KDU – dä taa paalı olacek üürenmää

KDU üürenmää deyni bu yıldan taa paalı tutacek. Bu diişilmeklär için universitetin rektoru Sergey Zahariya haberledi. Angı sebeplerä görä kontraktların paası üüseldi, üürendi Lüdmila Novak.

Üürenmää Moldovada yıl — yıldan taa zoor olȇr. İleri buna taa sık o sebepti, ani diil hepsi başarannar bakalavra uurunda ekzamennerini veräbilärdi. Sade bu dokumentlän vardı nasıl üüsek okulda başlamaa üürenmää. Bu yıldan sa buna kontraktların paasının üüselmesi dä katıldı. KDU bu diişilmeklär var. Bu yıldan kontraktların paası 5 bindän  — 9,5 binä kadar kurȇr, paylaştı rektor Sergey Zahariya. Buna büük infläţiya kabatlı, angısı paaların üüselmesinnän baalı, urguladı rektor.

«Biz büün biräz kaldırdık ödemäk parasını. O diil pek büük, 12-17 proţent. Bu baalı onunnan, ani dünnedä kalktı paalar gaza, elektrikaya. Biz dä buna deyni yok ne yapalım, onun için gittik bu adıma. 5 yıl biz kaldırmadık paaları».

Orak ayın 25-dän KDU başlȇȇr komisiya çalışmaa, angısı hazır kabletsin dokumentleri hepsi isteyennerdän kim düşüner burada üürenmää. Adetçä gelän studentlerä 4 fakultet teklif ediler-ekonomika, yuridik, agrar hem milli kultura fakultetleri, angılarında taa 10 zaanat var.

«Bizim obşejitiyamızı tertipledik. Büün orada 200 genç var nasıl yaşasınnar. Var kendi sport salonumuz, odalarımız. Onun için sanȇrım, kim seçecek bizim universiteti pişman olmayacek».

Dokunentleri 2022-2023 üürenmäk yılına gelän abiturientlardan orak ayın 25 başlȇȇrlar kabletmää. İlk etap Harman ayın 3 uzanacek. Ondan sora nicä  listelerin sayısı bilelli edilecek, dokumentlerin kabledilmesinin ikinci turu için haberlenecek. Dokumentleri var nasıl nicä komisiyanın azalarına universitettä vermää, ölä onlayn da.
Источник grt.md
301

İlgili statyalar

Komrattakı koledj dokumentleri başladı kabletmää

Mihail Çakir adına koledj Komratta aftanın çeketmesindän başladı 2022-2023 üürenmäk yılına dokumentleri abiturientlardan kabletmää. Bu yılkı eniliklär için bizim ilerki süjedımızda. Bu yıldan başarannar, kim ister komrattakı koledjda üürenmää, var nasıl dokumentlerini diil sade komisiyaya versinär gelip üüretmäk kurumuna, ama onlayn formatında da. Bu enilik o sebeplän yapılı ki dokumentlerin vermäk proţesini taa çok insana ilinnetmää, nışannadı «Gagauziya Gün Gündän» programasının süresindä Mihail Çakir adına koledjın başı Mariya Tanasoviç. Hepsi lääzımnı dokumentlerin listesi koledjın saytında var nasıl bulmaa. MARİYA TANASOVİÇ, Mihail Çakir adına koledjın başı Komratta: «Var Moldovanın vatandaşları, angıları şindi aşırıda bulunȇr, Rusiya devletindä, Ukrainadan isteyennär var, onnardan bizä…

Komrat Devlet Universiteti abiturientları kabletmäk ilk turu tamannadı

Bu üürenmäk yılda Komrat Devlet Universitetindä (KDU), yaraştırarak bıldırkı yıllan, büdjet erlerin sayısı büüdü. Bunu üüretmäk kurumun rektoru Sergey Zahariya haberledi. Bundan kaarä o tanıştırdı abiturientların kabledilmesinin ilk etapın çıkışlarınnan. Studentlerin kabledilmesi KDU-nä orak ayın 25 başladı da harman ayın 2-dän sürdü. Hepsi isteyennerdä vardı kolaylıkları nicä kendileri kabletmäk komisiyasına dokumentlerini getirsinär, olä dä onlayn kabletmäk sistemasını kullansınar. Sergey Zahariya nışannadı ki universitetin administraţiyası savaştı verilmiş planı giriştirmää. Magistraturada onnar bu işi başardılar. Bu yıl ministerlik verdi karar KDU magistraturaya studentleri sade o zaanatlara kabletsin, angılarında akreditaţiya hem avtorizaţiya var. Bu uurda universitet büük işi geçirdi, urguladı rektor. Ama var…

KDU bitki kursların studentleri dual sistemasına görä hem üürenerlär, hem işleerlär

KDU studentleri  dual sistemasının yardımınnan kabledän bilgilerini iş erlerindä praktikada kontrol ederlär. KDU yıl yıldan büük kuvet koyȇr kaliteli uzmannarı hazırlayıp hem yardım eder onnara iş erlerini bulmaa. Bu önemli neetlän universitettä üçüncü yıl sıradan dual sisteması üüretmäk proţesindä kullanılȇr, angısına görä studentlär diil sade eni bilgileri türlü zanaatlarda kablederlär, ama kullana bilerlär onnarı praktikada da. Bilgilerin kabledilmesi hem onnarın kullanılması iş erlerindä verer kolaylık studentlerä annamaa, dooru mı onnar ayırdılar kendilerinä deyni zanaadı, sayȇr Sergey Zahariya. Büünkü gün dual sisteması üüretmäk proţesindä pedagogika hem agrar zanaatlarında başarlı giriştiriler. Gider laflaşmak ki ekonomika hem üridik zanaatlarını da bu sistemaya koşmaa.…

«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız. Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını. İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç. “Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi…

Şafkın paası var nicä büüsün

Premyer energi kurumu  danıştı Ȇnergetika uurunda agentstvosuna isteklen kaldırmaa paayı  şafka  20  proţendä kirez (iyün) ayın birindän, o var nicä büüsün 2 leydän 17 bandän  2 ley  71 banä  kadar kilovat saat için. Energetika uurunda  agentstvosu  kabledecek kararı  beş günün içindä. Taa bir energiya uurunda kompaniyası  danıştı bu  agentstvoya  ki zeedeletmää şavkın paasını. Laf gider  Furnizare Energi Nord kurumu için. Onnar plana koydular üüseltmää paayı 2 leydän 51 bandan 2 leya  93 banä kadar. Bizim televizion gruppamız üürendi  regionun yaşayannarından,  nicä  belli olacek onnarın  bücetindä şavk paasının üüselmesi. Şavka paanın enidän bakılması baalı onunnan, ani Moldova onu satın alȇr taa…