Kim bozmaz sa kör olsun: Baurçuda sade bir şkola olacek

Kim bozmaz sa kör olsun: Baurçuda sade bir şkola olacek

Maamilä surat optimizațiya yapmak için, ama halizdän kendilerinä taa çok para kazanmak için, Gagauziya İspolkomu Kirez ayın (iyün) 21-dä aldı karar Baurçu küüyündeki başlangıç şkolayı bu küüyün gimnaziyasınınnan birleştirmää.

Bu birleşmenin sebepiymiş – iki şkolayı ayakta tutmaa deyni çok para harcanarmış. Şüpä yok, ama beki İspolkoma, kendi harçlarını biraz kısıp, o paralar bu hem başka küçük şkolaların aayakta tutulmasına yollamaa.

Başlangıç şkolasının kapanma kozlarından birisi dä  – şkolaların arasında yaklaşık 1200 metra ara varmış da uşaklara bu arayı geçmää büük zaamet diilmiş. Bunu söleerlär onnar kim, afedin, ayak yoluna da yayan gitmeerlär. Burada sa aaç hem susuz uşaklar, ani gündä taa 2,5 km zeedä yol yapsınnar lääzım. Hem o yolun taa çoyu suuk hem ayaz zamanında.

Baurçulular bu birleştirmä işinnän diil kayıl. Başlangıç şkolanın üüredicilerin çoyu da diil kayıl. Ama onnara biricii bişey sormêêr. Üüredicilärlän taa da kolay – kayıl diilseniz yol açık, kendinizä başka iş bulun. Şindi diil belli o üüredicilerin kaçı gimnaziyada işä alınacek. Tehpersonal da sokaa mı atılacek? Başlangıç şkolanın binasınnan, gözelim sport ploşçadkalarınnan ne olacek? Bir laf – kim bozmaz sa kör olsun!

Büünkü gündä Baurçu başlangıç şkolasında 21 üüredici hem 198 üürenci var, gimnaziyada da 28 üüredici hem 271 üürenci.

PATRETTÄ: Baurçu başlangıç şkolasının pedagogları.

Foto: guogagauzii.md
Источник anasozu.com
162

İlgili statyalar

Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı

Bıldır, TİKA yardımınnan Moldovada “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı” başladı. Bunun çerçevesindä uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä kurslar oldu. O kurslara katılannar Sertifikat almaa haklarını kazandılar. Proektı birliktä ilerlederlär: TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu), Moldovanın işişleri ministerliin Üstolan durumnar Upravleniyası hem Moldova Nikolay Testemiţianu mediţina devlet Universitetın studentların “ASTUDMED” dernää. Proektın ikinci payında kurslarda “ASTUDMED” dernään azaları pay alaceklar. Şindi Kişinevdakı 10 uşak başçasından hem başlangıç şkolalarından kursları başaran üüredicilerä birär ilk yardım çantaların baaşlanması düşünüler. Neettä var ileriyä Gagauziya, Kaul hem Belţ uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä da bölä kurslar yapmaa. Источник anasozu.com

Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı

Bıldır, TİKA yardımınnan Moldovada “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı” başladı. Bunun çerçevesindä uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä kurslar oldu. O kurslara katılannar Sertifikat almaa haklarını kazandılar. Proektı birliktä ilerlederlär: TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu), Moldovanın işişleri ministerliin Üstolan durumnar Upravleniyası hem Moldova Nikolay Testemiţianu mediţina devlet Universitetın studentların “ASTUDMED” dernää. Proektın ikinci payında kurslarda “ASTUDMED” dernään azaları pay alaceklar. Şindi Kişinevdakı 10 uşak başçasından hem başlangıç şkolalarından kursları başaran üüredicilerä birär ilk yardım çantaların baaşlanması düşünüler. Neettä var ileriyä Gagauziya, Kaul hem Belţ uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä da bölä kurslar yapmaa. Источник anasozu.com

