KDU-dä abiturientlara deyni yaptılar kvest oyununu

Her yıl Komrat Devlet Universitetindä geçirlener büük iş, ki merakladırmaa okul başarannarını onnar zanaatı kabletsinnär Gagauziyada. Türlü oluşlar vererlär kolaylık gençledä taa islää universitlan tanışmaa.  Çiçek  ayın  15-dä  ölä  bir oluş  geçirdi Ekonomika fakulteti.

Komrat Devlet  universiteti  çoktan  gösterdi  kendisini  nicä  kaavi   üüsek üüretim kurumu  Moldovanın üülen tarafında, nışannadı  rektor Sergey Zahariyä. Başarannarın taa çoyu bilmeer Ekonomika fakultetin herbir zanaatı  için. Bildirtmää liţeycileri taa derindän  universitet için yardım etti kvest  oyunu.

«Bölä oluş  verecek  kolaylık taa derindän bizim  universitetimizlän tanışmaa. Görmää  üüredicilerin üüsek  uurda bilgilerini  hem becermeklerini», — nışannadı Sergey Zahariya.

Oyunda  para hem  buhgalter saymakları  temaya görä  pay aldılar diil sade studentlär, ama liţeylerin  başarannarı da. Oyun  studentlerin bilgilerini  kaavileştirer, liţeycileri dä  merakladırȇr. Onun pay alannarı  lääzımdı  kasaba içindä saklanmış bilmeyceleri çözsünnär.

«Biz istedik göstermää, ani  KDU Ekonomika fakultetindä üürenmäk diil sade  klaslarda  yada online geçer, ama te bölä meraklı da. Var kolaylık kendi  bilgilerini  kullanmaa hem kaaviletmää te bölä  bilgi  oyunnarında. Studentlik vakıdı  türlü taraflı. Biz  herbir tarafı isteeriz göstermää», — açıkladı Ekonomika fakultetin başı Lüdmila Todoriç.

Oyunda  3 takım pay aldı.

G.Gaydarcı adına liţeyin başaranı  Daniil  Kalpakçı ansızdan  pay aldı  oynuda. Genç olan şansora  biler, angı zanaatı ayıracek hem neredä  üürenecek. Bu  kvest taa bir sıra  ona bildirtti, ani  dooru karar aldı, nışannȇȇr çocuk.

«Komrat Devlet universiteti en  ii er ,neredä  üüsek  uurda bilgilär veriler. Ayıracam Ekonomika fakultetini”, — söledi Daniil  Kalpakçı.

Ekonomika fakultetin ikinci  kursun studenti  Kirill Bargan sayȇr, ani  bu  oyun  online  üürenmektän sora, nicä taazä soluk. O diil oyun maanalı, ama üüredän dä. Kirill  söledi,ani  bitirdiynän  universiteti  kalacȇk  işlemää  Gagauziyada.

«Burada benim ayläm,dostlarım, yaşamam. Düşünmedän KDU ayırdım. Başardıynan  kalacam Gagauziyada işlemää», — söledi o.

Kvest oynunun pay alannarı diplomnarı, kubokları hem para  baaşışlarını kablettilär.
Источник grt.md
180

İlgili statyalar

Üürenicilär bütün Gagauziyadan katıldılar heryılkı “CİTY QUEST” oyununa

Gagauziyada  geçti kvest okulların, koledjların hem  gençlik nasaatların aralarında. Bölä uurda yarışmaklar geçirilerlär  gençlik hem sport bakanıınnan her yıl. Bu sezonda pay aldı 10 komanda, angıları geçtilär  türlü meraklı konkursları 10 lokaţiyada.   Gagauziyadan pay almaa deyni kvest oyununda kendi danışmalarını verdi 27 pretendent, ama ayırdılar sade 10 komanda. Türlü erlerdä uşaklar daattılar türlü imekleri, çözdülär türlü rebusları, ki çözmää kodu da açmaa sandıı ki bulmaa sıradakı lokaţıyayı. Hep ölä uşaklar savaştılar yardım etmää dostlarına komandada, ki kazanmaa çok puan da ilk başarmaa hepsi  konkursları. “Uşaklar aktiv pay alȇrlar,  neçinki bu meraklı, hem  onnar sora tarayceklar para baaşışlarını hem neetlenerlär bu…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

Almaniya yardım edecek Komratta “Univer” sportkompleksini tertiplemää

Moldovanın hem Almaniyanın diplomatik baalıntılarının 30 yıldönümünä baalı sergi  Komrat Devlet universitetindä geçti. Bu üzerä universiteti Almaniyadan deputatlar dolaştılar. Onnarı karşıladılar Gagauziyanın bașkanı İrina Vlah, KDU rektoru Serghey Zahariya, üüredicilär hem studentlär. Moldova  hem Almaniya  aralarında diplomatik baalantıları 1992 yılda kuruldular. 30 yılın içinda Moldovada açıldı 100 kompaniya, 9 000 iş eri, buna Almaniya 300 million dollardan zeedä yatırdı. Gagauziyada bu urda ekonomika hem soțial proektleri çalıştırılêrlar, haberledi Gagauziya Başkanı İrina Vlah. KDU-dä „Erasmus” programası çalışêr, ona göra bizim studentlär aşırıya universitetlerä giderlär, Almaniyaya da. Rektor Sergey Zahariya söledi, ani Almaniyanın yardımınnan universitedin „Univer” sport kolmpleksindä temelli remont yapılacek. Almaniya deputatları…

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…