkları analarlan — bobalarlan gitmää dinnenmää  başka devletlerä yada lagerlerä. Komrat muniţipiyasında  kararladılar  sevindirmää uşakları  da  geçirmää onnara  deyni meraklı olayi.  Tatlı baaşışlar hem sevinmelik verdilär  yortunun hazırlayannarı uşaklara.  Bölä oluşları bütün yaz vakıdında geçireceklär taa sık kasabanın uşaklarına deyni.  “Biz bölä oluşu kirez ayın çeketmesindä geçirdik, neredä vardı çok uşak. Onun için kararladık geçirmää taa bir bölä oluş uşaklara deyni. Büün diil her bir uşaan var kolayı gitmää dinnemää, onun için  alındı karar geçirmää yortuyu uaşklara deyni”, -açıkladı olayı hazırlayannarı temsil edän Marina Levintiy. Kloun büülü kahramannar geçirdilär uşaşklara deyni türlü yarışmakları, oyun fleşmobları…

Video: Panayiyanın Kazan Kasabasından İkonası

Kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı bakȇrlar Panayıyanın Kazan kasabasından İkonasının gününü. Pravoslav klisesindä bu en büük yortuların biri. Nicä söleerlär insannar, Kazan kasabasında 1579 yılda yangından sora  bir küçük kızçaaza Matronaya geldi düşündä Panayiya da söledi ona bulsun Panayiyanın ikonasını yangın erindä. Ozamandan kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı geçirerlär bu gün yortulu liturgiyaları. 19 asirdä bu ikona oldu en sayılan hristiannarın arasında. Gagauziyanın yaşayannarı hep sayȇrlar  bu yortuyu. Panayiyanın Kazandan İkonasının yortusu güzün hem kışın sınırı sayılȇr. Bu gündän ayazlar bekleniler. Er bereket isläädı, hazırlanardılar suuk kışa. Ama er kasımın 4-dä yaamur yaayȇr, därdilär ani kış pek yakın. Источник grt.md