Video: “UŞAKLARA SEVGİ İŞİMİZDÄ YARDIM EDER”: KIPÇAKTAN ÜÜREDİCİ ZANAATINI ANNATTI

Büün bütün Moldovada  bakılêr  Üüredicilerin günü. Bizim korespondentımız buluştu Kıpçak küüyündä en saygılı üüredicilerdän birinnän, angısı annattı kendi yaşamak   hem zanaat için. İnsannarın terbietmäk proţesindä  üüredicilär pek önemli  rolü oynȇȇrlar. Onnar yardım  ederlär  uşaklara  diil sade bilgilärlän, ama yaşamak yoluna  da koyȇrlar. Kıpçak küüyün liţeyin üüredicisi Mariya Kopuşu gagauz dili hem literatura, gagauzların kulturası  hem istoriyası derslerini götürer.  Onun stajı şkolada 47 yıl, 11 yıl da zavuç işledi. Üüredicilik zanaatını taa gençlik vakıdında ayırdı. Başardıynan  şkolayı  üürendi Belțı devlet univesitetindä da ozamandan beeri çalışêr kendi şkolasında, kendi ana küüyündä, Kıpçakta. Mariya Kopuşu sayȇr, ani üüredici lääzım duumaa. O hergün savaşȇr uşaklara eni bilgileri vermää.  Mariya  İvanovna  nışannȇêr, ani sevgi uşaklara  yardım eder ona gitmää  ileri. Üürediçilik hem zoor, hem da…

Ayozlu Nikolay günündä Baurçuda yaşayannar kutladılar küüyün 210 yıldönümünü

Çiçek ayın  22-dä Baurçu küüyün yaşayannarı  klisä kurbanını  nışannadılar. Nicä  diişildi  küü insannarın  bakışına görä, üürendi  Oleg Duloglo. Baurçu  küü   kuruldu 1812  yılda,  Lunguţa  derenin yakınnarında. Bu gözäl  bir küü, neredä  yaşayannar  koruyȇrlar  hem ilerlederlär kendi  adetlerini. Klisä kurbanını  Baurçu küüyün  yaşayannarı  bakêrlar  çiçek  ayın  22-dä,  Ayozlu Nikolayın  günündä.  Onnar nışannadılar,  ani  küü  ii tarafa  diişildi.  Insannar, küü kuvetleri, hepsi barabar bunun için  çalışȇrlar. «Bizim  küüdä çok gözäl  yollar yapıldı, çok  aaç  dikildi, bütün  klisedä  düzmäk  işleri oldu».   «Sevinmelik  olsun  gençlerä dä, uşaklar  hepsi  gitti. Ne işlemää, ne kazanmaa, hepsi kahırlanêr, bu iki yılda  hepsi  diişildi».   «Hepsini  kutlêȇrım,…

Krizis durumu Valkaneş kasabasında. neylän diil kayıl primar?

Valkaneş  kasabanın  primariyası  durguttu  kendi  işini  ceviz   ayın  15-dän -16 dan, nica  bunu  annatılaar kasabanın  primariyasında , üürendi  bizim  çikaarma gruppamız. Valkaneş  kasabanın   primarı  Viktor  Petrioglo   annatı , ani kasaba bücetın kararlarkana  nasaatçılar diiştşrdşlär birkaç statya , ne belli etti kendini  kimi soţial obyektlerin çalışmasında. O haberledi, ne  işlär  yapıldı    ki  hızlı  çözmää  bu  problemayı. VİKTOR  PETRİOGLO  Valkaneş  kasabaının   primarı : — «Biz  gönderdik  kasabanın   sovedına , nasıl   biz  göreriz  bu  problemayı,  da  nasıl  bu  problema   var  nasıl  çözülsün. Bizdä  bu  afta  vardı  bir  oturuş  kasaba  sovedinnan, onnar  bizim  dokumentlerimizi  baktılar,  ama  karar  vermedilär». Kasabanın   sovetnikleri  nışannadılar,  ani  problema  yok…