KDU – tin studentları aaraştırdılar erli fabrikalarınnan satılan yımırtaların kalitesini

 Erli panayırda yımırtaların kalitesini üürenerlär  Komrat devlet universitetindä Agrar fakultetin  studentleri hem  aspirantlar. Onnara hazırladılar degustaţiyayı, angısı yapıldı   Florenı hem Komrat tauk fermalarında satılan yımırtalarına. Studentlar sayȇrlar, ani  herzaman lääzım aaraştırmaa malların kalitesini. Degustaţiyada bulundu bizim korespondent.

Bütün dünnedä büünkü gün aarȇrlar eni beslemäk komponentlarını, angılarını  katȇrlar tauk eminä, ne verecek kolaylık tauk büüdärkana kabletmää kaliteli yımırtaları. 10  türlü tauk yımırtasını verdilär degustaţiyaya ekspertlerä.

“Degustaţiyanın sırasında belli ederiz malların kalitesini. Da ona görä belli  olacek, ne yapmaa deyni kabletmää kaliteli malları”, — açıkladı ANSA kurumun baş inspektoru Lübomir Vartanän.

Degustaţiyanın pay  alannarı  nışannadılar, ani aaraştırmanın başarmasından sora lääzım vermää  nasaatları insannara, kim büüder piliç hem tauk fabrikalarında.

“Bütün dünnedä aarȇrlar ekonomika tarafından ii komponentları katmaa deyni  taukların yada başka hayvannarın eminä”, — söledi Sergey Kara, KDU agrar fakultetin dekanı.

 

“Kaliteli em verecek kolaylık zeedeletmää kuşların hem  yımırtaların sayısını. Ama olmasın taa çok harcamaklar, olsun bizä  faydalı da”, — nışanadı KDU aspirantı Alla Kara.

Komrat piliç fabrikasının başı Vladimir  Kılçik  çizgiledi  bu  aaraştırmanın önemliini.

“Bizim bakışımıza görä  bu meraklı eksperement, gördük  neylän  ayırılȇrlar  10 alınmış yımırta. İlk baktıınan,  onnar birtürlü, datları benzeşerlär, ama başka taraflardan ayırılȇrlar. Da açan çekedersin datmaa onnarı, annȇrsın, ani onnar diil birtürlü”, — söledi o.

KDU — dä ileri dooru plana koydular geçirmää  aaraştırmaları yaanının hem şarap malların  kalitesindä.
Источник grt.md
170

İlgili statyalar

Gagauziyada toprakların elektron kartası yapıldı

KDU agrar fakultetin uzmanarı işlettilär Gagauziyanın topraklarının elektron interaktiv kartasını. Proekt doorudulu Gagauziyanın çiftçilik bölümün ilerlemesinä. Çiftçilik uurunda geoinformaţiya tehnologiyaların kullanması proekti gerçeklendi KDU uzmannarınnan. Bu iş için yapıldılar maasuz kurslar Gagauziyanın topraklarının elektron kartasını yapmak için. Bu iştä yardımcı oldular dronnar. Onnarın yardımınnan aaraştırıldı 100 ektardan zeedä toprak. “Biz bu proekti kazandık KDU innovaţiya merkezin yardımınnan. Biz üürendik nesoy yapmaa kırların elektron sistemasını. En ilkin yapılȇrlar elektron kartalar, sora da bu kartalara koyulȇr informaţiya meraları durumu için”, — açıkladı KDU agrar fakultetinin başı Sergey Kara. Bu karta verecek kolaylık plannamaa ekilän büüyüm çeşitlerini hem gelecek berekedin sayısını. “Bizim var…

Paskelleyä karşı imek malların kalitesi uzmannarın göz altında

Paskellä yortularına karşı sıklaştılar reydlar imek malların kalitesini kontrol edän Agentstvosunun  uzmannarın tarafından. Onnar gözlederlär malların kalitesini, angıların kullanması var nicä zarar getirsin insannarın saalıına. Her bir imek malında lääzım olsun ȇtiketka, angısında olmalı informaţiya nedän yapılı hem da nekadar vakıdın içindä var nasıl onu kullanmaa. Paskellä yortularına karşı Komrat kasabasının panayırın sergileri dolu türlü mallarlan. İnsannar alatlȇȇrlar yortuyadan satın almaa ne lääzım. İmelik  kalitesindä  kontrol etmäk Agentstvosunun  baş inspektoru Alla Kalçeva verdi birkaç nasaat satın alannara. «Hepsi insannar lääzım satın alsınnar imek malları tükennerdän. Te burada trotuarda onnar diil lääzım satsınnar imelik. Satın alarkana imelik, insan var nasıl istesin…

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

KDU-dä abiturientlara deyni yaptılar kvest oyununu

Her yıl Komrat Devlet Universitetindä geçirlener büük iş, ki merakladırmaa okul başarannarını onnar zanaatı kabletsinnär Gagauziyada. Türlü oluşlar vererlär kolaylık gençledä taa islää universitlan tanışmaa.  Çiçek  ayın  15-dä  ölä  bir oluş  geçirdi Ekonomika fakulteti. Komrat Devlet  universiteti  çoktan  gösterdi  kendisini  nicä  kaavi   üüsek üüretim kurumu  Moldovanın üülen tarafında, nışannadı  rektor Sergey Zahariyä. Başarannarın taa çoyu bilmeer Ekonomika fakultetin herbir zanaatı  için. Bildirtmää liţeycileri taa derindän  universitet için yardım etti kvest  oyunu. «Bölä oluş  verecek  kolaylık taa derindän bizim  universitetimizlän tanışmaa. Görmää  üüredicilerin üüsek  uurda bilgilerini  hem becermeklerini», — nışannadı Sergey Zahariya. Oyunda  para hem  buhgalter saymakları  temaya görä  pay aldılar…

Hayvancılık sektorun problemalarını açıkladılar ministruya

Çiftçilik ministrusu Vladimir Bolä  harman ayın dördündä  buluşmadan sora agrariyalarlan, bulundu Komrat kasabasının süt mallarını yapan fabrikasında.   Buluşmanın süresindä  kurumun başları açıkladılar ministruya, nesoy yapılȇr   maasuz mallar hem angı problemalarlan karşı geldilär bu yıl onnar.  Çiftçilik ministrusuna gösterdilär hepsi süt malların yapmak etaplarını , annatılar nesoy problemalarlan bu yıl karşı geldilär kuraklıın beterinä hem nasaat ettilär ki esaba alsınnar bu bölümü, ki çıkmaa krizistan ta az kayıplarlan.  Kendi sırasında ministr Vladimir Bolä  nışannadı, ani hazırlandı strategiyayı ki ilerletmää deyni hayvancılık sektorunu. VLADİMİR BOLÄ, Moldovanın çiftçilik ministrusu: “Bizim büük çiftçi kurumnarı lääzım annasınnar, ani onnar eklensinnär südün  yapmasına, lüüzm açsınnar fermaları …