KDU studentleri Rumıniyada hem Bulgariyada eni bilgileri kablettilär

ERASMUS+ programasının sınırlarında KDU üüredicileri hem studentleri Rumıniya hem Bulgariya devletlerindä bulundular. Dönüp evä onnar kendi duygularınnan hem düşünmeklerinnän paylaştılar. Hazırlamaa lääzımnı dokumentleri hem annaşmakları studentlerlä yardım etti KDU halklararası annaşmaklarında ofisı.

Kolaylıkları, angılarını katılıp ERASMUS+ programasına veriler, KDU üüredicileri hem studentleri diil bi yıl biler. Bu programaya görä universitetin temsilcileri türlü devletlerdä bulundular. Bu yıl yakın 20 üürenici Bulgariyaya gittilär, üç üüredici hem iki student — Rumıniyaya. Üüredicilär nışannȇrlar, ki pay almak bu takım üürenmäk programalarında verer kolaylık kabletmää praktikada eni bilgileri türlü bölümnerdä.

“Studentlär şindän sora ikinci sıra Bulgariyaya giderlär. İlk sıra bıldır yazın gittiydilär. Bu yıl da ilerlettilär üürenmeklerini”, —  haberledi KDU ekonomika kafedrasının başı Svetlana Kuraksina.

 

“Önemli, ani biz savaşȇrız bulmaa investorları, neçin ki onnar yardım ederlär gitmää aşırıya studentlerä, aaraştırmak işlerini yapmaa. İi ani biz bunu becereriz da yapȇrız”, — nışannadı KDU üüredicisi Svetlana Genova.

Hızlı hazırlamaa lääzımnı dokumentleri, imzalamaa annaşmakları studentlerä yardım etti KDU halklararası annaşmaklarında ofis, angısı dil çoktan universitettä açıldı.

“Bizim ofisımız aprel ayında açıldı. Biz savaşȇrız aktiv işlemää universitelän barabar türlü programalarlan diil sade Erasmuslan, ama çok başkalarınnan da”, — açıkladı KDU Uluslararası ilişkiler koordinatorun yardımcısı Alöna Kurdoglo.

Studentlär bulunmaa Rumıniyada hem Bulgariyada sevindilär. Pek faydalı görmää kendi gözlerinnän, nesoy çalışȇrlşar uzmannar türlü bölümnerdä başka devletlerdä, sayȇrlar onnar.

“Mobil programasına görä Rumıniyada bulundum. Aftanın süresindä lääzımdı urok ta verim, tanışım universitedin işinnän hem kurulmasınnan”, — annattı Tatyana Velikova, KDU üüredicisi.

 

“Bulgariyada bulunduk. Tanıştık eni proektlärlän, onnar yardım edecek bizä eni kabledilän bilgileri kullanmaa ileri dooru”, — açıkladı Daniil Ketraru, KDU studenti.

 

“Rumıniyaya gittik. Svetlana Genova proektini belli etti baalı şarap marşrutunnan iki devlet arasında. Gittik vinzavoda da, neredä gördük, nesoy orada şaraplar hazırlanȇr”, — annattı Natalya Stoyanova, KDU studenti.

Hep bu programaya görä yakın vakıtlarda Rumıniya devletindä temsilcilär geleceklär Gagauziyaya KDU-nä hem tanışaceklar bütünnä avtonomiyanın kulturasınnan.
Источник grt.md
117

İlgili statyalar

KDU bitki kursların studentleri dual sistemasına görä hem üürenerlär, hem işleerlär

KDU studentleri  dual sistemasının yardımınnan kabledän bilgilerini iş erlerindä praktikada kontrol ederlär. KDU yıl yıldan büük kuvet koyȇr kaliteli uzmannarı hazırlayıp hem yardım eder onnara iş erlerini bulmaa. Bu önemli neetlän universitettä üçüncü yıl sıradan dual sisteması üüretmäk proţesindä kullanılȇr, angısına görä studentlär diil sade eni bilgileri türlü zanaatlarda kablederlär, ama kullana bilerlär onnarı praktikada da. Bilgilerin kabledilmesi hem onnarın kullanılması iş erlerindä verer kolaylık studentlerä annamaa, dooru mı onnar ayırdılar kendilerinä deyni zanaadı, sayȇr Sergey Zahariya. Büünkü gün dual sisteması üüretmäk proţesindä pedagogika hem agrar zanaatlarında başarlı giriştiriler. Gider laflaşmak ki ekonomika hem üridik zanaatlarını da bu sistemaya koşmaa.…

Komrat M.Eminesku adına liţeyindä IT uurunda bilgilendirmäk klassı açıldı

M.Eminesku adına liţeyindä «Tekwill herbir okulda» proektin süresindä bilgilendirmäk klassı açıldı. Proekt ilerleder uşakların becermeklerini kompyüterın hem başka tehnikanın üürenmesindä bütünnä Moldovada. UNDP temsilcileri ilerletmäk programasına görä yardım ederlär devlettä informaţiya tehnologiyalarını giriştirmää. Onnar vizitlän geldilär Eminesku adına liţeyinä neetlän tanışmaa, nekadar ii üürenicilär IT tehnologiyalarınnan bir “ayakta”. M.Eminesku adına teoretik liţeyindä informaţiya klassı ilerleder uşakların becermeklerini grafika hem web-dizayn programalarında, türlü mobil programalarını kurmaa, algoritm programasına hem başka. «Tekwill herbir okulda» programasının menedjerı Tatyana Alekseeva nışannadı, ani informaţiya laboratoriyasında var türlü eni kompyüter tehnikası. Gençleri informaţiya tehnologiyalarına üürederlär, ki gelecektä üüsek kaliteli uzmannar olsunar. «Bu ilk yıl, açan Gagauziyanın…

KDU-tin stüdentlerinä annattılar şarap turizmasının perspektivaları için hem nesoy açmaa bu uurda işi

Şarap turizmasının uurunda eni bilgileri kablettilär gençlär seminarda, angısı geçti Komratta. Pay aldılar onda studentlar  KDU-tän hem Galaţ universitetından. Seminarda KDU  üüredicileri ekonomika kafedrasından annattlar türlü aaraştrmaklar için şarap turizmasında Gagauziyada. Lektor Svetlana Genova urguladı, ani bu işin yardımınnan studentlarda peydalandılar eni kolaylıklar katılmaa biznesa. Galaţtan üürenici Florina nışannadı, ani seminar çok faydalı, ii bilgileri verdi, angıları sora lääzım olaceklar ona kendi iş kurumunu şarap turizması uurunda açmaa. Lekţiyalar hem praktikalar uyandırȇrlar havez gençlerdä kendi işini başlamaa, paylaştı KDU studenti Natalya. Kabledilmiş bilgilerin yardımınnan studentlar gelecektä var nicä  ilerlesinnär hem dä kendi iş kurumnarını yapsınnar, illerlederäk Moldovada şarap turizmasını, nışannadı…

Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän. Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar. “Şarapçılık bölümündä…

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…